Генератор на програмни системи за Правец 82

Генератор на програмни системи за Правец 82

Генератор на програмни системи за Правец 82

Генератор на програмни системи за Правец 82
Генератор на програмни системи за Правец 82

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЕПРОС представлява програмен инструментариум за създава­не на системи за обработка на данни на база персонален компютър ПРАВЕЦ 82. По своите характеристики той може да бъде отнесен към генераторите на приложения. Разработен е в Софтуерна къща Правец Програма през 1985 г.

 

1.СЪСТАВ И ИЗИСКВАНИЯ

ГЕПРОС се предоставя на потребителите в следния състав:

 • дискета „ГЕНЕРАТОР“;
 • дискета „ПРОГРАМИ“;
 • документ „РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА“.

Преди започване на работа с ГЕПРОС е желателно двете сис­темни дискети да бъдат копирани и запазени.

Дискета „ГЕНЕРАТОР“ съдържа самия генератор на приложения, т.е. цялото програмно осигуряване, необходимо за генериране на прог­рамни системи. ДискетаГа е защитена от запис.

Дискета „ПРОГРАМИ“ е предназначена за програмите на кон­кретната, генерирана чрез ГЕПРОС система. Технологията по генерация на потребителски системи е описана в ЧАСТ 1 на ръко­водството – можете да го изтеглите от линка най-долу в публикацията.

Работата с ГЕПРОС изисква следната конфигурация от техни­чески средства:

 • персонален компютър ПРАВЕЦ 82 с минимум оператив­на памет 48 КБ;
 • 2 флопи дискови устройства, включени към слот 6;

1 печатащо устройство, включено към слот 1, ГЕПРОС поддържа всички видове матрични печатащи устройства, а така също и печатащи устройства от типа ИЗОТ 230 М 1.

Цялото програмно осигуряване е разработено на програмния език БЕЙСИК и работи под управлението на операционната система ДОС 3.3. По-голямата част от програмите са компилирани с оглед ускоряване на обработките.

Необходимата версия на операционната система е записана на всяка една от системните дискети.

ГЕПРОС GEPROS
ГЕПРОС GEPROS
 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Използването на ГЕПРОС, както на ниво генерация на прог­рамни системи, така и на ниво експлоатация на генерираните системи, предполага единни методи по отношение не само на работата с техни­ческите средства, но и на функционалното поведение на отделните му компоненти.

Разработен на принципа на „TURN KEY“ – системите (генерато­рът и конкретните програмни системи се стартират с включването на компютъра), ГЕПРОС удовлетворява основните изисквания към вся­ка една съвременна систем а за обработка на данни, а именно:

 • единни методи за водене на диалога, Диалогът е от тип „МЕНЮ“ и е прост и удобен за потребителя;
 • простота на въвеждането на дани*. Навсякъде, където е възможно, описанията и данните се въвежда: чрк, избор на вариант, което свежда до минимум грешките във входната информация;
 • минимум въвеждана от клавиатурата информация. Генера­торът дава възможност за поддържането на таблици и масиви с различ­ни номенклатури, които, веднъж записани, чрез системата си от кодо­ве могат да обслужват всички масиви на базата данни;
 • цялостност и непротиворечивост на въведената информа­ция, В допълнение към възможността за избор на вариант, ГЕПРОС предоставя богат набор от средства за формален,/аритметически и логически контрол на въвежданата директно от клавиатурата инфор­мация ;
 • максимално бързодействие на системата. Организацията на програмите, влизащи в състава на ГЕПРОС и генерирани от него, на структурите от данни, управлението на паметта и компилирането на част от програмите увеличават бързодействието на системата като ця­ло;
 • адаптивност. Функционирането на ГЕПРОС в условията на динамично меняща се среда се обуславя преди всичко от лесната промяна в описанията на използуваните структури от данни, В този «пучай, изискването за нова генерация не е от голямо значение, като се има предвид краткотрайността на процедурата. Освен това, ГЕПРОС предоставя възможност за достъп до базата данни на три нива (ниво справки и отчети, ниво на “опростен“ достъп и ниво на индексно-пос­ледователен достъп) , всяко от които разширява адаптивността на системата.
ГЕПРОС Правец
ГЕПРОС Правец

На основата на описани от потребителя структури от данни ГЕПРОС поддържа база данни на приложението, отразяваща състояние­то на обектите на потребителската система и сложните структурни и логически взаимоотношения между тях. Масивите на базата данни са с индексно-последователна организация, а достъпът до тях е последова­телен и пряк. ГЕПРОС предоставя удобни средства .за извеждане на нерегламентирани справки и отчети от базата данни.

Всички действия на потребителя, необходими за нормалното функциониране на ГЕПРОС, се предшествуват от инструкции на екрана не монитора, което опростява работата и предпазва системата от евен­туални разрушения.

Генераторът осигурява пълен анализ на състоянието на базата данни и възстановява цялостността й в случай на разрушаване на информацията в нея.

Лекотата на опериране, множеството генерирани функции и минималните изисквания към техническата и програмна среда правят ГЕПРОС отлично средство за автоматизация на програмирането, което тества много време и програмистки труд.

Цялото ръководство за работа можете да изтеглите оттук ==> http://www.sandacite.bg/wp-content/uploads/2015/01/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%9A-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-1985-%D0%B3..rar

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *