ДФ-Микропроцесорни-системи-Правец

ДФ Микропроцесорни системи Правец

ДФ Микропроцесорни системи Правец

ДФ-Микропроцесорни-системи-Правец
ДФ-Микропроцесорни-системи-Правец

Днес в Сандъците ще Ви припомним какво предлагаше ДФ Микропроцесорни системи Правец през 1989 г.!

Държавната фирма Микропроцесорни системи Правец е регистрирана като фирма в на­чалото на 1989 г., но като произ­водител на микропроцесорни системи тя има повече от шест­годишна история. В основата и са заводи с дългогодишен про­изводствен опит: Комбинатът за микропроцесорна техника Правец, завод Аналитик Михайловград, Приборостроителният комбинат Петрич, Предприятието за графични пе­риферни устройства — Габро­во, и др. В организационно-про­изводствената структура влизат още Институтът по микропро­цесорна техника, Заводът за ин­струментална екипировка — Горна Малина, Комбинатът за комплектация на микропроце­сорни системи Системинженеринг, комбинатът за мик­ропроцесорни устройства Микросистеми София, За­водът за регистрационна техни­ка — Самоков, и др.

Или, накратко казано, в струк­турата на фирмата са включени звена, които дават възможност за пълно затваряне на цикъла, като са обхванати всички еле­менти на разработването, про­изводството и сервизното обс­лужване на микропроцесорни системи, както и разработване­то и разпространяването на програмно осигуряване. В ней­ната структура влиза и дъщер­ната фирма Програмни про­дукти и системи, специали­зирана в нови софтуерни технологии и продукти.

Научно-производствената, проектно-конструкторската, производствената и търговска­та дейност на фирмата са ори­ентирани в няколко основни направления.

* Производство на 8- и 16-битови персонални компютри, съвместими с компютрите на Apple и IBM. Ново перспектив­но направление са 32-битовите микрокомпютри.

* Въз основа на комплсктованите с необходимата периферия и софтуер компютри, както и свързването им в локални мре­жи със скорост на предаване на данните от 150 КБ/сек до 10 МБ/сек се предлагат системи за автоматизация и информа­ционно обслужване на админис­тративно-управленската и ин­женерната дейност.

* Разработване и производст­во на микропроцесорни си­стеми за управление на непре­къснати технологични процеси – с модулна конфигурация, с въз­можност за диагностика и самодиапюстика в процеса на работа, с бързо и удобпо обс­лужване.

* Предлагат се отделни или системни средства за измер­ване, прибори и програмно оси­гуряван е с високи метроло­гични характеристики, разши­рени изчислителни функции и възможности за изграждане на многофункционални информа­ционно-измервателни системи.

Единадесет процента от персонала на фирмата Микроп­роцесорни системи са ан­гажирани в разработването на базов и приложен софтуер за различните отрасли на нацио­налната икономика.

За осъществяване на сервиз­но-инженерингови услуги фир­мата разполага със сервизни звена в 30 града в нашата стра­на и в Съветския съюз. Разра­ботват се и се реализират проек­ти за автоматизация по поръчка на клиентите. Фирмата предс­тавлява и обслужва сервизно продукцията и оборудването на чуждестранни партньори, сред които IBM, „Schering“, „Hewllet Packard“ и др.

Приборостроителен завод Правец Priborostroitelen zavod Pravec
Приборостроителен завод Правец Priborostroitelen zavod Pravec

Характерна особеност на про­изводството в държавната фир­ма Микроп­роцесорни системи Правец е доброто технологично равнище и нарастващият дял на автоматизацията. Произвеждат се печатни платки по двуслойна и многослойна технология с ма­шини и технологии на фирмите Шеринг, Аргон и Шмидт. Пред­стои пускането на технологични линии за импулсни захранващи блокове, вентилатори, кабелаж, инструменти за едрогабаритни пластмасови форми, танцови инструменти, мозаични глави за принтери, стъпкови двигате­ли и др.

Фирмата разполага с научен потенциал в собствен институт и конструкторско-технологични звена във всяко поделение, както и със собствен учебен център за подготовка на кадри. Всичко това и позволява да осъществя­ва гъвкава научно-техническа политика и да следва световни­те развойни тенденции и тър­говска конюнктура.

Държавната фирма Микроп­роцесорни системи Правец е търсен и желан чуждестранен партньор. Част от продукцията се изнася в повече от 20 страни, като 65% от общия износ е предназначен за СССР. Външнотърговските операции се осъществяват чрез посредничеството на собстве­ното инженерингово-търговско предприятие Правец—Комекс. Добри възможности за пробиви на чужди пазари осигу­рява участието в смесени предприятия и задгранични фи­лиали. Над 15 съвместни предп­риятия вече са изградени в СССР. Фирмата е представена във ФРГ и Сингапур. Преки връзки се осъществяват с орга­низации от Куба, Унгария, Че­хословакия, Полша и ГДР.

Микропроцесорни системи със седалище в Правец е най-крупната по рода си фирма в страната, но трябва да се под­чертае, че тя не е единствената в своята област и нейното раз­витие благоприятно се стиму­лира от конкурентните прояви на другите сродни фирми и предприятия. Според стопанс­ко-управленските принципи, от които тя се ръководи в своя­та дейност, важно място заемат принципите за предоставяне на клиентите на качествени систе­ми за комплексно решаване на проблемите, за насоченост към клиента и пазара, за защита на природата чрез чисти и осигуре­ни производства, като условия за успеха и развитието.

А ето и брошура на предприятието – вече като Микропроцесорни системи ЕАД – от 1990-те години:

Микропроцесорни системи Правец Mikroprocesorni sistemi Pravec
Микропроцесорни системи Правец Mikroprocesorni sistemi Pravec

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *