В Мехатроника Габрово през 1971

В Мехатроника Габрово през 1971

В Мехатроника Габрово през 1971

В Мехатроника Габрово през 1971
В Мехатроника Габрово през 1971

Широкоизвестното габровско предприятие Мехатроника през 1971 г. се наричаше Промишлена електроника. Представяме Ви статия, писана точно преди 45 г., в която са отразени техни постижения.

,,Младите слециалисти от развойното предприятие Промишлена електроника вече са усвоили производството на редица комплектни уредби за извършване на сложни технологически процеси в областта на диелектричното и индукционно нагряване и ултразвуковата техника. Забележителен е фактът, че към тази уникална апаратура проявяват интерес не само предприятията от нашата страна, но и от Съветския съюз, Унгария и някои западни фирми. Защото внедрена в производството, тя спестява валута, подобрява качеството на изделията, които се обработват с неяи чувствително повишава производителността на труда.

Уредбата за заварка на пластмаси тип УЗП2-2.5 е на световно равнище, а колек­тивът с ръководител Иван Ненов взе една от наградите на Третия национален пре­глед на техническото и научно творчество в Пловдив. И то не само защото някои от конструктивните решения, използувани при нейното създаване, са качествено нови в световната практика, а и затова, че икономическият ефект при внедряването й в страната надхвърля половин милион лева. Признание за създателите й е и фактът, че до края на 1970 година за Съветския съюз бяха изработени осемдесет броя от нея.

Детайлите от поливинилхлорид, които ще се слепват с високочестотната уредба, се поставят между двата електрода, единият от които е оформен като матрица. След това електромагнитната система създава необходимия натиск, а високочес­тотният генератор започва нагряването. Целият процес трае… от 2 до 5 секунди.

Но може би най-интересното за високочестотната уредба е оригинално разра­ботената екранировка срещу радиосмущения и замяната на хидравличната система за създаване на натиск с електромагнит, позволяващ прецизно регулиране на на­лягането.

Мехатроника Габрово Mehatronika Gabrovo
Мехатроника Габрово Mehatronika Gabrovo

Тиристорният преобразувател с повишена честота за индукционно нагряване е една уникална разработка на колектив от завода с ръководител инж. Нено Стефанов, съвместно със специалисти от „Проблемната лаборатория по промишлена електро­ника“ на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“, с ръково­дител проф. Нанчо Нанчев. Всъщност това е и първият преобразувател за индук­ционно нагряване с голяма мощност, построен у нас. Интересен е фактът, че такива уредби се строят само в няколко страни на света, между които Съветския съюз, САЩ и Япония.

Създаденият от специалистите преобразувател е предназначен за захранване на съоръжения с индукционно нагряване: за топене на метали, термообработка на детайли (закаляване, отпускане, нормализация), запояване с твърди и меки припои, гореща пластична обработка, заваряване и огъване на тръби.

Стоманеният детайл, който трябва да се нагрее индукционно, се поставя в индуктор с една или няколко медни намотки. Високочестотният ток преминавайки по навивките на индуктора, предизвиква протичане на ток със същата честота и в детайла. Нагряването е вследствие на хистерезисните загуби и токовете на Фуко.

Достигайки обаче тем­пература 768 градуса, сто­маната изгубва магнитните си свойства и интензив­ността на нагряването спа­да. В този момент се налага промяна на честотата.

Най-ценното преимуще­ство на създадения от спе­циалистите в предприятие­то тиристорен преобразу­вател е това, че от нача­лото на процеса до завърш­ването му честотата се регулира автоматично.

Развойното предприятие Промишлена електрони­ка е създадено едва преди десет години.

Но продук­цията, изработвана от спе­циалистите в него, е тър­сена и високоценена. Пър­вият в страната клуб за техническо и научно твор­чество на младежта „Про­тон“ също е създаден тук, а неговите членове сега са се насочили към раз­работването на прецизни съоръжения в областта на промишлената електрони­ка. И няма съмнение, че тяхното самочувствие на техници ще придобива все по-реални измерения в бъ­дещите им разработки и открития.“

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 8-1971

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *