Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

Едностъпални центробежни помпи Вида

Едностъпални центробежни помпи Вида в Сандъците – Sandacite!

Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

Преди 1989 г. Държавният машиностроителен завод Георги Димитров във Видин е една от ,,златните кокошки“ на българската икономика и износител на водни помпи за над 30 страни по света. В момента в страните от т.н. Магреб този вид помпи се наричат точно така генерично – vida. Това название е останало именно от времето на златните години на комбината.

Днес ще се занимаем с едностъпалните центробежни помпи Вида, произвеждани от ДМЗ Георги Димитров.

Цветните снимки в статията са илюстративни, към конкретния вид помпи се отнасят само чертежите и схемите.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКО ОПИСАНИЕ

Едностъпалните центробежни еднофазни помпи Ви­да са предназначени за транспортиране на чисти и сла­бо замърсени води с температура до 40° С и с максимална едрина на частиците не повече от 0,2 мм при концентра­ция до 500 мг/л. Използват се за водоснабдяване, напо­яване и други нужди в селското стопанство, в промишле­ността и в личното домакинство.

Те са хоризонтални с едностранно втичане на теч­ността в работното колело. Задвижват се от еднофазни електродвигатели с работно напрежение 220 в.

Въртенето на помпите е по посока на часовниковата стрелка, главно откъм електродвигателя.

Уплътнението им се осъществява чрез лоена набивка 6 4 х 4 и чрез салниковия фланец 9.

Смукателният капак 1 е уплътнен към нагнетателното тяло 4 посредством пръстен 3, а пробката 10 и фунията 5 са уплътнени с гумена или пластмасова подложка. Всич­ки връзки към помпата и тръбопроводите трябва добре да са уплътнени, за да се осигури нормална работа на помпата.

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

На фиг. 1 е показана в разрез помпа тип Вида. Нейните основни детайли са:

Работно колело 2, изработено от пластмаса, чугун или друг материал. Смукателният капак 1 и нагнетател­ното тяло 4 се изработват от чугун, а салниковият фла­нец 9 – от чугун или алуминий.

Смукателният капак с работното колело образуват лабиринтното уплътнение, разделящо нагнетателната и смукателната част на помпата. Максималната хлабина на това уплътнение не трябва да превишава 0,4 мм радиално.

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

Монтаж на помпата

Монтира се върху нивелиран хоризонтален бетонен или друг фундамент, обезпечаващ нормалната й работа без вибрации посредством четири фундаментни болта М8х 150.

За да се гарантира добра работа на помпата, необ­ходимо е да се спазват следните изисквания:

  • Смукателният тръбопровод да бъде с непрекъснат подем към помпата; да има собствена опора, а да не се носи от помпата; да бъде по възможност най-къс и с най- малко фасонни части – колена, кривки и др.; да бъде доб­ре уплътнен; да има равен или по-голям диаметър от диаметъра на смукателния отвор на помпата.

Пример: За едностъпална центробежна помпа Вида 1, Вида 2 и Вида 3 сму­кателният тръбопровод el“, а за „Вида 4″ смукателният тръбопровод – 1 1/2“.

  • Нагнетателният тръбопровод трябва да бъде добре уплътнен и да не позволява овлажняване на електродви­гателя; да има равен или по-голям диаметър от отвора на нагнетателя; да има монтиран кран в зависимост от тръбопровода за пускане и регулиране дебита на помпата.

Пример: Нагнетателният тръбопровод е 3/4″ за Вида 1, 1 за Вида 2 и Вида 3, а на Вида 4 е 1 1/4″; съответно са необходими и такива кранове.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

 

ВНИМАНИЕ! Пускайте помпата в работа само при затворен нагнетателен тръбопровод! Не работете с помпа­та на режим, по-голям от посочения в техни­ческите данни, защото ще претоварите електро­двигателя !

Смукателният клапан за помпа Вида 1, Вида 2, Вида 3 е с 0 32, а за Вида 4 – 0 40, който се дос­тавя заедно с всяка помпа.

При монтажа смукателният клапан трябва да бъде вертикален, да е отдалечен от стените на водоизточни­ка най-малко 20 см.

Не се допуска вакуумметричната смукателна височи­на да бъде по-голяма от допустимата в техническите данни. Препоръчва се геодезичната смукателна височина да бъде в границите от 3 до 5 метра.

Електродвигателят да бъде инсталиран съгласно схе­мата от компетентно и правоспособно лице.

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ

При пускане в ход на електродвигателя необходимо е да се извърши следното:

Да се измери изолационното съпротивление на елек­тродвигателя .

Минималното изолационно съпротивление на намотка­та на статора не трябва да бъде по-малко от 0,5 М .гс.

Да се провери заземено ли е добре тялото на елек­тродвигателя .

Да се провери заземяването на пусковия кондензатор в клемната кутия.

Да се провери добре ли са затегнати гайките на клемн,ото табло.

Да се провери правилно ли са свързани всички изво­ди на електродвигателя с мрежата на свързване, прило­жена към електродвигателя.

Да се проверят всички механически закрепвания на електродвигателя /болтове за лагерни щитове, фундамент­ни болтове и т.н./ и ако е необходимо да се затегнат.

Да се провери роторът на електродвигателя дали се върти свободно и без триене.

Да се провери съответства ли напрежението на мре­жата с напрежението, посочено на заводската табелка на електродвигателя.

При пускане на електродвигателите с пусков конден­затор трябва да се има предвид, че нормалният работен режим на кондензатора е кратковременен с включване 3 сек. през 6 минути. Следователно за това време елек- тродвйгателят трябва да достигне оборотите, при които центробежният изключвател изключва пусковата намотка и кондензатора.

При нормални условия на работа смазката на лагери­те се сменя след около 2000 работни часа на електродви­гателя. Ако електродвигателят не е работил дълго време, то преди пускането трябва да се провери състоянието на смазката и ако се е втвърдила или повредила да се смени.

След като агрегатът е монтиран на място, където ше се експлоатира, и смукателният и нагнетателният тръбо­провод са свързани, се пристъпва към присъединяване на електродвигателя към електрическата мрежа съгласно фиг. 2.

За съединителен проводник да се използва гумиран кабел със сечение не по-малко от 1,5 мм2, а за заземителен кабел – не по-малко от 0,75 мм2.

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

Когато в таблото няма занулителна клема, заземява­нето се осъществява чрез набиване в земята на стомане­на поцинкована тръба с дължина 1 м, свързана с меден проводник към заземителната клема на електродвигателя.

Преди да се пусне в действие, трябва да се провери свободното превъртане на ротора откъм вентилатора на електродвигателя; електродвигателят правилно и безопас­но ли е свързан; всички винтови връзки дали са добре затегнати. След това помпата се обезвъздушава, като се запълва с вода през фунията 5, която се завива.

При това положение кранът на нагнетателния тръбо­провод трябва да е затворен. Чрез ключ 1 /фиг. 2/ пом­пеният агрегат се включва към електрическата мрежа и след като набере необходимите обороти, започва плавно отваряне на крана до желания дебит по техническите данни.

Спирането на помпата става чрез плавно затваряне на крана, след което електродвигателят се изключва от електрическата мрежа с ключ 1 /фиг. 2/.

За нормалната работа на едностъпалната центробежна помпа е необходимо:

Ежедневно да се следи работата на уплътнението на вала. От него трябва да капе вода не повече от 100 кап­ки в минута.

Да няма разхлабени болтове и връзки.

Да няма вибрации и несвойствени шумове в агрегата.

При опасност от замръзване да се източва водата от помпата и тръбната инсталация.

При съхранение на склад или престой повече от три месеца помпата да се почисти и консервира с грес или масло.

 

СХЕМА ЗА ПУСКАНЕ на двигателя на помпата

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

 

ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасна работа с помпения агрегат е необходи­мо да се спазва следното:

Електродвигателят да бъде добре заземен. Електродвигателят да бъде добре предпазен от вода. Да не се работи по агрегата, без да е изключен електродвигателят от електрическата мрежа.

При повреда да се търси компетентно и правоспособ­но лице.

 

РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПИТЕ

Разглобяването на помпения агрегат от потребител през време на гаранционния срок не се разрешава, а се извършва от съответния сервиз.

Разглобяването трябва да се извърши в следната по­следователност. Изключва се електродвигателят от елек­трическата мрежа; освобождават се тръбопроводите; сва­ля се смукателният капак; отвива се работното колело; сваля се нагнетателното тяло и от него се сваля салниковият фланец и лоената набивка.

Сглобяването става по обратен път.

 

ВНИМАНИЕ! Рекламация се приема само в гаранционния срок при надлежно попълнена гаранционна кар­та и при спазване на изискванията на насто­ящото ръководство в следните сервизи.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ на ЕДНОСТЪПАЛНИТЕ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ ВИДА

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

А ето тук два уникални документа – техническият паспорт при покупко-продажбата и гаранционната карта на една такава едностъпална центробежна помпа Вида – 1971 г.!:

Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida
Едностъпални центробежни помпи Вида Ednostapalni centrobezhni pompi Vida

А ето тук още една наша хитова статия за същия този ДМЗ Видин:

[1965] ДМЗ Видин и помпените станции на България

Един материал на Сандъците Sandacite

 

Share this post

Comment (1)

  • В. Павлов Reply

    Снмката с която започва тази информация за помпените агрегати „ВИДА“ не е на обсъжданите масово известни и ползувани съоражения ! Монофазните помпени агрегати „ВИДА“ нямат фланци – те се свързват в инсталация с тръби через цолови резбови отвори в смукателното и нагнетателно тяло !

    13.02.2017 at 19:45

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *