Какво-е-сигналгенератор

Какво е сигналгенератор

Какво е сигналгенератор

Какво-е-сигналгенератор
Какво-е-сигналгенератор

Сигналгенераторът е измервателен уред, който можете да срещнете още под названието високочестотен измервателен генератор или още осцилатор. В тази лекция на Сандъците – сандъците ще се занимаем с устройството на този уред, неговият начин на действие и схема.

Сигналгенераторът произвежда високочестотни трептения, честотата и амплитудата на които може да се изменя в оп­ределени граници. Освен това съществу­ва възможност тези високочестотни треп­тения да се модулират с произвеждани в същия апарат, или подадени отвън нискочестотни трептения.

Причаната да пишем тук за тях, е, че високочестотните сигналгенератори се използ­ват главно при настройката и поправ­ката на радиоприемници. Освен за тази цел те се използват и при редица други случаи в слаботоковите лабо­ратории, в производството и пр.

На долната фигура е показана блокова схема на високочестотен сигналгенератор, съ­стоящ се от следните главни час­ти : високочестотно стъпало, в което се произвеждат високочестотни тре­птения fвч; нискочестотно стъпало за произвеждане на трептения с тонова честота fнч — обикновено 400 хц; модулационно стъпало, в което върху високочестотните треп­тения се наслагват нискочестотните трептения при 30 % дълбочина на модулацията; атенюатор, чрез който се нагласява желаното високочестотно напрежение на изхода на сигналгенератора; изкуствена ан­тена, чрез която сигналгенераторът се включва към изследвания радиоапарат.

Сигналгенератор Signalgenerator
Сигналгенератор Signalgenerator

На изследвания радиоприемник може да се подаде от високочестотния сигналгенератор известно немодулирано високочестотно напрежение, моду­лирано с 400 хц високочестотно напрежение или само нискочестотно напрежение с честота 400 хц. В друга статия ще се спрем по-подробно на използването на високочестотен сигналгенератор при по­правка, настройка или изследване на радиоприем­ници.

Съставни части на високочестотния сигналгенератор

Всеки високочестотен сигналгенератор се състои от след­ните части:

1. Главната съставна част е производи­телят на високочестотни трептения, т. е. самият осцилатор. Високочестотните треп­тения се произвеждат с помощта на трептящи кръгове и електронни лампи, свързани по най-различни схеми. На долната фигура е показана принципната схема на осцилатор с индуктивна обратна връзка.

Един от най-важните въпроси при всички видове осцилатори е въпросът за поддържане на неизменна честота и неизменна амплитуда на високочестотните трептения. Това се постига по различни начини. Така положителният температурен коефициент на кондензатора и бо­бината на трептящия кръг се неутрализира, като се включи в същия кръг кондензатор с отрицателен температурен коефициент.

Сигналгенератор осцилатор Signalgenerator oscilator
Сигналгенератор осцилатор Signalgenerator oscilator

За да се запази амплитудата на високочестотното напрежение еднаква при различни честоти и условия, прибягва се до различни методи за автоматично регулиране на тази амплитуда. Някои от тези методи наподобяват автоматично регулиране на си­лата в приемниците.

2. Друга съставна част е производителят на нискочестотни трептения, които обикно­вено са с честота 400 хц. С тях се модулират про­изведените от осцилатора високочестотни трептения.

На долната фигура е показана принципната схема на един такъв нискочестотен генератор. Схемата е по­добна на схемата за получаване на високочестотни трептения с тази разлика, че в случая се използ­ват бобина със стоманено ядро и кондензатор, които имат много по-големи стойности (според формулата на Томсън).

3. Модулацията на високочестотните трептения се извършва по различни начини — било направо, било чрез подходяща за тази цел лампа.

Сигналгенератор значение Signalgenerator znachenie
Сигналгенератор значение Signalgenerator znachenie

На долната фигура е показан един от най-опростените начини за модула­ция. Чрез лампата П се произвеждат нискочестотни трептения (обикновено с честота 400 хц). Една част от нискочестотното напрежение от бо­бината L1 се подава на лампата, като произведените от тази лампа високочестотни трептения се модулират при 30% дълбочина на мо­дулацията.

В някои високочестотни сигналгенератори е предвидена възможност за модулиране на произведените високочестотни треп­тения с нискочестотни трептения, пода­дени отвън (от тонгенератор или друг източник)

Сигналгенератор схема Signalgenerator shema
Сигналгенератор схема Signalgenerator shema

4. На атенюатора се подават получените високочестотни треп­тения. Атенюаторът е конструиран така, че от него могат да се вземат различни по големина високочестотни напрежения.

Най-простият атенюатор е обикновен делител на напрежението R (потенциометър), какъвто е показан на тази фигура. Чрез плъзгача на по­тенциометъра на изхода на осцилатора могат да се получат различни напрежения.

Сигналгенератор схема Signalgenerator shema
Сигналгенератор схема Signalgenerator shema

При изследване на радиоапарати и при други случаи големината на високочестотното напрежение на изхода на осцилатора трябва да бъде известна. Това може да се постигне по два начина. Единият на­чин е, като се измерва изходното високочестотно напрежение посред­ством чувствителен лампов волтметър. Другият начин е, като се из­ползва атенюатор, който служи не само за нагласяване на различни изходни напрежения, но същевременно показва стойностите на тези напрежения.

На долната фигура е показан един такъв атенюатор. Осцилаторът про­извежда модулирано или немодулирано високочестотно напрежение със стойност U~1. Чрез превключвателя П се извършва грубото, а чрез по­тенциометъра R — плавното нагласяване на различни изходни напре­жения U~2. По такъв начин на изхода се получават високочестотни на­прежения от няколко микроволга до няколкостотин миливолта. Тези стойности се определят, като отчетената от потенциометъра R стой­ност се умножи по показаното от превключвателя число (х 1, х 10, х 100 и  х 1000). Трябва да се подбира такава комбинация от съпро­тивления, че общото съпротивление, включено към източника на висо­кочестотни трептения, да остава едно и също при различните пре­включвания.

Атенюатор Atenyuator
Атенюатор Atenyuator

Съпротивленията на атенюаторите трябва да имат малък повърхностен ефект, малка индуктивност и малък, капацитет. Поради тези при­чини се използват малки и навити по специален начин съпротивления.

Тъй като при много ви­соки честоти нежелателните капацитети на съпротивления­та са от значение, при осцилаторите за такива високи честоти се използуват капацитивни атенюатори на високочестотното напрежение. Освен тези атенюатори в някои слу­чаи се използуват индуктивни атенюатори, бобини и специални начини за нагласяване на изходното високочестотно напрежение от измерва­телните генератори.

5. Изкуствена антена. Тя представлява комбинация от съп­ротивление, бобина и кондензатор, които са с такива стойности, с как- вито са съпротивлението, индуктивността и капацитетът на една средна по големина приемна антена (фиг. 175). В практиката обаче тази изку­ствена антена се заменя с кондензатор с капацитет 200 пф, който е поставен обикновено в самия осцилатор. За по-големи честоти (къси вълни) се препоръчва само едно съпротивление от 100 до 400 омa.

Сигналгенератор антена Signalgenerator antena
Сигналгенератор антена Signalgenerator antena

6. Захранване. Повечето осцилатори се захранват от мрежа с променлив ток. Понеже напрежението на мрежата се колебае, в пре­цизните осцилатори са предвидени специални стабилизатори на напре­жението — лампови, ферорезонансни и др. В някои случаи стабилизирането на напрежение­то се постига чрез специални свързвания.

Така при триточков осцилатор с бобини с увеличаване на захранващото напрежение се увеличава и честотата. При три­точковите осцилатори с. конден­затори е обратно. Осцилатори с комбинирано свързване про­извеждат високочестотни трептения, които не се влияят от измене­нията на захранващото напрежение.

7. Екрани. Един много важен въпрос при измервателните гене­ратори е произведената високочестотна енергия да се отправи само по един път към изхода, като се предотврати всякакво разсейване на тази енергия. Това се постига чрез екраниране както на отделни елементи (бобини, съпротивления от атенюатора и др.), така и на отделните стъпала. В някои случаи се налага двойно и тройно екраниране.

За да се предотврати протичането на високочестотни токове в раз лични посоки през шасито, всички свързани с него проводници трябва да се свържат в една подходяща точка.

Също така трябва да се предотврати и излъчването на високочестотна енергия чрез захранващите проводници, като в тях трябва да се предвидят достатъчно филтри, които да спират високочестотните токове.


Използвана литература:

Петров, Александър С.,  Мартулков, Станислав Петров,  Писомов, Вичо Йорданов. Слаботокови електрически измервания :. Учебник за III, IV и V курс на техникумите по електротехника, специалност Слаботокова електропромишленост и експлоатация /. [4. изд.]. София :, Техника,, 1963., 346 с.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *