Златни-медали-от-Пловдивския-панаир-1983

Златни медали от Пловдивския панаир 1983

Златни медали от Пловдивския панаир 1983

Златни-медали-от-Пловдивския-панаир-1983
Златни-медали-от-Пловдивския-панаир-1983

В тази публикация в Сандъците – сандъците ще ви представим няколко интересни образеца българска техника, получили златни медали от Пловдивския панаир 1983 г. Приятно разглеждане!

  • Диспечерска система ЛЕН-ИВ. Съдържа петканална радиостанция, вклю­чително блок за включване към автоматична теле­фонна централа. Проекти­рана е в Института по специална електроника — София под ръководството на н. с. инж. Кръстьо Якобчиев. Може да намери при­ложение в най-различни клонове на народното сто­панство. През 1983 г. влиза в редовно производство в Завода за УКВ-радиостанции  Ми­хаил Антонов — гр. Гоце Делчев.
Пловдивския панаир Plovdivskiya panair
Пловдивския панаир Plovdivskiya panair
  • Програма 1024 пред­ставлява микропроцесорна децентрализирана систе­ма за управление на непре­къснати и прекъснати про­цеси. Тя е компактна и при­тежава всички качества на универсална система. Ра­боти на език, близък и по­нятен за потребителите и бързо преминава от един цикъл в друг. В зависимост от областта на приложе­ние се подменят само дат­чиците и изпълнителният механизъм. Проектирана е в Института по приборостроене — София от ко­лектив с ръководител cm. н. с. инж. Димитър Дра­гоев. От 1984 г. започва производство в Приборостроителния за­вод — гр. Правец.
Програма 1024 Programa 2014
Програма 1024 Programa 2014
  • Автобусът Чавдар В14—20 е предназначен за градския транспорт. Той побира 147 пътника, от които 38 се­дящи. През втората врата на автобуса може да се внесе детска количка, за която е предвидено спе­циално място в колата. Мястото на водача отго­варя на всички съвременни ергономични изисквания и осигурява удобство за ра­бота и отлична видимост. Двигателят е дизелов с мощност 192 конски сили. Съединителят е фрикцио­нен, еднодисков с хидрав­лично командуване. Спи­рачната система е двукръгова с пневмо-хидравлично задвижване. Независимо от значителната дължина (16 580 мм) този ав­тобус притежава отлична маневреност.
Автобус Чавдар В14 Avtobus Chavdar V14
Автобус Чавдар В14 Avtobus Chavdar V14
  • Стопанският комбинат Метални конструкции представя на панаира ня­колко сглобяеми къщи, кои­то предизвикаха голям ин­терес у посетителите. Те могат да бъдат монтирани no системата Направи си сам. Изработени са от стенни елементи тип Сандвич, двустранно об­лепени с етернитови и интернитови плочи. За изо­лационен пълнеж се изпол­зува стиропор, минерална вата и др. Стенните еле­менти са комплектовани с врати и прозорци 8 за­водски условия. Електро­инсталацията, разклонителните кутии, конзолите и тръбите се съдържат също в елементите, които са оразмерени по модулна система и позволяват взаимозаменяемост. При нужда клиентът може да купи необходимите му еле­менти и по свой проект да построи сам вилна къща.
Сглобяеми къщи Sglobyaemi kashti
Сглобяеми къщи Sglobyaemi kashti
  • Роботизираната система, която виждате на сним­ката, е произведена в Ком­бината за правотокови ма­шини и двигатели Геор­ги Костов — София. С нея се извършва монтаж на електродвигатели, което е тясно място в про­изводството. Робот-транспортьор работи съ­гласувано с два техноло­гични робота в определен цикъл, в резултат на кое­то се постига висока про­изводителност.
Комбинат за правотокови машини Kombinat za pravotokovi mashini
Комбинат за правотокови машини Kombinat za pravotokovi mashini
  • Фамилията мотокари Ре­корд—3 е съвместно раз­работена от Института по електро- и мотокари — София и Комбината за мотокари Рекорд — Пловдив. Мотокарите са с товароподемност от 5 до 8 тона и попълват га­мата от по-тежкотоварни машини за работа по неравни и труднопроходи­ми терени. Тяхната ско­рост на движение с товар е 20 — 22 километра в час. Имат мощност 78 конски сили. Трансмисията им е хидродинамична. Лекоуправляеми и маневрени, новите мотокари са с уни­версално приложение. Про­изводството им започва в края на 1982 година.
Мотокари Рекорд 3 Motokari Rekord 3
Мотокари Рекорд 3 Motokari Rekord 3
  • Т13—30 е съвременен тро­лейбус, построен на базата на най-нови конструктив­ни и технически постиже­ния. В окачването на новия тролейбус са използувани пневматична система с тампони, хидравлични амортизатори, пневмобалони и клапани за автоматично регулиране височи­ната на окачване. Управ­лението е система „Чепел“ с хидроусилватели. Спи­рачната система е пнев- мохидравлична или само пневматична. Тролейбусът може да работи при тем­пература от – 25‘С до 40”С. От икономическа гледна точка новосъздаденият български тролейбус е много подходящ за усло­вията на градския тран­спорт, тъй като е иконо­мичен и сигурен.
Тролейбус Т13 Troleybus T13
Тролейбус Т13 Troleybus T13
  • Мощната многопултова система за подготовка на данни ЕС 9005 е създадена на базата на българския процесор СМ 4. Тя е снаб­дена с 2 транслатора и ра­боти в реално време и фо­нов режим. Притежава па­мет до 2 диска от по 29 мегабайта и дава възмож­ност за използуване на магнитни ленти. Съвмес­тима е с различни машини от сериите ЕС и СМ на ниво кодове. Системата ЕС 9005 е разработена в Института по изчисли­телна техника — София под ръководството на cm. н. с. Атанас Михайлов. Ре­довното й производство вече е започнало в завод Електроника — София.
ЕС 9005 ES 9005
ЕС 9005 ES 9005
  • Двуръкият робот за спо­магателни операции РБ 112 е в редовно производ­ство от 1982 г. Проектиран е в Научноизследователския институт по роботика — Стара Загора от колектив с ръководител инж. Илия Начев. Той е с товаропо­демност до 5 килограма и висока производителност. Двете му ръце могат да се настройват под разли­чен ъгъл една спрямо друга. Вариантността на техния ход е 8 границите от 200 до 630 милиметра.

Към ро­бота РБ 112 е бил проявен търговски интерес от СССР и ГДР

Робот РБ 112 Robot RB 112
Робот РБ 112 Robot RB 112

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *