ЕС-9007-запис-на-данни-върху-магнитна-лент

ЕС 9007 – запис на данни върху магнитна лента

ЕС 9007запис на данни върху магнитна лента

ЕС-9007-запис-на-данни-върху-магнитна-лент
ЕС-9007-запис-на-данни-върху-магнитна-лент

УСТРОЙСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ДАННИ ВЪРХУ МАГНИТНА ЛЕНТА С МИКРОПРОЦЕ­СОРНО УПРАВЛЕНИЕ ЕС 9007

Това е вид енергонезависима компютърна памет, произвеждана в България през средата на 1980-те години.

Устройството за подготовка на данни върху маг­нитна лента ЕС 9007 е последният, най-съвършен вариант от гамата УПДМЛ, произвеждана в ком­бинат Изот — Пловдив. Към високата произ­водителност, икономичност и лекота в обслужва­нето на известните ЕС 9002 и ЕС 9004 са прибавени повишена надеждност, разширен набор от функ­ции и подобрен външен вид.

Освен възможности за запис, проверка, корек­ция и търсене на блокова информация устройство­то ЕС 9007 притежава увеличен брой управлява­щи програми (4), като последователността на из­ползването им може да се програмира. Към извест­ните автоматични функции „пропуск“, „дублира­не“, „вляво нули“ са добавени „вляво празно поле“, контрол по модул 10 и по модул 11.

Микропроцесорното управление позволява вгра­ждането на редица функции за самодиагностика и статистика на работата на оператора.

Използва се метод на запис БВН-1 (NRZ-1) с плътност 32 бита/ mm, като блоковете са с дължи­на 80 и 160 знака.

Вариантът на устройството ЕС 9007.01 с интер­фейс RS 232 позволява предаване на информация между две устройства ЕС 9007.01, включване на печатащо устройство ЕС 7082 или друго входно/ изходно устройство, притежаващо същия интер­фейс.

Многократното използване на магнитния носи­тел, наличието на функции, ускоряващи работата на оператора, възможността за бърза проверка и корекция на данните определят широко поле на приложение на УПДМЛ ЕС 9007 — навсякъде, където се обработват големи масиви информация за ЕИМ.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Комбинат Изот — Пловдив, за елек­тронна техника и лентови запаметяващи устройства.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *