Йордан Боянов - Теория на електронните схеми

Книга – Боянов – Теория на електронните схеми

Изтеглете книжката Теория на електронните схеми от Сандъците – Sandacite.

Боянов - Теория на електронните схеми
Боянов – Теория на електронните схеми

В учебника Теория на електронните схеми с автори проф. Йордан Боянов и доц. Елена Шойкова са дадени основите на съвременната теория и методите за ана­лиз и синтез на електронни схеми, работещи с непрекъснати сигнали. Разгледа­ни са свойствата на двуполюсниците и многополюсниците като съставни елементи на активните електронни схеми, както и техните математически и физически мо­дели. Застъпени са главно матричните методи за анализ на активни електронни схеми. Дадени са зависимостите за определяне на предавателните функции на схемите. Засегнати са основните етапи на синтеза и по-специално особеностите на синтеза на активни филтри с операционни усилватели.

Учебникът съответства на едноименната дисциплина от учебния план на специалността електронна техника при ВМЕИ „В. И. Ленин“. Разглежданите въп­роси са основа за изучаване на схемотехническите дисциплини и на дисципли­ната автоматизация на проектирането в електрониката. Учебникът може да бъде използван от студенти от други електронни специалности и от инженери, рабо­тещи в областта на електронната техника.

Книгата можете да изтеглите оттук ==> Й. Боянов, Е. Шойкова – Теория на електронните схеми

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Глава I. Въведение

 • Проектиране в електрониката — особености и етапи ……. 5
 • Видове електронни елементи и схеми ……………………………………………………….. 9
 • Основни понятия и зависимости в теорията на електронните схеми. 17
 • Методи за анализ на електронните схеми ………………………………………… 23

Глава II. Модели на електронните елементи

 • Моделиране и класификация на моделите . ……………………………………………….. 28
 • Модели на активни четириполюсници……………………………………………………….. 31
 • Универсален нелинеен модел на биполярен транзистор …… 42
 • Променливотокови линейни модели на биполярен транзистор … 45
 • Линейни модели на полеви транзистори . …………………………………………… 63

2.6. Линейни макромодели на операционни усилватели . . . …………………………………. 65

2.7. Статистически модели…………………………………………… 68

Глава Ш. Матричен анализ на електронни схеми

 • Компонентни уравнения и матрици на схемите…………………………………………… 78
 • Елементи на топологията на схемите………………………………………………………….. 80
 • Топологични матрици и топологични уравнения на схемите …. 83
 • Координатни системи и определяне на напреженията и токовете в кло­ните чрез тях  88
 • Уравнение на напреженията на сеченията и метод на възловите на­прежения 91
 • Контурно уравнение и метод на контурните токове …….. 96»
 • Принцип на дуалността ……………………………………………………………………………… 101
 • Матрици на схеми със зависими източници на ток тип yU ….. 102
 • Матрици на схеми със зависими източници на напрежение тип г/ 107
 • Матрици на многополюсници . . . ……………………………………………………………… 111
 • Матрици на проводимостите на триполюсник …………………………………………….. 118
 • Обобщени F-параметри на транзисторите……………………………………………………. 124
 • Обобщен метод на възловите напрежения…………………………………………………… 125
 • Матрица на съпротивленията на транзистора и обобщени 2-лараметри 130
 • Обобщен метод на контурните токове …………… 135
 • Матрици на схеми с взаимни индуктивности……………………………………………….. 138
 • Метод на многополюсните подсхеми …………………………………………………………. 144

Глава IV. Предавателни функции на електронните схеми

 • Основни зависимости и определения……………………………………………………… 148
 • Определяне на вторичните параметри от матрицата на проводимостите 153
 • Определяне на вторичните параметри от матрицата на съпротивления­та   160

$.4. Вторични параметри на схеми без общ възел между входа и изхода 167

 • Определяне на четириполюсните и вторичните параметри на схемите от техните матрици  174
 • Условия за съгласуване на входа и изхода иа схемите………………………………… 180
 • Активност на електронните елементи и схеми…………………………………………….. 184
 • Основни схеми за свързване на активните елементи …………………………………… 186
 • Метод на сигналните графи……………………………………………………………………….. 191
 • Метод на ненасочените графи…………………………………………………………………… 195
 • Таблични методи…………………………………………………………. . . . . i . . . . 200

Глава V. Чувствителност на електронни схеми

 • Основни понятия и определения. Видове чувствителност…. 202
 • Методи за анализ на чувствителността на електронните схеми . . . 205

Глава VI. Синтез на електронни схеми

6.1.     Въведение, основни понятия   и определения……………………………………………. 229

 • 6.2. Предавателни функции на схемите и начини за тяхното представяне 234
 • 6.3. Реализуемост на схемните функции…………………………………………………….. 244
 • 6.4. Нормиране и денормиране…………………………………………………………………………… 246

-6.5. Честотни характеристики, обусловени от основните типове полюси и нули . 248

6.6.     Преобразуване      на честотата ……………………………………………………………… •    • 258

 • 6.7. Апроксимация……………………………………………………………………………………… • • 261

6.8.      Реализация. …………………………………………………………………………………………. •      270

Литература ………………………………………………………………………………………………. •        307

Ето и още една книжка от ценната библиотека на Сандъците Sandacite:

Нова книга: К. Симеонов – Позистори

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *