изот-ес-5052

ИЗОТ ЕС 1020 и други български електроннозчислителни машини

ИЗОТ ЕС 1020 и други български електроннозчислителни машини

ИЗОТ-ЕС-1020-и-други-български-електронноизчислителни-машини
ИЗОТ-ЕС-1020-и-други-български-електронноизчислителни-машини

ЕС 1020  е един от моделите на Един­ната система електронни изчислителни ма­шини (ЕС ЕИМ), които се разработват и произвеждат отстраните—членки на СИВ — СССР, България, Унгария, ГДР, Полша и Чехословакия (фиг. 41).

ЕС ЕИМ представляват седем модела изчислителни машини със съвместими програми, предназначени за решаване на широк кръг научно-технически и икономически задачи, за използуване в изчислителни центрове и автоматизирани системи на управление.

ЕС ЕИМ имат унифицирани за всички мо­дели периферийни устройства, които оси­гуряват вход и изход на перфоленти, перфо­карти и печатащи устройства, съхраняване на данните на магнитни ленти и магнитни дискове, връзка с абонатите на изчислител­ната машина по телефонно-телеграфна линия посредством абонаментни пунктове. Присъе­диняването на периферийните устройства се осъществява с помощта на стандартни еле­менти, което осигурява попълване и обновле­ние на конфигурацията.

ЕС ЕИМ са построени на интегрални схе­ми, отговарящи на най-новите конструктивни и технологични постижения, в резултат на което са получени съвременни производстве­ни и експлоатационни показатели. За ЕС ЕИМ е създадена система от програмно оси­гуряване, която включва комплект програми за техническо обслужване, оперативни систе­ми,транслатори на алгоритмични езици на раз­личен уровен и пакет програми за прилагане.

Програмната съвместимост и еднаквост на инструкциите и кода, прилагани за ЕС ЕИМ, позволяват да се повиши възможността за програмно осигуряване при прилагането на тези машини в различни области.

Електронната изчислителна машина ЕС- 1020 е предназначена за приложение в науч­ноизследователски и проектантски инсти­тути, промишлени предприятия, учреждения и ведомства за решаване на широк кръг науч­но-технически и информационни задачи. Тя може да работи и в многомашинна система заедно с другите модели на ЕС ЕИМ.

ЕС-1020 се състои от функционално офор­мени блокове, които могат да нарастват само­стоятелно. Агрегатното решение на кон­струкцията й позволява относително бързо и леко да се приспособява към конкретните експлоатационни условия, което създава въз­можност да се повиши производителността на машината посредством включване на до­пълнителни блокове. Така в зависимост от нуждите на потребителите могат да се ком­плектуват различни конфигурации. Допъл­нението на машината с абонаментни пунктове и апаратура за предаване на данни й дава възможност да работи по режим на телеобработка.

изот-ес-5052
изот-ес-5052

Програмната съвместимост и еднаквост на инструкциите и кода, прилагани за ЕС ЕИМ, позволяват да се повиши възможността за програмно осигуряване при прилагането на тези машини в различни области.

Стандартната функционална схема на елек­тронноизчислителната машина ЕС-1020 е дадена на фиг. 42, а структурата на цен­тралния процесор — на фиг. 43.

Основни технически данни на ЕИМ  ЕС 1020:

количество на инструкциите на проце­сора         142

време за изпълнение на основните опера­ции:

събиране—изваждане с фиксирана запе­тая     20—30

събиране—изваждане с плаваща запе­тая         50—70

събиране—изваждане на двойни думи 50—110

умножение с фиксирана запетая 350

умножение с плаваща запетая 480

умножение на двойни думи     1200

деление с фиксирала запетая            400

деление    с плаваща запетая              400

кратки операции    20—30

изот-ес-5552
изот-ес-5552

Централният процесор на ЕИМ ЕС-1020, каналите и блокът на захранването заемат три еднакви стандартни шкафа с размери -— 1190 х 700 х 1620 mm. Мощност, употребявана от централния процесор — 4,5 kW.

Елементите на стандартната функционална схема на ЕИМ ЕС-1020 са, както следва:

Централен процесор с детайлен изглед на инженерния пулт.

Операторски пулт ЕС-7074 с електри­ческа пишеща машина.

Периферно устройство ЕС-6012 за въ­веждане на информация в ЕИМ от перфокарти.

Периферно устройство ЕС-6022 за въ­веждане на информация в ЕИМ от перфоленти.

Периферно устройство ЕС-7010 за из­веждане на информация от ЕИМ върху перфокарти.

Буквено-цифрово печатащо устройство ЕС-7030.

Устройство ЕС-5552 за управление на дисковите запомнящи устройства. Устройство ЕС-5512 за управление на лентовите -записващи устройства. Запомнящо устройство ЕС-5012 на маг­нитни ленти.

Запомнящо устройство ЕС-5052 на маг­нитни дискове.

Абонаментен пункт EС-8501 пишеща машина Марица 14

изот-ес-6012
изот-ес-6012

 

Разгледаните машини и апарати имат раз­лични възможности за работа. Изборът на най-подходящите от тях за дадена организация зависи от обема на материалите, които те ще обработват. Например при внасяне на електронноизчислителни апарати Зьомтрон трябва да се отчете дали ще се използува перфолентовото устройство. В човечето слу­чаи не е икономически изгодно да се заку­пува допълнителна малка изчислителна ма­шина, която да обработва перфолентите, по­лучени от автоматите. Всяка от разгледани­те машини е рационална при определени условия. Ето защо при закупуването на такава техника трябва да се изхожда от възможностите за нейното оптимално из­ползуване. В най-общ аспект техните техно­логични особености и възможности се свеж­дат до следното:

  1. Електронни клавишни изчислителни ма­шини (ЕКИМ). Тези машини имат редица предимства пред машините, работещи на електромеханичен принцип, а именно:
  • По-голяма скорост на извършване на операциите.
  • Безшумна работа.
  • Машините, работещи на електромеха­ничен принцип често блокират — особено когато се използуват от хора, които нямат необходимата подготовка.
изот-ес-7010
изот-ес-7010

Според действията, които могат да извър­шват, тези машини се делят на две групи:

а)  ЕКИМ, които изпълняват автоматично всички аритметични действия и степенуване;

б)  ЕКИМ, които освен тези операции, мо­гат и да коренуват.

Към група „а“ спадат: Елка 22, Искра 11 м, Искра 110, Раса, Зьомтрон и. др.

Към група „б“, Елка 6521, Вега, Искра 12 и др.

Качествата, които имат тези машини, ги правят много удобни за работа в конструк­торските бюра (фиг. 55).

  1. Изчислителни таблични машини. Тези машини са удобни за използуване при съста­вянето на проектосметни документации, тъй като тук обикновено се правят изчисления, цифровите данни от които се записват в определени графи на стандартни формуляри или таблици.

  2. Малки електронни изчислителни ма­шини (МЕИМ). При МЕИМ данните могат да се въведат в паметта на машините посред­ством перфокарти или перфоленти. С тяхна помощ могат да се решават задачи, неизисква- щи голяма памет. За да се избегне този не­достатък, напоследък произвежданите мо­дели МЕИМ са конструирани по такъв начин, че могат да се свързват по няколко в система и така да са в състояние да решават и по- сложни задачи. Този принцип твърде ярко е изразен при МЕИМ ИЗОТ 310

  3. Средни и големи електронноизчисли­телни машини. Най-голям принос за бъде­щото развитие на проектирането се очаква от средните и големите изчислителни машини.

Областта на. тяхното приложение непрекъс­нато се- разширява. Периферните устройства на тези машини осигуряват въвеждане и извеждане на~ перфокарти, перфоленти и печатащи устройства, съхраняване на дан­ните на магнитни ленти и магнитни дискове, връзка с абонати на машината чрез телефонно-телеграфни линии посредством абсна- метни пунктове.

изот-ес-8501
изот-ес-8501

Ефектът от прилагането на средни и го­леми ЕИМ е значително по-голям, когато освен изчисления, те изпълняват и графично- чертожна работа. Тази работа се извършва посредством специални устройства за въвеждане и извеждане на графична информация.

УСТРОЙСТВА КЪМ ЕИМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При съвременното бурно развитие на нау­ката и техническия прогрес скоростното обработване и обмен на информацията, бър­зото и нагледно представяне на резултатите става ежедневна необходимост. За тази цел се създават все по-нови и усъвършенствувани поколения ЕИМ, които имат повишена ско­рост на действие и възможност за графи­ческото—извеждане на резултатите. Това осигурява получаването на точна и стегната информация.

За изпълнението на тази задача съществено допринасят и специалните устройства (графопостроители) към ЕИМ, които имат все по-усъвършенствувани работни характеристи­ки и системи за математическо осигуряване, могат да удовлетворяват все по-нови и раз­нообразни потребности в различните об­ласти на човешката дейност.

Автоматизираното чертане вече е завоювало всеобщо признание и с наличността на графо- построители в залите на ЕИМ по най-добър начин се осигурява връзката между човека и машината.

эвм-ес-1020
эвм-ес-1020

Графопостроителите служат за графи­ческо представяне на информацията, обра­ботена от ЕИМ. Всички автоматични гра- фопостроители могат да бъдат непосредствено присъединени към ЕИМ (пряка работа — „on line“), свързани с тях чрез телефонна връзка (телечертеж) или посредством магнит­ни ленти (независима рдбота — „off line“).

Повечето от графопостроителите са осно­вани на двукоординатния принцип на по­строяване на изображението. Движението на пишещото устройство може да се осъществява в две направления, успоредни на осите на правоъгълната координатна система, чрез един или два отделни двигателя. Използува­ната схема най-често е построена по принци­па на сумиране на единични нараствания на координатите.

Графопостроителите са два типа — планшетен и рулонен (барабанен). В рамките на Единната система ЕИМ, които се произвеждат от страните—членки на СИВ, засега са приети четири типа графопостроители: два от планшетен тип (ЕС 7051—СССР и ЕС 7054—ЧССР) и два от рулонен тип (ЕС 7052 и ЕС 7053 — СССР).

Скоростта на чертане на графопостроите­лите от планшетен тип е около 50 mm/s, а на тези от рулонен тип — от 150 до 200 mm/s.

Размерите на работното поле на графо­построителите от планшетен тип достигат до 1600/1200 mm, а на тези от рулонен тип — 840/1600 mm. При начертаването могат да се използуват три цвята, а прилаганите мащаби могат да се изменят, както следва: 1:1, 1:2 и 2:1.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *