Когато се строеше Надежда

Когато се строеше Надежда

Когато се строеше Надежда

Когато се строеше Надежда
Когато се строеше Надежда

Статията е от декември 1972 г. и в нея ще прочетете за проекта и строежа на новия (тогава) жилищен район Надежда.

,,По силата на историческите обстоя­телства в по-далечното минало жилищ­ните квартали, нарядко разпръснати в северозападната част на София, са се обособили стихийно и безплаиово, като бедняшки квартали, с дребна, незна­чителна застройка. Групирани около няколко предприятия, тези работни­чески квартали с едноетажни постройки в скромни нариели, са били почти за­бравени за благоустройствени мероприя­тия п лишени от социалните грижи на държавата. В годините на соцналисическото преобразяване на ст олицата след 9. септември 1944 г. в тая част на града израснаха новите жилищни ком­плекси Свобода, Момкова махала, Толстой (първа и втора част), които коренно преобразиха физиономията на тези бив­ши покрайнини. Радостно е, че в пер­спективите за бъдещото развитие на тази столичнатернтория се чертаят пови гран­диозни проекти за цялостното им об­хващаме в един голям, съвременен жи­лищен район mод общото название Надежда. На практика този бъдещ район ще включва настоящите местности Бакърена фабрика, Връбница, Надежда н ве­че оформените и функциониращи жилищ­ни комплекси Момкова махала, Сво­бода, Траен мир и Толстой. Границите ма тази територия се очертават на изток от бул. Толстой, па север от Северния парк и река Какач на юг от река Суходолска и югозападно от железопътната линия София-Банкя. Няма съмнение, че прашните и неприветливи покрай­нини от миналото в близко бъдеще окон­чателно ще се превърнат в един от най- модерните жилищни райони на обнове­ния столичен град.

Описаната територия представлява двете части на разделения от входно-изходната магистрала Ломско шосе урбанистичен район Надежда. В струк­турно отношение същият се подразделя на няколко микрорайона, разгра­ничени между магистралите Ломско шосе, Христо Силянов и един вът­решен иолуринг. Ориентацията към микрорайонното оформление е правилна, защого такава организация се е обосо­била п на практика във функционира­щите зони на този столичен район. Все­ки микрорайон е съставен ог няколко жилищни групи. В средищните им тере­ни са развити мпкрорайонните паркове, около които са разположени детските учреждения, училищата и  микpopайон­ните центрове. От общо шестте жилищ­ни микрорайона, които плакировъчио сс обхващат от повия район, особено из­разени са първи те три. Югозападният ще се обслужва or районния център, по­ради непосредствената близосг на раз­положението му. Северозападният е ограничен между магистралата Ломско шосе и вътрешния полуринг. Той обхваща три жилищни групи и поради отсъствуващата настройка сега ще бъде най-бързо застроен. Третият микрорайон – югоизточният, е ограничен ог артерията ул. Христо Силянов и Ломско шосе и също обхваща три жилищни групи. Такова съдържание има и след­ващият микрорайон Връбница. В комуникационно отношение микpopа йоните включват п цялата годна и заслужава­ща внимание застройка or масивни едно- и двуфамилни жилища, много ог които са с трайни елементи от същата градоустройствена композиция.

Надежда строителство Nadezhda stroitelstvo
Надежда строителство Nadezhda stroitelstvo

Съгласно одобрения окончателен идейно-застроителен план на района На­дежда се предвижда изграждането на 9 372 апартамента освен изградените от наличните жилищни комплекси в същата градска зона. Предвижда се ос­новният дял от апартаментите — 79 на сто от тях да са на сглобяемото строител­ство в осеметажни блокове и 21 на сто във високи, монолитни осемпайсететажни блокове. Обемното им оформление е постигнато в една интересна и оригинал­на пространствена композиция, силно напомняща курорта „Албена“. За нейния цялостен образ значителен принос имат вече изградените жилищни ком­плекси .

За цялостната градоустройствена композиция свой принос има и оформление­то па бул. Ломско шосе — една от входно-изходните магистрали (Лом­ско шосе) па столицата. След значител­но преустройство и нова периферна застройка булевардът ще има 150 м ширина и ще разкрива богата панорама към околните комплекси и столичния център. По реконструирания булевард ще  се проведат няколко пътни платна, тро­тоарни и зелени ивици, обзаведени с мо­дерни подземни инсталации и проводи.

Паралелно с вътрешнозелените площи, микрорайони и квартални градини, до 1980 г. ще бъде окончателно оформен и Северният парк, като съществен ком­позиционен елемент и зелен художест­вен акцент в общата районна компози­ция. В район Надежда ще живеят общо 80 000 души, а новите микрорайони ще обхващат една територия от 150 ха. В този терен се предвижда изграждането на спортен комплекс – стадион със спортни площадки, плувен басейн п лекоатле­тически площадки и писти. Ще бъде окон­чателно завършен и спортният стадион „Локомотив“ с трибуни за 35 000 души. На територията на Северния парк ще се оформи голям плувен комплекс н други спортни терени.

Особено внимание с отделено и па бъ­дещото обслужване па този софийски район. Наред с обслужването от микро­районите центрове се предвижда и изграждането па отделни обслужващи заведения в отделните жилищни групи. Ще бъдат изградени обединени сгради от търговски предприятия, заведения за обществено хранене и културно-бито­вото обслужване.Детските заведения са оразмерени при обхват ог 70 и 80 на сто за всички деца, за които се предвиждат детски комбинати — по един във всяка жилищна група или по три във всеки микрорайон. Предвижда се строителство на две 28-класни училища на бул. Христо Силянов и иа ул. „408-а“. 11а бул. Ломско шосе ще бъде изграден голям търговски ценгър-комилскс от магазини, комбинат за битови услуги, ресторант, поликлиника и клубове за обществените организации. В съшия цен­тър се предвиждат административни аради, кино, хотел, читалище и музей, младежки дом и пр.

В комуникациоино-транспортно отно­шение — център на внимание е бул. Ломско шосе, като съществена входна магистрала и главна връзка с централната градска част. Предвидена с една нова връзка — западната арте­рия, която ще свързва направлението Ломско шосе—Модерно предградие, как- то и обходната артерия край Бакърената фабрика, която ще преминава през центъра на район Надежда до ул. „Хан Кубрат“. Вътрешната комуникации на микрора- йоните се осъществява единствено от об­служващи го улици.

Ломско шосе Lomsko shose
Ломско шосе Lomsko shose

Сериозно предимство иа одобрения проект за бъдещия район Надежда са значителните по площ зелени масиви в обсега па жилищните и обществените територии, така сьщо и в самостоятел­ния масив па Северния парк. Изхождай­ки от обстоятелството, чс настоящите очертания па този парк по отношение на м. Връбница са доста неустановени, проектантите предлагат тяхното кориги­ране посредством съществуващата ули­ца „Георги Костов“. Присъствието па Северния парк, като истински филтър иа бъдещия район е повече ог наложител­но, предвид неблагоприятната климатическн характеристика на тази местност п неизбежното замърсяване на атмо­сферата от наличните предприятия от близостта на северната индустриална зона. Сполучливо е разрешена цялост­ната зелена система, като западните ми­крорайони имат свои мпкрорайонни пар­кове, а източният микрорайон тангира на самия Северен парк. Озеленяването на бул. Ломско шосе е една логич­на зелена връзка между Северния парк и зелените групи към централната част на града.

Значителни нововьденпя се предла­гат и по отношение транспортното обслужване .на гражданите. Бързият и ефикасен масов транспорт е едно от важ­ните условия за съвременния живот в крупните жилищни формации. Следо­вателно превозването на бъдещите обитатели към зоните на месторабота е един or генералните проблеми за този софий­ски район. В проекта се предвижда продължаването иа трамвайните линии по бул. Ломско шосе до перифе­рията па района но реконструирания булевард. По този начин трамвайните ли­нии 6 п 7 ще бъдат продължени до Връб­ница, а линиите 1 и 9 ше завършват до северната железопътна гара. По обход­ната артерия около Бакърената фабрика ше мине автобусна линия, която ще свър­зва Модерно предградие с източната про­мишлена зона и новите трамвайни продължения. За задоволяването потреб­ностите на ползуващите индивидуални превозни средства се предвижда изгражда нето на цяла система от гаражи и паркинги за лични и обществени нужди. Отре­дени са места н за подземни гаражни ядра, а с оглед очакваното увеличение на автомобилния парк в близките години се предвиждат и възможности за тях­ното разширяваие съобразно нуждите.

Ние сме пред прага па едно огромно жилищно строителство в северозапад­ния столичен район. Само в годините иа шестата петилетка ще бъдат завършени и предадени 6 700 апартамента, а ця­лостното изграждане иа район Надежда ше приключи в годините на седмата пе­тилетка. Едно прекрасно проектно на­чинание, плод на усилията иа автор­ския колектив с ръководител арх. Ни­кола Йотов от Института за проучване и проектиране „Софироекгще се превър­не в живо дело през настоящото десети­летие. Красивият столичен град ще се обогати с още един крупен жилищен район, оформен в духа на най-съвремен­ните схващания за масова жилищна култура.“

Източник: сп. София 12-1972

Бихме Ви помолили да харесате сайта ни във Facebook ==> https://www.facebook.com/sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *