Pадиолюбителски механични конструкции

Книга – Pадиолюбителски механични конструкции

Изтеглете книжката Pадиолюбителски механични конструкции от Сандъците – Sandacite!

Pадиолюбителски механични конструкции
Pадиолюбителски механични конструкции

 

В книгата Pадиолюбителски механични конструкции са разгледани основните принципи за конструиране на радиоапаратите и състав­ляващите ги детайли и възли в любителски условия. Разгледани са въпросите за свойствата и подходя­щия избор на материалите, използвани при меха­ническите радиоконструкции, както и най-често при­лаганите методи за тяхната механическа обработка. Описани са различни конструкции на саморъчно изработени механически детайли и възли и са даде­ни указания за тяхното конструктивно изчисление и оформление.

Книгата ще послужи на всички радиолюбители, радиотехници и конструктори с различна стенен на специална подготовка, занимаващи се с разработка и строеж на любителски и други апаратури.

Основната цел, която са си поставили авторите при написването на тази книга, е била да се даде на радиолюбителите помагало за улесня­ване на тяхната работа при конструирането на механическите детайли и възли в радиоапаратурите. През 1960 г. по отношение на схемните разрешения и електрическите изчисления радиолюбителите имат издадени достатъчно много книги и справочници. Що се отнася до методите и средствата за ме­ханическото конструиране, дотогава в България по тази тема все още нищо не е писано и книгата Pадиолюбителски механични конструкции е първи опит в тази насока.

Много радиолюбители, извършили правилно електрическите изчис­ления и съставянето на схемата, не получават очакваните резултати само поради неправилно изпълнение на механическата конструкция и непознаване влиянието на конструктивните форми и материали върху електрическите параметри. В книгата са разгледани мето­дите за конструктивно изчисление на различните радиодетайли и възли, посочени са съображенията при избора на материалите и вида на кон­струкцията и е изяснено влиянието на конструкцията върху електри­ческите качества на детайлите или цялата апаратура. Приведени са и примери за типови конструкции на различни елементи от радиоапаратуритс, при което винаги се е изхождало от възможностите за изпъл­нението им в любителски условия.

Независимо от това, че основното предназначение на книгата е да даде методите за любителско конструиране, разгледани са и някои конструктивни елементи, изработени с помощта на по-съвършените технологически средства за масовото производство, за да се опознаят особеностите на готовите фабрични детайли и възли, с каквито радио­любителите често работят.

Книгата Pадиолюбителски механични конструкции можете да изтеглите ето оттук ==> Pадиолюбителски механични конструкции

Ето и още една любопитна книжка от богатата колекция на Сандъците Sandacite:

[1943] Нова книга: Георги Гетов – Радиотехника

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *