Запълване на панелни фуги

Запълване на панелни фуги

Как са запълнени панелните фуги е болна тема напоследък. Затова сега в Сандъците – Sandacite ще Ви покажем как това се е правело, когато блоковете са се строели.

Запълване на панелни фуги
Запълване на панелни фуги

Откъде започва проблемът? Добре е известно, че при свързване на отделните панели в местата на допирането им се образуват празнини, наречени фуги (горната снимка).

Тези фуги, запълнени с циментов разтвор или филцов бетон, имат важно и изключително значение и с оглед правилната експлоатация устойчивост и дълговечност на сградата трябва да отговарят на определени условия и изисквания:

  • да поемат хоризонталните и вертикалните натоварвания, както и натоварванията, породени от температурни промени, съсъхване и пълзене на бетона, неравномерни слягания на основите и др., като поемат и по­несат без поддаване породените статически усилия, осигурявайки по този начин съвместната пространствена работа на свързаните панели и пълна монолитност на конструкцията;
  • да бъдат изпълнени от материали и по начин, който да осигурява пълната хидро-, звуко- и термична изолация, намалявайки до минимум или отстранявайки напълно топлинните мостове;
  • да имат просто и леко устройство и изпълнение, предпоставка за бързина и високо качество.

Един съществен въпрос, който се поставя при проектиране и изпъл­нение както на вертикалните, така и на хоризонталните фуги, е въпросът за тяхното уплътняване, за предпазване от действието и влиянието на дъждовете. Винаги е възможно появяване на пукнатини във фугите – било от неизбежни деформации при температурни промени или неравномерни слягания, било от недостатъчно сцепление между стария бетон на пане­лите и прясно излетия разтвор, било при употреба на силно водопрони­цаеми материали като леки бетони и т. н. При коси дъждове, придру­жени със силен вятър, дъждовната вода навлиза в образуваните пукна­тини, като започва и постепенно увеличава своята разрушителна работа, навлизайки навътре във фугите. През зимата последователните замръзвания и размръзвания увеличават размерите на фугите, с което се увеличава действието на атмосферните води. Това нарушава санитарно-хигиенните условия и. дълготрайността на сградите. За избягването му в най-общи линии се налага:

  • от външна страна фугите да се оформят като водобран, т. е. с улей за безопасно оттичане на дъждовните води;
  • фугите  да притежават известна минимална еластичност, която да позволява определени деформации вследствие температурни колебания, неравномерни слягания и други под. неизбежни натоварвания. За по­стигане на това фугите се запълват от външната страна херметически с еластичен материал, който да запазва качествата си, а от вътрешната страна — бетон, който може да поема определени деформации, без да се разрушава. Този начин на изпълнение се прилага, разбира се, само при носещи стенни панели.

Тези изисквания обаче далеч не решават въпроса с уплътняване на фугите. Нещо повече – по времето на масовия строеж на панелни блокове въпросът със запълването на фугитевсе още не е решен напълно както в чужбина, така и у нас.

Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi
Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi

Фиг. 1. Фуги: а — изглед ; б — напречен разрез; 1 — вертикални фуги; 2 — хоризонтални фуги; 3 — външни стенни панели; 4 — подов панел; 5 — изолация

Съгласно разработената още през 1963 г. българска номенклатура за едропанелно строителство Бс-2-63 хоризонталните съединения на всички стенни панели се извършват чрез т. нар. плоска фуга (фиг. 1 б), при която липсва сигурно противодъждовна преграда, а уплътняването се постига само с циметов разтвор. Със следващата номенклатура Бс-2-64 са въведени подобрения, които дават благоприятно отражение върху изпълнението и уплътняването на фугите. Съгласно тази номенкла­тура в местата, където няма балкони, има предпазен зъб с височина 5 cm (фиг. 2). Оформянето и изпълнението на вертикалната колонка между външните стенни панели и вътрешния панел се армира и замонолитва с керамзитобетон марка 100. Уплътняването се постига чрез уплътнително гумено въже или еластични китове, като гуменото въже се оказва по-пршодно и по-резултатно при хоризонталните съединения, а уплътнителните китове — при вертикалните фуги.

Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi
Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi

Фиг. 2. Уплътняване на фугите в жилищни сгради по номенклатура Бс-2-64:

а: 1 — външни стенни елементи със зъб; 2 — подов елемент;
б: 1 — външни стенни елементи; 2 — вътрешен стенен елемент; 3 — керамзитобетон М 100 за замонолитване; 4 — въже от пореста гума

Заедно с изискванията относно изпълнението на фугитесъществуват и изисквания за изпълнението на връзките на панелите:

  •  да имат необходимата якост за поемане и пренасяне на макси­малните товари;
  • да имат просто устройство и изпълнение;
  • при минимален брой типове и подходящо разположение в пане­лите една връзка да съединява максимален брой елементи в рамките на допустимите отклонения и неточности;
  • да бъдат предпазени от корозия.

С оглед посоката на фугите в сградата различаваме:

Хоризонтални фуги (фиг. 3). Образуват се между долния и гор­ния край на стенните панели, от една страна, и подовите панели, от друга, като свързването на стенните панели една над друга по вертикалата се извършва посредством прилежащите подови панели. Запълва­нето на фугата се извършва с циментов разтвор, който най-добре отго­варя на посочените по-горе изисквания. Марката на разтвора се приема обикновено по-висока от тези на носещите панели, като по този начин фугите, чиято дебелина достига до 3—4 cm, не понижава носещата спо­собност на свързаните панели. Оформяването на фугата се извършва по следния начин: след монтиране на долния стенен панел върху него се разстила циментов разтвор на тънък слой от 1—2 cm, като се изравнява с мастар. Поради големия натиск от монтирания горен панел една част от разтвора навлиза и изпълва грапавините между допрените повърхности .на горния й долния панел, а друга част от него се изтласква навън. По-добро уплътняване на разтвор във фугата се получава, като се по­ставят дървени летви, по-тънки с 4—5 mm от фугата, които не позво­ляват страничното изтичане на разтвора. След монтажа фугите се обработват с циментов разтвор, като по този начин се получава достатъчно водонепропускливост. Допълнително подобрение в тази посока се полу­чава при обработване на външната страна на фугата като водобран, За избягване на топлинните мостове и подобряване топлоизолацията се до­ставя въже от пореста гума с диаметър 2,5—3 cm.

Хоризонталните фуги при едропанелните сгради имат обикновено де­белина 1 cm за външните и 1,5 cm за вътрешните. С оглед естетиката на сградата външните хоризонтални фуги трябва да представля­ват прави непрекъснати и успоредни линии.

Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi
Запълване на панелни фуги zapalvane na panelni fugi

Фиг. 3. Хоризонтални фуги: а — фуга между външни напречни стенни панели ; б — фуга между подови панели
Вертикални фуги. Образуват се при съединяване на външните или вътрешните стенни панели. Изпълнението на тези фуги, по-специално на външните вертикални фуги, трябва да се извършва така, че осигурявайки пълна херметизация на сградата, фугата да бъде достатъчно еластична, за да може да следва в определени и допустими граници неизбежните деформации от температурни колебания, неравномерни слягания и др. От направените в Научноизследователския строителен институт (НИСИ) опити е установено, че носимостта на хоризонталните фуги зависи от сцеплението между циментовия разтвор по фугите и бетона на панелите, като появата на пукнатини по фугите съвпада с нарушението на сцеплението между циментовия разтвор и бетона. Подобрение в това отношение се постига, макар и не в същата степен, с повишение на марката на цимента, а така също и при из­ползуването на карамзитобетон вместо обикновения бетон за направа на панелите. Повишаване на съпротивителната способност на хори­зонталните фуги чрез подобряване на сцеплението между циментовия разтвор и бетона на панелите ще подобри общата устойчивост на едро­панелните сгради срещу земетръсните сили — обстоятелство, което до­бива смисъл и значение при високоетажните жилищни сгради. Допълни­телно повишение носимостта на хоризонталните фуги се получава, ако краищата на панелите около фугите предварително се почистят много добре от евентуални замърсявания и се поливат с вода при направа на са­мите фуги.

При свързване на външни стенни панели с вътрешния стенен панел фугата се образува от профилираните вертикални страници на външните панели, като вътрешната й част се изпълва с бетон, а външната — с циментов разтвор. Във вътрешната част се срещат на четири места по височината на фугата връзките на панелите, изпълнени от бетонна сто­мана с диаметър 10 mm във вид на примки, които по време на монтажа се заваряват и между тях се вмъква един вертикален прът от студено прищипната стомана, след което се извършва замонолитването на фугата чрез заливането й с бетон. Доброто трамбоване и уплътняване на изле­тия бетон, както и допълнителната обработка с циментов разтвор от външната страна осигуряват много добра водонепроницаемост на фугата. С това обаче въпросът с топлинната изолация остава открит и не на­пълно разрешен, тъй като както бетонът, така и разтворът представляват, силно топлопроводен материал.

От други опити, правени предимно в бившия СССР, е установено, че температурата по външната страна на ъглите между вън­шните и подовите панели и в ъглите между външните и вътрешните стенни панели е много по-висока, отколкото температурата по вътрешната повърхнина на самите стенни панели. Ето защо загубите на топлина в ъглите е сравнително по-голяма, поради което се създават и условия за кондензация и замразяване на водата с всичките им вредни последствия. Чувствително подобрение се постига в това отношение чрез допълни­телна изолация със стиропор при дебелина 2 cm, поставен след мон­тажа на панелите по време на довършителните работи, а така също и при частично навлизане на вътрешния стенен панел във вертикалните фуги. Това обстоятелство улеснява предаването на част от топлината на вът­решния панел в мястото на съединението.

Свързването на вътрешните стенни панели се извършва,, като в примкообразните връзки се вмъква вертикален стоманен прът, а образуваната колонка между панелите се запълва плътно с бетон, трамбован ръчно или чрез вибратори. Вертикалните фуги, изпълнени обикно­вено с дебелина до 2 cm, с оглед естетиката и външното оформление на сградатар трябва да представляват вертикални непрекъснати линии по цялата етажна височина.


Литература:

Вълев, Вълю. Технология на строителното производство. София, Техника, 1964.

Гочев, Александър. Технология на строителното производство. София, Техника, 1960.

Славков, Христо, Антон Николов. Индустриализирано строителство. София, Техника, 1966.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *