Селенов токоизправител на Респром Selenov tokoizpravitel na Resprom

Зареждане на акумулаторни батерии

Зареждане на акумулаторни батерии със селенов токоизправител, описан в Сандъците – Sandacite!

Зареждане на акумулаторни батерии
Зареждане на акумулаторни батерии

Зареждането на акумулаторни­те батерии се извършва съгласно предписанията на завода-произво­дител, които трябва строго да се спазват. В противен случай бате­рията се изхабява и нейният жи­вот се съкращава.

Обикновено стартерните акуму­латорни батерии се зареждат при режим на константен ток. В този случай токът се поддържа констан­тен с помощта на регулатора на ток 3. Необходим е непрекъснат контрол от страна на обслужващия персонал, тъй като с повишаване на напрежението токът спада и неговата сила трябва периодиче­ски да се нагласява до първона­чална стойност. Завършването на зареждането се констатира чрез периодични проверки на гъстота­та на електролита. Не се препо­ръчва това да става чрез контро­лиране повишаването на напреже­нието на батерията, тъй като не във всички случаи то е сигурен признак за завършване на зареж­дането.

С българския селенов токоизправител Респром АПС 12-24/30-15ер може да се извършва и зареждане с констант­но напрежение. Зареждането на акумулаторните батерии за­почва със сравнително голям ток. С повишаване напрежението на ба­терията токът на зареждане спа­да самостоятелно. В този случай не е необходим непрекъснат контрол от страна на обслужващия персо­нал. Към края на зареждането трябва да се извърши проверка на гъстотата на електролита.

Режимът на зареждане с кон­тактно напрежение изисква ста­билно мрежово напрежение. В про­тивен случай при повишаване на мрежовото напрежение токът на зареждане може да надвиши допу­стимата за батерията стойност и тя да се повреди. При този режим трябва да се спазва предписаният максимален ток на зареждане при напрежението на газоотделяне. То се познава по настъпването на буй­но кипене на електролита и се появява, когато напрежението на батерията се повиши до стойности, дадени в следната таблицата:

Зареждане на акумулаторни батерии zarezhdane na akumulatorni baterii
Зареждане на акумулаторни батерии zarezhdane na akumulatorni baterii

Максималният допустим ток на зареждане при газоотделяне се по­сочва обикновено в инструкцията за експлоатация на акумулатор­ната батерия. Ако в нея липсват тези данни, може да се приеме ток, равен на 10 % от капацитета на ба­терията в амперчасове. Например за батерия от 80 А този ток е ра­вен на 8 А.

Направени през втората половина на 70-те години изследвания уста­новяват по безспорен начин, че преди да достигне напрежението на газоотделяне, зареждането може да се извърши с много голям ток. Такова бързо зареждане позволя­ва частично възстановяване капа­цитета на батерията (до 70—80 % за много кратко време — 1 до 2 ча­са) и представлява голям интерес, в случай че превозното средство трябва да продължи пътуването си. При много бързо зареждане токо­изправителят се нагласява за номинален ток (15 А, респ. 30 А) и се поддържа на тази стойност през цялото време на зареждането, до- като настъпи напрежението на га- зоотделяне. Ако след това бате­рията трябва да се зарежда напъл­но, токът се намалява до безопас­на стойност, около 5 % от капа­цитета в Ah, и зареждането про­дължава.

При зареждане на акумулатор­ни батерии с напрежение, по-нис­ко от 12 V, ключът 2 се поставя на положение «12 V» и напреже­нието се намалява с регулатора 3.

Зареждане на акумулаторни батерии zarezhdane na akumulatorni baterii
Зареждане на акумулаторни батерии zarezhdane na akumulatorni baterii

Не се препоръчва паралелно свързване и зареждане на повече акумулаторни батерии. То се допуска само то­гава, когато батериите имат ед­накъв брой клетки и еднаква кон­струкция. В този случай гъстота­та на електролита трябва да се контролира периодически и заре­дените батерии да се изключват.

Последователно свързване и за­реждане на няколко акумулаторни батерии също не се препоръчва. То се допуска само в случаите, когато зарежда­нето се извършва с най-малкия ток за зареждане на различните батерии. И тук е необходим перио­дичен контрол на гъстотата на електролита, като заредените ба­терии се изключват.

Селенов токоизправител на Респром

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *