Инфрачервена сигнализация

Инфрачервена сигнализация

Инфо за инфрамервената сигнализация от Сандъците – Sandacite.

Инфрачервена сигнализация
Инфрачервена сигнализация

Още по време на Втората световна война e приложено в редица случаи сигнализиране чрез невидими лъчи. За целта най-често се из­ползват инфрачервени лъчи. Както е известно, тези светлинни лъчи са невидими за чо­вешкото око. Инфрачервената сигнализация е била осъществена по следния начин.

За източник (предавател) на невидимите лъчи служи електриче­ска лампа, която излъчва инфрачервени лъчи. Такива са например електрическите лампи с цезиеви пари. Излъченият сноп от инфрачер­вени лъчи от цезиевата лампа се насочва чрез огледален рефлектор и прониква добре в тъмнината. За приемник на инфрачервените лъчи се използва фотоклетка. Под действието на светлинните лъчи фото­клетката намалява съпротивлението си и през електрическата верига, в която е включена, протича по-силен ток. Ако се прекъсне светлинният сноп, фотоклетката остава неосветена, увеличава съпротивлението си и токът намалява. Именно тази зависимост се използва за създаване на устрой­ства за сигнализиране с невидими лъчи.

Ще разгледаме накратко действието на инфрачервено сигнално устройство от средата на ХХ век, което служи за нощно охраняване на даден район, т. е. изпълнява ро­лята на невидим пазач. На заглавната фигура е показан общият вид на това устрой­ство. Светлинният източник (лампата Л) е закрит с филтър, който про­пуска само инфрачервените лъчи. Тези лъчи се концентрират и насоч­ват чрез огледалния рефлектор O1, а с помощта на огледалата O се на­сочват така, че да обхванат целия охраняван район. По такъв начин светлинният сноп, след като обиколи очертаните граници на района, достига до фоторелето, което се състои от фотоклетка, усилвател и електромагнитно реле. Под действието на инфрачервените лъчи през фотоклетката протича ток, който се усилва от усилвателя и задейства електромагнитното реле, т. е. релето привлича котвата си и контакт­ните му пера се разединяват. Когато контактите на релето са отворени, веригата за захранване на сигналния звънец, поставен в стаята на дежурния пазач, е прекъсната. Ако някой обаче пресече очертаните от невидимите лъчи граници на района, снопът от инфрачервени лъчи ще бъде прекъснат за момент. През това време фотоклетката ще остане не­осветена, ще увеличи съпротивлението си и ще предизвика силно нама­ляване на работния ток на електромагнитното реле. Релето ще отпусне котвата си, ще включи контактните пера и захранващата верига на звънеца Зв ще се затвори. Сигналният звънец Зв ще започне да звъни, което показва, че някой е преминал границите на охранявания район или че светлинният сноп се е прекъснал поради повреда в сигналното устройство и трябва да се вземат необходимите мерки от дежурния пазач.

Ето и още нещо любопитно в Сандъците – Sandacite:

Българска автоматична телефонна централа


Литература:

Йовчев, Борис Енчев. Далекосъобщителна техника : Учебник за Държавния полувисш институт на съобщенията / Борис Йовчев, Владимир Харизанов, Христо Драгански. –  София : Техника, 1959. – 440 с. : с черт. ; 24 см.

Кръстев, Теньо Н.,  Тодоров, Огнемир Г.. Слаботокова техника :. Учебник за I и II курс на професионално-техническите училища по електротехника, специалност електромонтьори и слаботокови инсталации, уреди и апарати /. 3. изд.. София :, Техника,, 1964., 324 с. :

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *