Какво да направим от изгорели крушки

Какво да направим от изгорели крушки

Какво да направим от изгорели крушки

Какво да направим от изгорели крушки
Какво да направим от изгорели крушки

Традиционните електрически крушки с нажежаема жичка все още се използват от много хора. Те са консуматив, което означава, че след изгарянето си всяка крушка не може да се регенерира, а е необходимо да се замени с нова. Но дори изгорели, верните стари светила още има какво да ни предложат! В тази статия ще Ви дадем няколко интересни идеи какво да сътворите от току-що изгорелите си електрически крушки.

Най-напред изгорялата електрическата крушка трябва да се отвори. Металическото кръгче от дъното на цокъла се премахва с помощта на клещи (фиг. 1). След това. се очуква изо­лационният слой с малко чукче или пила, като цо­кълът се опира върху ръба на масата или наковал­ня. През така направения отвор трябва да се изва­ди стъклената тръбичка с електродите. С малка три­ъгълна или обла пила се обира стъкленият слой от цокъла. За да не се счу­пи електрическата круш­ка от начупените стъкле­ни парчета. е необходи­мо при работа с пилата, крушката да се държи с отвора надолу (фиг. 2).

Какво да направим от изгоряла крушка Kakvo da napravim ot izgoryala krushka
Какво да направим от изгоряла крушка Kakvo da napravim ot izgoryala krushka

Получава се малка обла колба. По-удобно е при работа с тези колби, дъ­ното да бъде плоско. Сплескването може да се извърши посредством бен­зинова лампа. Обръшаме стъкления балон с дъно­то към пламъка. Въртим равномерно, но така, че пламъкът да бъде допирателен към най-изпъкналата част на дъното (фиг. 3). Ако няма налична бензинова лампа, може да се използва и примус, но в този случай е необходимо след за­червяване на електрическата крушка, дъното й да се сплеска с помощта на някое загрято метално парче или като се опира в загрятата част на примуса.

Какво да направим от изгоряла крушка Kakvo da napravim ot izgoryala krushka
Какво да направим от изгоряла крушка Kakvo da napravim ot izgoryala krushka

За някои от случаи­те е необходимо да се среже изгорялата електрическата круш­ка. Срязването може да се извърши с помощта на електрически ток. Оправя се парче реотан от 50—60 см. и се включ­ва последователно през воден реостат в електри­ческата верига. Реостатът се наглася така, че рео­танът да се загрява до за­червяване. С така подго­твената опитна постанов­ка се изрязват електрическите крушки. Реотанът се превива във вид на примка и се обвива око­ло мястото, където иска­ме да извършим срязва­нето (фиг. 5). При включ­ване на електрическия ток трябва да се внимава да не се опират жичките в местото на кръстосване­то. Срязването става в момента, когато се чуе пукотът на стъклото. Чрез така посочената об­работка на електрически­те крушки могат да се на­правят различни наглед­ни помагала.

Какво да направим от изгорели крушки Kakvo da napravim ot izgoryeli krushki
Какво да направим от изгорели крушки Kakvo da napravim ot izgoryeli krushki

Плоскодънните колби на изгорелите електрически крушки могат да се използват за сбирка на течности с раз­лични специфични тегла (фиг. 6), или за съхраня­ване на някои материали за кабинета по физика. Същите биха могли да се приспособят при запо­знаване е разширението на течности (фиг. 7). Обли­те колби могат да се из­ползват при кипене (фиг, 8), топене и др,

От изрязаните електри­чески крушки могат да се приготвят блюдца (фиг.8), които могат да се из­ползват в редица лабо­раторни работи за поста­вяне на някои материали като железни стърготини, течности за определяне на специфичните тегла и др. Другата част от крушка­та може да се пригоди за фунийка (фиг. 10). Освен това могат да се приготвят различни скачени съдове (фиг. 11), уред за показ­ване зависимостта между хидростатичното налягане и дълбочината на потапяне (фиг. 12) и др. За да се покаже как се изменя атмосферното налягане с увеличаване степента на разреждането, може да се използува уредът от фиг. 13, като се настави под похлупака на разредителната помпа. Електриче­ските крушки са удобни и за направа на спиртни лампи (фиг. 14), пулвери­затори, (фиг. 15), стъпа­лен реостат, табло за за­познаване с устройството на електрическата круш­ка, галванична батерия и др.

Какво да направим от изгорели крушки Kakvo da napravim ot izgoryeli krushki
Какво да направим от изгорели крушки Kakvo da napravim ot izgoryeli krushki

Използвана литература: сп. Наука  и техника за младежта – 8-1957.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *