Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки
Как се проверяваха печатни платки

ИЗОТ 1010С е автоматизирана изпитвателна система (АИС) за динамично тактово-скоростио функционално тестиране на печатни платки.

ИЗОТ 1010С открива сложните времезависими неизправности, които остават неидентифицирани, докато не се изпълни системен тест. Честотата на следване на тестовите набори е програмируема от 1 kHz до 2 MHz. Това осигурява емулиране на действителните условия на работа на изпитвания обект. Изпълнението на тестовите програми с голяма ско­рост позволява да се извършва функционална проверка на електронни възли, съдържащи микропроцесори, динамични (ста­тични) памети и други големи интегрални схеми.

ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ

ИЗОТ 1010С осъществява локализиране на неизправно­стите на изпитвания обект чрез диаложна диагностика. Системата ръководи оператора да постави клипс или пробник последователно върху микросхеми или изводи на ди­скретни елементи, като автоматично проследява грешката обратно към източника и неизправния елемент. При диаг­ностициране на сложни печатни платки с много начални дефекти системата спестява загубата на време при ръчно търсене, локализирайки неизправните елементи за няколко секунди. Пропусквателната способност на системата особе­но е повишена при платки с магистрална структура, съ­държащи голям брой големи интегрални схеми, чрез из­ползването на програма BUS GUIDE, която направлява поставянето на клипса на активната микросхема на маги­стралата.

ИЗОТ 1010С IZOT 1010C
ИЗОТ 1010С IZOT 1010C

ПРОГРАМИРАНЕ

Тестовите програми на ИЗОТ 1010С могат да се създадат с логическия симулатор ИЗОТ 1012 С или със самата изпит­вателна система.

Генерирането на тестовите програми се извършва лесно, като се използват специализираните програмни средства за моделиране на микросхеми с ниска, средна и голяма сте­пен на интеграция — FDT, и за дефиниране на цифровите тестови последователности — TDL и MTDL. Тези програ­мни средства позволяват записването на тестовите набори да се извършва с операторите на функционално ориенти­ран език на високо ниво. Процесът на анализ и настройка на тестовата програма се изпълнява опростено и лесно с допълнителни програмни средства: EDITOR и SOFTWARE SCOPE. Програмният осцилоскоп позволява да се изобрази на екрана на видеотерминала състоянието на кой да е възел на изпитвания обект за всички тестови стъпки или вътре в тестовата стъпка (състоянията на всички микро- стъпки ) По този начин тестовата система се използва като анализатор на формата на сигнали. Сниманото с пробник или клипс състояние (формата на сигнала) на всеки възел на изпитвания обект може да се запамети през време на изпълнение на тестовата програма и да се сравни с данните на симулатора. Програмният осцилоскоп същест­вено намалява времето, необходимо за цялостно настрой­ване на динамичните тестове.

Разработена е през 1987 г. в ИЗОТ.

Източник: сп. Електропромишленост и приборостроене 9-1987.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *