Електронни лампи за УКВ

Какви са електронните лампи за УКВ?

Електронни лампи за УКВ в Сандъците – Sandacite!

Електронни лампи за УКВ
Електронни лампи за УКВ

За да се увеличи пределната честота на електронните лампи, е необходимо да се отстранят причините, които ограничават употребата им над определена честота. Изискванията, на които лампите за висока честота трябва да отговарят, усложняват конструкцията им. Те се раз­личават твърде много от обикновения вид лампи.

Някои от недостатъците на обикновените електронни лампи при употребата им за УКВ се отстраняват чрез отделните конструктивни изменения:

  • Намаляват се вътрешните капацитети, като за целта се намаляват размерите на електродите, а се увеличават междуелектродните разстояния.
  • Намалява се време пробегът, като се използват по-високи анодни напрежения и по този начин се увеличава скоростта на електроните, или пък се съкращава пътят, който трябва да изминат електроните.
  • Скъсяват се изводите на отделните електроди и се увеличава разстоянието между тях.
  • Намаляват се диелектричните загуби в лампите.

Посочените по-горе мерки за увеличаване на пределната честота на лампата до известна степен си противоречат, ето защо при конст­руктивното оформяване на дадена лампа за УКВ трябва да се вземат такива мерки, които да дадат най-благоприятно разрешение.

Така например, ако се намалят вътрешните капацитети на лампата, като се намалят размерите на електродите и се увеличат междуелектродните разстояния (т. 1), изходящата мощност на лампата се нама­лява, а се увеличава времепробегът, това противоречи на т. 2.

Електронни лампи за УКВ
Електронни лампи за УКВ

Ако се увеличи анодното напрежение, времепробегът намалява, но се увеличават диелектричните загуби; това противоречи на т. 4. Намаляването на пътя, който изминават електроните, също така нама­лява времепробега, но увеличава междуелектродните капацитети; това противоречи на т. 1.

Пределната честота на лампата се увеличава, като се скъсят из­водите на електродите. Те се правят обикновено от широки ленти или са цилиндрични с относително голям диаметър и служат евентуално като продължение на коаксиалните линии. По такъв начин се намалява индуктивността на отводите.

Диелектричните загуби на лампите за УКВ се намаляват, като се отстрани цокълът и електродите се изведат направо от стъклото, и то на такова място, където напрежението е минимум, или анодното напрежение се понижава.

В зависимост от конструктивните особености различните видове лампи се подразделят, както следва: миниатюрни лампи, дискови или фарови лампи, метало-керамични лампи.

При споменатите по-горе лампи е необходимо конструкцията на трептящите кръгове да се съгласува с конструкцията на лампата.

При по-високи честоти горепосочените лампи са неподходящи. Например за сантиметрови вълни се употребяват лампи, които се раз­личават значително по своето устройство и принципно действие. Те се подразделят на:

  • лампи със скоростна модулация,
  • клистрони,
  • магнетрони,
  • лампи с бягаща вълна

В следващите публикации на Сандъците – Sandacite ще разгледаме поотделно някои от тези видове, като всъщност за последния от списъка вече можете да прочетете в тази статия:

Лампи с бягаща вълна

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *