Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт

Книга за хладилници от 1965

Изтеглете легендарната книжка Малки хладилници от Сандъците – Sandacite!

Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт
Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт

В книгата Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт (ДИ Техника, 1965) са описани малките хладилни машини и съо­ръжения, употребявани в търговската мрежа и домакинството в България през 1960-те години, и са разгледани въпросите, свързани с техния монтаж, експлоатация и ремонт. Отделено е и място на първите два български хладилника – Мраз 75 и първият вариант  на Мраз 80.

Част I обхваща въпросите, отнасящи се до малките хладилници в търговската мрежа.

В глава I са разгледани физическите основи за получаване на из­куствен студ, принципите на действие на хладилните машини и свой­ствата на хладилните агенти и студоносители.

В глава II, III и IV са дадени сведения за устройството и дей­ствието на хладилните машини, търговските хладилници и автоматич­ните прибори, употребявани за регулиране и управление.

Монтажът на малките търговски хладилници е разгледан в глава V. В глава VI са дадени указания по обслужването и експлоатацията им, а в глава VII — причините за неизправната им работа и начини за от­страняването им.

Част II обхваща същите въпроси по отношение на домашните хладилници.

В глава I са дадени принципи на действие и описания на хладил­ници, в глава II е разгледан монтажът, в глава III – начинът на екс­плоатация и обслужване, а в глава IV — ремонтът.

Част I, глави I, II, III, IV и V са написани от инж. К. Калчев.

Част I, глави VI, VII и част II изцяло са написани от инж. Т. Гачилов.

Във второто издание на книгата са внесени редица допълнения и изменения — главно по отношение на монтажа, експлоатацията и ре­монта на хладилните херметични фреонови компресори, агрегати и до­машни хладилници. Обновени са всички технически данни ,на измене­ните в периода между двете издания хладилници и се дават данни за най-последните модели, произведени у нас или предстоящи да се пус­нат в производството. При преработката бяха взети пред вид редица препоръки и забележки, направени от хладилните монтьори и техници по отношение на първото издание.

Книгата е предназначена за хладилни техници и монтьори в об­ластта на монтажа, експлоатацията и ремонта на търговските и домаш­ните хладилници и за широк кръг читатели, интересуващи се от хла­дилници.

Изтеглете книгата безплатно оттук ==> Малки хладилници – монтаж, експлоатация и ремонт

Ето още едно четиво от богатата база данни на Сандъците Sandacite:

Нова книга – А. Чучулов и др. – Наръчник на електромонтажника

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *