ЕЛКА 6521 ELKA 6521

Елка 6521 – Първият български електронен калкулатор

Всичко за Елка 6521 – първия български електронен калкулатор – в Sandacite.BG!

Елка 6521 - първият български електронен калкулатор
Елка 6521 – първият български електронен калкулатор

От средата на 60-те г. думата ,,Елка“ става толкова популярна, че влиза в т.н. генерични названия – онези думи, които означават даден предмет търговската марка на конкретенн модел такъв. Такива са ,,веро“, ,,ксерокс“ и други подобни. А всъщност ,,Елка“ е съкращение от ,,електронен калкулатор“.

Днес ще ви запознаем не с коя да е Елка, а с първата такава! Голяма е колкото пишеща машина от 30-те години (дори може би малко повече) и е почти толкова тежка. Независимо от това обаче, със създаването на модела Елка 6521 България дава заявка за бъдещото си мощно развитие в областта на електроноизчислителната техника. Моделът се казва 6521, защото 65-а е годината, 2 е поредният номер електроннизчислителна машина (първата е Витоша), а това е 1-вият ни калкулатор.

РАЖДАНЕ

Проектът за ЕЛКА 6521 е създаден в Института по математика към БАН от талантливите математици инж. Стефан Ангелов, акад. Любомир Антонов и Петър Попов. Калкулаторът е реализиран с транзистори с 16-разредни регистри и има редица предимства пред съществуващите устройства: извършва коренуване, целочислено деление, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка със закръгляване и др. ЕЛКА 6521 се приема добре на пазара и през 1966 г. е създаден Централен институт по изчислителна техника, който разработва по-сетнешните български калкулатори.

Първият български калкулатор Psrviyat balgarski kalkulator
Първият български калкулатор Psrviyat balgarski kalkulator

Първият български електронен калкулатор е пуснат в производство и употреба през 1965 година. Той е създаден в рекордно кратък срок — за около 6 месеца, за да бъде покацан на изложба в Москва през май и юни 1965 г. При това ЕЛКА 6521 има показатели, които с право я поставят на едно от челните места между известни електронни калкулатори от средата на 60-те г.

Допреди създаването на нашия калкулатор в света има само три такива машини – британски, американски и италиански.

КАКВО МОЖЕ

Елка 6521 тежи 8,5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Скоростта при събиране е 0,3 секунди за действие, а при деление – 0,5 секунди. Консумира електроенергия 35 W. Произвеждан е в завод Електроника София.

Големите за времето възможности на ЕЛКА 6521 са постигнати не чрез увеличаване на броя на вложените електронни елементи (с което съответно би нараснала и цената) а благодарение на рационалното им използване. Едни и същи елементи са използвани многократно за различни цели. Използваните в ЕЛКА 6521  схеми в голямата си част са оригинални, българско производство. Те са извънредно гъвкави за годините си и осигуряват реализацията и на най-сложните аритметични операции.

Електронният калкулатор ЕЛКА 6521 извършва всички основни аритметични действия — събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване и коренуване. Числата, с които се извършват горните действия, могат да съдържат до 16 цифри и да бъдат цели или дробни. Има и редица възможности, които липсват при чуждестранни конкуренти, напр. при италианския – това са операциите коренуване, целочислено деление, възможността за натрупване на суми в 3 независими регистъра, намиране на средно аритметично, фиксиране на десетичната точка на зададена позиция със закръгляване и т.н. Това прави Елка 6521 подходящ както за икономически, така и за научни изчисления. Българският калкулатор може също така да работи и с отрицателни числа.

Първият български електронен калкулатор Parviyat balgarski elektronen kalkulator
Първият български електронен калкулатор Parviyat balgarski elektronen kalkulator

СЪДЕБЕН СПОР

Понякога се изказват мнения, че българската Елка била ,,копирана“ от чуждите калкулатори – напр. от италианския си конкурент ИМЕ 84 на компанията ИМЕ. Че в най-добрия случай тя била усъвършенствана негова версия. Това не е и няма как да е вярно, тъй като по времето, когато апенинската машина стига в България, проектантският колектив на българския калкулатор отдавна е извел Елката в много напреднал стадий на разработка, а заложените крайни срокове не чакат. Начинът на работа на 6521 и неговите алгоритми са съвсем различни от тези на италианския конкурент, а това не е без значение, тъй като по-късно италианците предприемат мощна патентна кампания с цел да патентоват своето изделие във колкото се може повече индустриални държави (включително и в България), което е показателно – в един момент нашата страна им става сериозен конкурент. В крайна сметка, независимо че конкурентните патентни претенции са изложени в над 100 страници, компетентно технологично жури решава спора в наша полза. :)

А нека сега видим

КАК РАБОТИ

Първото нещо при решаването на дадена задача е да се въведат участващите в нея числа. Въвеждането на числата става с помощта на десет цифрови клавиша (за различните цифри от 0 до 9). Има още два клавиша за въвеждане на знака на числото и десетичната точка. Клавишите се натискат в същата последователност, в която числото би било написано върху лист хартия. Цифрите се подават една след друга — всяка нова цифра застава на мястото на единиците, а въведените преди това цифри се изместват една стъпка наляво. Описаните действия могат да се наблюдават на екрана на калкулатора и да се контролират. Ако при въвеждането е допусната грешка (неправилно натискане на друг клавиш вместо необходимия), съществува възможност за връщане на числото надясно с изхвърляне на последната цифра или за пълното му изтриване.

Ако трябва да се събере колона от числа, след въвеждането на всяка цифра, се натиска клавишът Т.  Този клавиш задействува схеми, които изпращат числото в един специален регистър и го прибавят към намиращото се там. Такива регистри, в които може да става натрупване, се наричат сумиращи апарати. ЕЛКА 6521 , за разлика от известните дотогава електронни калкулатори, има два независимо действащи сумиращи апарата, в които може да се извършва както събиране, така и изваждане. След извършване на натрупване в някой от сумиращите апарати, индикацията от екрана автоматически се изчиства, за да се подготви въвеждането на следващото число. Прочитането на получените резултати става с помощта на два клавиша. Единият клавиш осъществява прочитане без изтриване на сумиращия апарат (за прочитане на междинни резултати или контролно четене). Прочитането с втория клавиш изтрива сумиращия апарат и се използува за четене на крайни резултати и първоначална подготовка на сумиращите апарати.

При операция умножение първо се въвежда множимото и се натиска клавиш „х“, с което множимото се запомня в един от регистрите на калкулатора. След това се въвежда множителят и се натиска клавиш за задействуване на самата операция умножение, след завършването на която автоматически се.получава резултатът. Ако изходните числа са дробни, десетичната точка на резултата сама попада на необходимото място. Аналогично се изпълнява и операцията деление. След въвеждането на делимото се натиска клавиш „ : “. След това се въвежда делителят и се натиска клавиш „ = “ за извършване на делението и получаване на резултата.

Продавам ЕЛКА 6521 Prodavam ELKA 6521
Продавам ЕЛКА 6521 Prodavam ELKA 6521

При операция степенуване, въведеното число може да се повдигне на произволна цяла степен чрез последователни натискания на клавиш „ал“. След първото натискане на клавиша се получава квадратът на числото. Следващото натискане на същия клавиш дава повдигане на числото на трета степен и т. н. Особено необходима операция за научни изчисления е операцията коренуване, която е реализирана за първи път в света в българския електронен калкулатор. ЕЛКА 6521 коренува по същите правила, които се изучават в училище.

Ако при някоя от операциите се получи резултат с повече от 16 цифри, това се нарича „препълване“ и се посочва от специална индикаторна лампичка. Ако препълването се е получило при операциите умножение или степенуване, намиращите се на екрана цифри са младшите 16 цифри от резултата. Старшите цифри на резултата се пазят в един от регистрите на калкулатора и също могат да бъдат прочетени. Това позволява да се умножават големи числа и се получават произведения, имащи до 31 цифри. Например максималните числа, които могат да се умножат са

999999999999999 X 9999999999999999 =9999999999999989000000000000001.

Умножение с такава голяма разредност не притежава нито един от съществуващите през 1965 г.  електронни калкулатори. Друга характерна особеност на българския електронен изчислител в сравнение с останалите е, че при умножение и деление е предвиден режим, при който полученият резултат се анализира и автоматически закръглява с точност до стотни. Това е особено необходимо при различни финансови операции, където се работи с точност до стотинки.

КАЧЕСТВА

Новост в българския електронен калкулатор е също и възможността му да управлява електрическа пишеща машина, на която да се отпечатат на изходните числа или получените резултати. По този начин направо могат да се оформят и различни финансови документи.

ЕЛКА 6521 ELKA 6521
ЕЛКА 6521 ELKA 6521

За времето си електронният калкулатор ЕЛКА 6521 има извънредно просто и удобно управление.

Всеки резултат, който се е появил на екрана, може отново да се използва като изходно число за започване на други, най-различни операции! Така лесно се решават и най-сложни математически формули, съдържащи многократни умножения, да се извършват деления, коренувания, повдигания на степен и пр. Получените резултати могат да се запомнят за продължително време в специален регистър — един от сумиращите апарати — който в случая се използва като външна памет.

Към този междинен резултат съществува възможност да се натрупват (прибавят или изваждат) и други междинни резултати. Полученият резултат отново може да се умножава, дели, степенува и т. н. Предвидени са още и редица други удобства, които облекчават и ускоряват работата, като електронен брояч на извършените операции, деления на 10 чрез изместване и т.н.

Като цяло създаването на ЕЛКА 6521 представлява голям успех за България по онова време. Както отбелязахме в началото, с него страната ни става четвъртата поред в света, която създава такава джаджа. Предвиждала се е и разработката на собствено печатащо устройство към него.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *