Как се роди район Люлин

Как се роди район Люлин

Как се роди район Люлин

Как се роди район Люлин
Как се роди район Люлин

Статията е от 1974 г. и отразява началния момент на застрояване на бъдещия жилищен комплекс Люлин или, както се е наричал тогава, Модерно предградие. Както виждаме от текста, първоначалният проект за комплекса е бил доста по-мащабен от това, което имаме сега. Какви точно са разликите? :)

Приятно четене!

,,Започна строителството на комплекс Модерно предградие, за повече от 120 000 жители, колкотс град Русе. Огромно строителство, обособено -в 11 микрорайона, което ще продължи 9 години на тере на с граници: на изток — парк „Христо Смирненски“, на запад — зелена площ, околовръстния път и планината Люлин, на север — бул. ,,Баба Парашке­ва“ и на юг — Западния парк. Хиляда хектара за це­лия комплекс, от които 700 за жилищната част — на такава площ ще бъде построен първият спътник на нашата столица, съгласно съвременните изисква­ния за разделението на големите градове на по-мал­ки жизнено, комуникационни и търговски обедине­ни селища, свързани с центъра по различни посоки и същевременно разделени от него с обширни зелени паркови гори.

История на Люлин Istoriya na Lyulin
История на Люлин Istoriya na Lyulin

Само преди пет години колектив с ръководител арх. Кирил Бочков изработи първоначалния гене рален план, а в последствие и детайлните градоуст­ройствени планове за жилищния комплекс Мо­дерно предградие. Днес комплексът вече расте и извисява блоковете си; изниква сякаш от житата, които неотдавна растяха там. Строителството за почна отначало с улиците, водоснабдяването, кана­лизацията, отоплителните и телефонни централи, детски ясли и градини, училища, магазини, хотели, болници… Може би цифрите ще илюстрират по-до­бре това внушително строителство: досега, само за три години, са изградени 40 километра канали, в то­ва число 7 500 м колектори и 4 500 м канални от­клонения и 20 километра водопроводи. През 1973 г. са асфалтирани 16 000 м2 улици, през тази годи­на три пъти повече, а през 1975 г. — 250 000 квад­ратни метра /пет пъти повече/.

С бързи темпове се осъществява и електрозах ранването на комплекса — в проходими кабелни колектори. Захранването на трафопостовете и блоко­вете е двустранно, което осигурява непрекъснато подаване на електрическата енергия. Осветлението на улиците се изпълнява с живачни осветителни те­ла, монтирани на стоманобетонни и железотръбни стълбове.

Комплекс Люлин Kompleks Lyulin

За разлика от други столични жилищни ком­плекси, тук са предвидени и много административ­ни сгради. В пропее на проектиране е и главният об­ществен център в зона „Ц“.

Жителите на Модерно предградие ще бъдат първите щастливци в нашата столица, пък и в стра ната, които ще се ползват от удобствата на газа. Отначало, според разработките на Енергопроект,с газ ще се захрани топлоелектрическата централа на комплекса, а по-късно, като се използва близостта на минаващия оттук газопровод, ще се газифицират за битови нужди блоковете на комплекса.

Още първият етап от изграждането на софий­ския метрополитен, т. е. построяването на линията от центъра до комплекс Модерно предградие, ко­ето ще започне през 1976 година, ще съвпадне с окончателното построяване на комплекса и 1300 го дишнината на Българската държава. А дотогава за жителите на Модерно предградие ще бъде осигу­рен традиционният автобусен и трамваен тран­спорт. Обсъжда се продължаването на трамвайна та линия №3 до комплекса, както и за достатъчни автобусни линии, които да осигурят транспорта на жителите.

Люлин снимки Lyulin snimki

Новост е гражданското строителство на канал­ните отклонения. Те се построяват предварително и служат за отводняване и канализиране на бъдещи те блокове. По този начин не се допуска разкопава нето на пътните настилки след построяването на всяка сграда, което не само че е неприятно, но на­рушава ритъма на движението по тротоарите и ули ците.

Друга характерна особеност за жилищния ком­плекс Модерно предградие е, че зеленината ще „царува“ тук навсякъде — и между бул. „Баба Па­рашкева“ и комплекса, и между околовръстното шо­се и комплекса, и между София и комплекса. Един град-спътник, част от северозападния град, с въз­можности за нови оригинални градоустройствени решения и правилно решаване на жизнено важния за цялото човечество и за нас проблем — съхраня ване на околната среда.

В плановото решение на жилищата се търси ед­но по голямо планово разнообразие с оглед да бъ дат задоволени различните изисквания и възможности на отделните семейства. Наред с решените в традиционната планово-композиционна схема апартаменти търсени са и такива решения, които, въпреки малката квадратура, предлагат богати въз­можности за разнообразно обединяване и приоб­щаване на пространствата на групата помещения за дневно пребиваване: кухня, столова и дневна.

Панелно строителство Panelno stroitelstvo
Панелно строителство Panelno stroitelstvo

Във външната архитектура се търси раздвижва­не на обемите на сградите и създаване на по-инте ресен силует.

Неотдавна в софийските вестници се появи обявление, с което се приканваха гражданите да предложат ново име за този комплекс. Каквото и да е то, ние сме сигурни, че след построяването му сто­лицата ще има едно наистина модерно предградие.

Интересни данни за комплекса Модерно пред­градие: през настоящата петилетка се предвижда навлизането в първите 7 микрорайона, а през сед- мата петилетка, съгласно разработения етапен план, ще започне строителството и в останалите 4 района, като територията за частична реконструк­ция, с възможности за изграждане приблизително на 1 800 апартамента за всеки микрорайон.

Панелни комплекси Panelni kompleksi

В първите 3 микрорайона се предвижда изграж данего на 9 050 апартамента, а след предложеното и прието уплътняване, те са 10 853, включително об щежитията и ведомствените апартаменти и ще бъ­дат обитавани от около 35 000 души.

До края на шестата петилетка ще бъдат изгра дени приблизително 9010 апартамента или 83% от цялото жилищно строителство на тези микрорайони. Останалите апартаменти ще се изградят и ще влязат в експлоатация през следващата петилетка. Те ще бъдат в блокове, изграждани предимно по системата „пълзящ кофраж“ и „пакетно-повдига щи плочи“.

Сегашното състояние на проектната готовност на обектите ог търговията и битовото обслужване не дава възможност за ускорено строителство и ре­ално започването им ще стане през 1976 година. Са­мите те представляват двуетажни постройки с око­ло 1600 кв. м. разгъната застроена площ.

Квартал Люлин Kvartal Lyulin
Квартал Люлин Kvartal Lyulin

В първи микрорайон се предвижда да бъдат из­градени: супермаркет, два битови комбината, поликлиника, кинотеатър, 5 многоетажни гаражи за по 150 коли.

Във втори микрорайон се предвиждат два самостоятелни магазина на по 2 етажа, 2 битови комбината и 9  многоетажни гаража.

В трети микрорайон се предвиждат 2 самостоятелни магазина, 2 битови комбината, едно училища, супермаркет, заведение за обществено хранене със сладкарница, ресторант, автоматична телефонна централа с поща, дом за стари хора и 6 гаража.

Младежкото и спортното строителство и в трите микрорайона ще се проектира и изпълни през седмата петилетка.“

Източник: сп. Наш дом

:) Харесайте сайта ни и във Facebook ==> https://www.facebook.com/sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *