Електронни лампи променлива стръмност

Електронни лампи с променлива стръмност

Що е то електронни лампи с променлива стръмност? Вижте в Сандъците – Sandacite!

Електронни лампи променлива стръмност
Електронни лампи променлива стръмност

Както вече писахме в една друга статия, между характеристиките на една електронна лампа е и т.н. стръмност Стръмността представлява oтнoшeниe мeждy измeнeниeтo нa aнoдния тoĸ и измeнeниeтo нa peшeтъчнoтo нaпpeжeниe пpи пocтoяннo aнoднo нaпpeжeниe. Taзи вeличинa ce изpaзявa в мa/в (mА/V).

Известно е, че при по-чувствителните лампови радиоприемници се използват няколко лампови стъпала за усилване на индуктираните в антената сигнали от приеманата станция. При почти всички лампови суперхетеродинни приемници това усилване се регулира автоматично, т. е. за по-слабите сигнали (по-далечните станции) коефициентът на усилване на стъпалата е по-голям, а за по-силните сигнали (по-близките станции) — по-малък. По такъв начин се обезпечава по-равномерно приемане на станциите, без да е необходимо механически,по­стоянно да се регулира силата на прие­мането.

Автоматично усилването на стъпа­лата се регулира най-лесно, като се из­меня работната точка върху характе­ристиката на лампата, и то така, че за силните сигнали усилвателните лампи да работят с малка стръмност (в долния участък от характеристиките си) и об­ратно — за по-слабите сигнали лам­пите да имат по-голяма стръмност. За тази цел се използува постояннотоковата съставяща (компонента), получена след детектирането на приемания сигнал, с която се регулира преднапрежението на усилвателните лампи. Когато сигналът е силен, то и постояннотоковата съставяща на изправения ток има по-голяма стойност, вслед­ствие на което на управляващите решетки на усилвателните лампи се подава отрицателно преднапрежение с по-големи абсолютни стойности и лампите работят с по-малка стръмност. Ако за усилватели са из­ползвани обикновени високочестотни пентоди, за преместването на работната точка в долния участък от характеристиката е необходимо значително преднапрежение. Освен това за въпросния участък от характеристиката тези лампи внасят значителни из­кривявания, особено при по-силни сиг­нали. Ето защо за целите на автома­тичното регулиране на усилването в приемниците са разработени специални лампи с променлива стръмност, които се наричат още варимю. Долната част от характеристиката на тези лампи е твърде удължена (поради това тези лампи се наричат още лампи судължена характеристика) и стрьмността за тази част от характеристиката им е почти постоянна (фиг. VI-11).

Електронни лампи променлива стръмност
Електронни лампи променлива стръмност

За да се получи такава характеристика, управляващата решетка на споменатите лампи се прави с променлива стъпка. За целта от средата на решетката се изваждат няколко навивки и лампата се разглежда като съставена от две паралелно включени лампи с различна проницаемост на управля­ващите им решетки (фиг. VI-12).

Електронни лампи променлива стръмностЕлектронни лампи променлива стръмност
Електронни лампи променлива стръмност

Първата лампа, съответстваща на по-рядката част от управляващата решетка, има по-голяма проницаемост и следователно по-малък коефициент на усилване μ1 от кое­фициента на усилване μ2 на втората лам­па. На фиг. VI-13 са показани статичните характеристики на тези лампи.

Електронни лампи променлива стръмност
Електронни лампи променлива стръмност

Тъй като напрежението на запиране е обратно пропорционално на коефициента на усилване на лампата, характеристиката на лампата Л1 (крива 2) е сместена по-на­ляво от характеристиката на лампата Л2 (крива 1). От фигурата се вижда, че лам­пата Л1 има по-малка стръмност и следо­вателно анодният ток на тази лампа е по-малък. Това се обяснява с по-малката гъстота на решетката на тази  лампа. Когато се подаде висок отрицателен потенциал на управ­ляващата решетка на лампата Л2, тя се запушва и следователно работи само лампата Л1. При увеличаване на потен­циала на споменатата решетка се включва и лампата Л2, като постепенно нейното влияние става определящо (анодният ток започва да се определя предимно от харак­теристиката на лампата Л2), вследствие на което общият аноден ток на лампата се усилва значително. Кривата 3 представ­лява резултантната характеристика на лам­пата с променлива стръмност, която се получава чрез сумиране на анодните то­кове от характеристиките 1 и 2. Лампите с променлива стръмност са изключително пентоди. Тези лампи се конструират така, че коефициентът на усил­ването им във функция от напрежението на управляващата решетка, нанесена в логаритмичен мащаб, се получава права линия (фиг. VI 14).

Електронни лампи променлива стръмност
Електронни лампи променлива стръмност

Лампите с променлива стръмност са употребявани не само в приемнициту, но и за конструиране на някои специални измервателни апаратури.

 

Ето още едно лампаджийско четиво, което може би ще задържи Вашето Фнимание :)

Замяна на радиолампи – какви са тънкостите


Литература:

Бoянoв, Йopдaн. Cпpaвoчниĸ пo eлeĸтpoнни лaмпи /. Coфия :, Texниĸa,, 1962., 568 c. :

Kpъcтeв, Teньo H.,  Toдopoв, Oгнeмиp Г.. Cлaбoтoĸoвa тexниĸa :. Учeбниĸ зa І и ІІ ĸypc нa пpoфecиoнaлнo-тexничecĸитe yчилищa пo eлeĸтpoтexниĸa, cпeциaлнocт Eлeĸтpoмoнтьopи и cлaбoтoĸoви инcтaлaции, ypeди и aпapaти /. 2. изд.. Coфия :, Texниĸa,, 1962., 324 c., 1 л. чepт

Топалов, Минко Ц. Електронни и йонни лампи : За студентите от Държавния полувисш институт на съобщенията / Минко Ц. Топалов, Юлиан Маринов, Иван Велчев. –  София : Техника, 1963. – 326 с. : с черт. ; 25 см.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *