Усилвателна уредба УВО-50

Външна усилвателна уредба УВО-50

Усилвателна уредба УВО-50 в Сандъците – Sandacite!

Усилвателна уредба УВО-50
Усилвателна уредба УВО-50

Усилвателната уредба за външни озвучавания УВО-50 е българско производство от 1964-5 г. Тя служи за усилване на говор и музика от микрофон, грамофон и линия. Тя е предназначена за озвучаване на митинги, тържества и други. Качест­вените показатели на уредбите са следните:

 1. Номинална изходна мощност 50 W при номинално изходно на­прежение 120 или 240 V.
 2. Входове:
 • четири входа за микрофон с чувствителност 1 mV при входен импеданс 600 Ω; входовете са симетрични;
 • един грамофонен вход с възможност за превключване на две чувствителности — 50 mV и 20 mV, и входни импеданси съответно 70 kΩ и 150 kΩ;
 • един вход за линия също с възможност за преключване на две чувствителности — 50 mV и 775 mV и входни импеданси съот­ветно 70 kΩ и 520 kΩ.
 1. Честотен обхват от 40 до 10 000 Hz при неравномерност на честотната характеристика ± 2
 2. Коефициент на нелинейни изкривявания при честотите от 40 до 100 Hz и от 3000 до 10 000 Hz, по-малък от 5 %, а при често­тите от 100 до 3000 Hz — по-малък от 2,5%.
 3. Ниво на собствения шум :
 • за микрофонните входове — 42 dB;
 • за останалите входове 50 dB.
 1. Възможности за тонкорекция:
 • при 40 Hz ± 10 dB;
 • при 10 kHz ± 10 dB.

Уредбата е оформена в два сандъка. Единият обхваща мощностния блок, а другият — предусилвателя.

МОЩНОСТЕН БЛОК (фиг. 1)

Усилвателна уредба УВО-50
Усилвателна уредба УВО-50

Този блок съдържа крайното стъпало и две други стъпала. Крайното стъпало е с четири лампи EL 34 в двутактна схема (свързани две по две паралелно). В решетъчната верига на лампите е свързано съпро­тивление 2 kΩ, което служи за предотвратяване на нелинейните изкривявания при протичането на евентуален решетъчен ток. Стъпалото работи в режим AB1. Преднапрежението е смесено: автоматично с две катодни съпротивления по 16 Ω и постоянно с възможност за регу­лиране поотделно във всяко рамо чрез два потенциометра по 50 kΩ за симетриране на анодните токове на рамената.

Крайното стъпало получава анодното си напрежение от токоизправителна група с две лампи 5ЦЗ. Напрежението на екраниращите решетки се взима от същата токоизправителна група, но след допъл­нителна филтрация, осъществена от ZC-филтър. Освен това напреже­нието е стабилизирано с помощта на лампа EL 84.

Изходният трансформатор е навит грижливо с цел да бъде нама­лена до минимум индуктивността на разсейване. В трансформатора има специална намотка за отрицателна обратна връзка, която обхваща освен самия трансформатор още и крайното стъпало, драйверното стъпало и преддрайверното стъпало. Напрежението на отрицателната обратна връзка се подава на катода на преддрайверното стъпало чрез съпротивление 450 Ω.

В първичната страна на изходния трансформатор са свързани па­ралелно ограничители на високите честоти, състоящи се от конден­затор с капацитет 5000 pF и съпротивление 1000 Ω.

Предкрайното стъпало е RС-стъпало с лампа ЕСС82. То е с раз­пределен товар в анода и катода поради необходимостта от дефазирани сигнали за задействуване на крайното двутактно стъпало. Преднапрежението на предкрайното стъпало се получава автоматично с помощта на съпротивление със стойност 1,2 kΩ.

Другото стъпало е също ДС-стъпало с втората половина на лам­пата ЕСС82. Напрежението на управляващата решетка се получава от потенциометър със стойност 50 kΩ, свързан на вторичната страна на входния трансформатор.

Входът на мощното стъпало е симетричен благодарение на вход­ния трансформатор. Входното съпротивление е 2 kΩ. Вторичната страна на трансформатора е шунтирана освен от потенциометъра, по­даващ напрежението на управляващата решетка, още и от съпротив­лението със стойност 2 kΩ.

ПРЕДУСИЛВАТЕЛ (фиг. 2)

Усилвателна уредба УВО-50
Усилвателна уредба УВО-50

Предусилвателят съдържа пет стъпала. Първото стъпало е с лампа ЕСС82 с общо свързване на анодите. Лампата се задейства от напрежения, получени от четирите микрофонни входа. Входовете са с трансформатори с феритни черупкови магнитопроводи. Тези магнитопроводи представляват същевременно магнитен екран за транс­форматорните намотки. Входният сигнал се регулира с помощта на четири потенциометъра по 50 kΩ. За да се избегне шунтирането на микрофоните при поставяне на плъзгача на потенциометрите в поло­жение на минимално усилване, последователно във веригата на плъзгача са включени съпротивления по 20 kΩ. За подобряване на честот­ната характеристика на входните трансформатори вторичните страни на трансформаторите са шунтирани със съпротивления по 100 kΩ.

Микрофонната лампа получава преднапрежението си автоматично от съпротивление 1,2 kΩ, шунтирано с електролитен кондензатор с капацитет 30 µF. Сигналът се прехвърля на второто стъпало с по­мощта на кондензатор с капацитет 10000 pF. Тук се намира втори потенциометър, който има стойност 50 kΩ и служи за общо регули­ране на усилването на сигнала от микрофонните входове.

Първото стъпало е също RС-стъпало с автоматично преднапрежение, което се получава с помощта на съпротивление със стойност 1,2 Ω, шунтирано от електролитен кондензатор с капацитет 30 µF. И на това стъпало анодите са свързани заедно, а вторият триод служи за усилване на сигналите, получени от грамофонния вход и входа от линия Усилването на тези сигнали се регулира с два потенциометъра по 5 kΩ. С тези схеми се осъществява смесването на сигналите от различните входове. По-нататък сигналът.се прехвърля на трето стъ­пало също с лампа ЕСС82. Първият триод на тази лампа се изпол­зува за тонкорекция. За целта в неговия катод са свързани два по­тенциометъра по 50 kΩ, единият от които е в серия с кондензатор с капацитет 10000 pF, а другият — в серия с дросел и кондензатор 4 µF. Чрез дълбоката отрицателна обратна връзка по ток се изменя усилването при най-ниските и при най-високите честоти. Загубата на усилване, която се получава вследствие на тонкорекцията в това стъ­пало, се компенсира от следващото стъпало с другия триод на лам­пата ЕСС82. То е обикновено RC-стъпало с автоматично преднапрежение. В неговата решетка се намира потенциометърът R35 със стой­ност 50 kΩ, който служи за общо регулиране на усилването.

Крайното стъпало на предусилвателя е също с лампа ЕСС82 и двутактна схема. Второто рамо се задействува с помощта на дели­теля на напрежение, образуван от потенциометъра R42 и съпротивле­нието R41. Преднапрежението си крайното стъпало получава автома­тично с помощта на катодното съпротивление 500 Ω.

Всички триоди от предусилвателя получават анодното си напре­жение от обща токоизправителна група с германиевите диоди Д7Ж по схема с удвояване на напрежението. Филтрацията се извършва от филтърна група, съставена от два електролитни кондезатора по 50 µF и дросел.

Изходният трансформатор на крайното стъпало на предусилва­теля е навит също грижливо за намаление на индуктивността на раз­сейване. На вторичната му страна е свързана радиолампата — опти­чески индикатор ЕМ80. Това се налага в случаите, когато не може да се извършва непосредствен акустически контрол ра предаваната програма поради опасност от микрофония вследствие на близостта на микрофоните.

Връзката между предусилвателя и мощното стъпало се осъщест­вява с помощта на мек многожилен кабел и съединители. За намале­ние на собствените шумове на усилвателната уредба се препоръчва разстоянието между предусилвателя и мощното стъпало да бъде по- голямо, тъй като силното магнитно поле, създавано от мрежовия трансформатор на мощното стъпало, влияе на чувсителните микрофонни входове, а също така и на останалите стъпала на предусилва­теля, особено на стъпалото, осъществяващо тонкорекцията.

Усилвателната уредба УВО-50 е лека и удобна за пренасяне.

Радиотранслационна уредба ТУУ-1

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *