Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново

Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново

Комбинат-за-радиотехническа-апаратура-Велико-Търново
Комбинат-за-радиотехническа-апаратура-Велико-Търново

Тази статия ще Ви отведе в производствените халета на прочутия Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново, и то не кога да е, а в една от най-плодотворните му години – 1986 г. – когато всяка година от конвейерите са слизали стотици хиляди устройства. Това предприятие има огромна роля за това ние от  – сандъците да има какво да събираме – толкова много български телевизори, радиоапарати и аудиотехника е била изработвана тук!

Приятно четене! :)

,,Расте интересът на българина към про­дукцията на родната битова електроника. Причина за повишения интерес са не само увеличените покупателни възможности, но и подобреното качество, разнообразие­то на стоките, които му се предлагат. Ти­пичен пример в подкрепа на това твърде­ние ни дава Комбинатът за радиотехниче­ска апаратура във Велико Търново. Негови­те първи изделия, появили се на бял свят преди 25 години, бяха със скромни възмож­ности и в доста продължителен период имахме съмнение, че така ще бъде винаги. За щастие, песимистичните прогнози бяха опровергани. И какво по-силно опроверже­ние за случая от оценката „К“, която за­служиха проектираните и произвеждани тук цветни телевизори Велико Търново’84?

Разбира се, до последните успехи се стигна не с лозунги и с „ура“, а с ускорено внедряване на множество научно-техниче­ски постижения. В цеховете масово навле­зе високопроизводителна модерна техни­ка — роботи, автоматизирани линии и ра­ботни места, машини с цифрово-програм­но управление, въведоха се нови техноло­гии, а други бяха усъвършенствувани. Осъ­ществяването на тези промени бе свърза­но до голяма степен със създаването (през 1979 година) и укрепването на Института по радиотехническа апаратура към комби­ната. Ето какво сподели неговият дирек­тор инж. Божидар Крайчев:

Радиозавод Велико Търново
Радиозавод Велико Търново

,,Институтът не възникна на празно място — преди това съществуваше база за развитие и внедряване. Но оформянето на неговата пълноценна структура даде възможност да бъде цялостно обхванат процеса на обновление. За нас крайната цел на една разработка не е изготвянето на опитни образци. Успоредно с тяхното създаване проектираме необходимото не­стандартно обзавеждане, създаваме тех­нологичната документация за усвояване на производството.

Всред безспорните постижения на спе­циалистите от института и целия ком­бинат в последните години са утвържда­ването на микроминиатюризацията, чувствителното обновление на произвеж­даната апаратура и нейния-дизайн, забеле­жимото намаляване на ръчния труд (сега той е под 25 процента). Особено важно значение се придава на мерките за повиша­ване надеждността на продукцията — прекрачената граница на 3000-те часа вече не задоволява, усилията са отправени към петте хиляди. Впрочем, изпитанията по специални методики показват, че и те са достигнати от някои изделия.“

,,Ние все още се чувствуваме длъжни­ци пред своите купувачи по отношение на разнообразието и качеството, независимо от постигнатите успехи — каза главният директор на комбината Димо Йончев. – През деветата петилетка ни предстои много работа. Чрез чувствителното об­новление на продукцията (с 58 процента годишно) ще се стремим значително да съкратим съществуващото засега изос­таване от водещите световни фирми. Предвиждаме и коренни промени в изпол­зуваните технологии. До края на 1987 го­дина ще влезе в действие гъвкава автома­тизирана система за производство на ме­ханични детайли. Това ще бъде фактически завод на XXI век — с роботи, автоматизи­рано складово стопанство, прецизна из­числителна техника и минимален обслуж­ващ персонал. На принципно нова основа ще бъдат поставени и монтажните опе­рации. При тях също широко ще навлезе автоматизацията — за целта сме във връзка с наши и съветски учени. Автома­тизирано ще се извършват и обработката на печатните платки, галваничните по­крития, бояджийските работи…

В стремежа си да подобрим използува­ната елементна база сме се насочили към усвояване производството на хибридни интегрални схеми, на различни радио и те­левизионни възли и детайли на световно равнище. Ръководим се от критериите на февруарския пленум, на XIII партиен конг­рес, а те изключват самоуспокоението, липсата на взискателност и самовзиска­телност.

Има на кого да се опре ръководството на комбината в осъществяването на свои­те амбициозни планове. Колективът на Комбината за радиотехническа апаратура Велико Търново е ви­сокообразован, но тепърва явно ще има още много да се учи. Затова е добре дошъл фактът, че повече от половината хора тук са младежи. В условията на научно- техническата революция трябва да бъдат гъвкави не само производствените систе­ми, а и производителите. Гъвкави и в съ­щото време консервативни до немай къде по отношение на едно: високо качество на продукцията, без никакво право на комп­ромиси. Та нали в последна сметка именно качеството определя ефективността на сторените крачки, то е единственият критерий, признаван от купувачите.

НОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Телевизор Велико Търново

Завод за телевизори Велико Търново Zavod za televizori Veliko Tarnovo
Завод за телевизори Велико Търново Zavod za televizori Veliko Tarnovo

След най-високата оценка за първия цве­тен телевизионен приемник на Комбината за радиотехническа апаратура Велико Търново, може да се смята за сигурен и успе­хът на втория. Той е с диагонал на екрана 52 сантиметра. В него са вградени 13 ли­нейни интегрални схеми. Приемникът въз­произвежда висококачествен образ по сис­темите „PAL“ и „SEKAM“ и звуков съпро­вод по стандарти CCIR и OIRT.

Превключването им става автоматично в зависимост от комплексния телевизионен сигнал. Настройката на приемника е електронна с възможност за запомняне на 8 програми. Велико Търново’85 има за­щитена с авторско свидетелство систе­ма за автоматична донастройка на често­тата на хетеродина. Към него могат да бъдат включени видеомагнитофон и дома­шен компютър. Заслужава да се отбележи и малката консумирана мощност — само 65 вата.

ПРЕНОСИМ СТЕРЕОфОНИЧЕН РАДИОМАГНИТОфОН РМС 323

Комбинат за радиотехническа апаратура Kombinat za radiotehnicheska aparatura
Комбинат за радиотехническа апаратура Kombinat za radiotehnicheska aparatura

Това изделие навярно ще се радва на особе­на почит сред младежта. То има широки възможности. Приема програми в обхва­тите на дълги, средни, къси и ултракъси вълни. В обхватите на УКВ (по стандар­тите OIRT и CCIR) се възпроизвеждат и стереофонични предавания и има система за автоматична донастройка на честота­та. Лентодвижещото устройство на ка­сетофона е унгарско производство. При записите (върху нормални или хромдиоксидни ленти) е възможно ръчно или ав­томатично регулиране на нивото на сиг­нала от вградените радиоприемник и електретни микрофони, както и от вън­шни звукоизточници. Светодиодната стълбица показва (освен нивото на запис) точната насФройка и напрежението на за­хранващия източник. РМС 323 има автостоп и система за разширяване на стереобазата. Към него могат да се включват колони, стереослушалки и външна антена.

СТЕРЕОФОНИЧЕН РАДИОГРАМОфОН РГС 221

Радиозавод Велико Търново Radiozavod Veliko Tarnovo
Радиозавод Велико Търново Radiozavod Veliko Tarnovo

Това е първият радиограмофон от втори клас, произвеждан в Комбината за радиотехническа апаратура Велико Търново. Шасито му е производство на чехословашката фирма „Тесла“ Той също има обхвати ДВ, СВ, КВ, УКВ—1 и УКВ—2, система за автоматична донастройка в ултракъсовълновите об­хвати. Изходната му мощност е 2 х 10 ва­та. Размерите на озвучителните тела са 366 х 190 х 180 милиметра.

СТЕРЕОфОНИЧЕН МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР МЦ 221

Комбинат за радиотехническа апаратура Kombinat za radiotehnicheska aparatura
Комбинат за радиотехническа апаратура Kombinat za radiotehnicheska aparatura

Тук вече са събрани в едно радиоприемни­кът, касетофонът и грамофонът. При­еманите радиопрограми са в същите об­хвати, както описаните досега. Изходната мощност е 2 x 10 вата. Възпроизвеждана­та честотна лента на грамофона е 63-И 2 500 Херца, на нормална лента — 80-^10 000, а на хромдиоксидна 80-12 500 Херца. Музикалният център има индика­тори за нивото на сигнала, за запис, за стерео сигнал и за типа на лентата, ав­томатична донастройка на честотата, шумов филтър и т. н. Теглото му е 10 ки­лограма.

ГАМА ПРЕНОСИМИ РАДИОПРИЕМНИЦИ

Радиоприемниците от тази гама са с раз­лични размери и възможности Например РПМ 411 има размери 174x100x41 мили­метра, тежи 0,4 килограма и се захранва с 4 батерии от по 1,5 Волта. С него могат да се прослушват програми на дълги и средни вълни. РПМ 311 тежи повече— 1,5 килограма, но затова пък приема в диапа­зоните ДВ, СВ, КВ и УКВ, има вградена те­лескопична антена, може да се захранва и от електрическата мрежа с напрежение 220 Волта. Всеки от останалите предста­вители на гамата се отличава със свои ха­рактерни особености, които го правят приемлив за един или друг вкус.


Източник: сп. НТМ 1986 г., автор – инж. Борислав Кинков

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *