Видове контакти и щепсели

Видове контакти и щепсели

Видове контакти и щепсели

Видове контакти и щепсели
Видове контакти и щепсели

Контактните съединения са едно от слабите места в електрическата инсталация. Тук най-много са възможни повреди, причини за изгаряне на предпазителите, токови удари при обслужване и др. При монтира­нето на тези съединения е необходимо електротехникът да проявява високо съзнание за качествен монтаж, да спазва всички технически правила и да не нарушава естетиката на помещенията.

Сега в СандъцитеSandacite ще Ви покажем първото масово произвеждано поколение български контакти и щепсели, което датира от началото на 50-те години.

Както знаем, контактите са уреди, с които се постига връзката на отделни точки от електрическата инсталация с токопотребителите посредством шнурове и щеп­сели. .Те се монтират не­подвижно към стени, табла и др.

В зависимост от вида на инсталацията различаваме кон­такти за скрити и контакти за открити инсталации. Освен то­ва те биват контакти за влаж­ни и за сухи помещения. По отношение броя на провод­ниците (фазите), които се при­качват към тях, те биват дву­фазни и трифазни.

ВИДОВЕ КОНТАКТИ

1. Двуполюсни контакти за скрити инсталации с кръгъл или квадратен бакелитов капак (фиг. 1—45). Тялото на тези контакти е изработено от бакелит или порце­лан. В него са монтирани затегачи (приспособления за скачване на провод­ниците) и две цилиндрични гнезда от вибриращ (федер) месинг за поставяне щифтовете на щепселите. Към тялото са монтирани още две вилки и е запресувана гайка за болта, чрез който се закрепва капакът към тялото. Тези видове контакти се монтират в конзолни кутии. Прикрепването се из­вършва с помощта на вилките, които със завиване на болтчета се при­тягат към стените на конзолната кутия. Капакът има два отвора за преминаване на щифтовете за щепсела и трети отвор за болтчето, което прикрепва капака към тялото. Тези контакти се произвеждат за   6 и 10 A при напрежение 220 v. Употребяват се в електрически инстала­ции за домакински нужди и в обществени и административни сгради.

2. Двуполюсни контакти за скрита инсталация тип „шуко“. Устройството на тези контакти е почти същото като на горните. Различават се от тях по това, че имат пластина за зазе­мяване и на капака си имат вдлъбнатина за поместване на част от тя­лото на щепсела, който също трябва да бъде тип „шуко“. Тези кон­такти се употребяват за електрически инсталации със заземен или занулен проводник, в индустриални предприятия, за подвижни токопотребители до 25 А.

Видове контакти и щепсели Vidove kontakti i shtepseli
Видове контакти и щепсели Vidove kontakti i shtepseli

3. Двуполюсни контакти за открита инсталация тип „шуко“ (фиг. 1—46). Те се произвеждат с порцеланово тяло и кръгъл бакелитов капак. На тялото са монтирани затегачите с вибри­ращи цилиндрични месингови гнезда и заземителна пластина. Тялото има два отвора за винтчета за дърво, чрез които става прикрепването на контакта към стени и др. Като контактите за скрита инсталация тип „шуко“ и тези контакти имат на капака гнездо за по-добро придър­жане на щепсела. В долната част капакът има утънена стена — място за захващане на инсталационната тръба. Тези контакти се употребяват за открити електрически инсталации в индустриални предприятия. Произвеждат се за сила на тока до 10 А и напрежение 220 А.

Контакти за открита инсталация Kontakti za otkrita instalaciya
Контакти за открита инсталация Kontakti za otkrita instalaciya

4. В България през 50-е и 60-те години са произвеждани също така двуполюсни контакти без заземяване за открити и скрити инсталации. Тези контакти се различават от контактите тип „шуко“ по това, че нямат заземителна пластина и размерите им са по-малки. Ето например най-популярните модели – първите две снимки показват контакт за скрита, а вторите две – за открита инсталация:

Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane
Контакти без заземяване Kontakti bez zazemyavane

5. Трифазни контакти за открити инсталации с порцеланова основа и кръгъл бакелитов капак (фиг. 1—47). Размерите на тези контакти са по-големи от тези на досега описаните. Към порцелановото тяло са монтирани три контактни вибриращи гнезда, изработени във форма на цилиндър с по-дебел месинг. Върху тях се поставя гривна от стоманен тел за създаване на по-добър кон­такт между щепселните щифтове и вибриращите гнезда. Прикрепва­нето към стените се извършва с винтове за дърво, в загипсирано колче. На капака има шест отвора, три от които служат за прикрепване на капака към тялото чрез болтове, а останалите три — за щепселните щифтове. Трифазните кон­такти се произвеждат за сила на тока до 3 X 25 А и за на­прежение 380 V. Употребяват се в индустриалните пред­приятия – за трифазен ток.

Трифазни контакти trifazni kontakti
Трифазни контакти trifazni kontakti
  1. Трифазни кон­такти за открити ин­сталации със заземителна пластина. Конструкцията на тези контакти е сравнително по-масивна и здрава, отколкото на останалите видове. Кон­тактните части се изработват от месинг във форма на вилки, между които се пъхат плос­ките щифтове на щепселите. По подобие на контактите тип „шуко“ и тези контакти имат гнездо на капака си за поместване на част от щепселите. Употребяват се в индустриални предприятия за трифазни инсталации с нулев или заземителен проводник за 25 А и 380 А.
Трифазни контакти trifazni kontakti
Трифазни контакти trifazni kontakti
  1. Противовлажни кон­такти (фиг. 1—49). Вътрешното устройство на тези контакти е съ­що като на контактите за сухи по­мещения. Различават се от тях с уплътненията по капака (кожуха). Произвеждат се двуполюсни и три­фазни за открити инсталации с порцеланова основа, бакелитов ко­жух и шарнирно прикрепена капач­ка. Кожухът се състои от две ча­сти и обгръща целия контакт с уплътнения. На долната част има две уши за прикрепване на контакта към стени и др. с помощта на винтчета за дърво и загипсирани дървени трупчета. От единия край кожухът има цилиндричен отвор с резба за за­виване към инсталационните тръби и гайка с гумен пръстен за уплът­няване. За предпазване на проводниците от проникване на влага, когато към контакта няма прикачен токовземател, горната част на ко­жуха има шарнирно прикрепена капачка, която пада от тежестта си и уплътнява отворите на контакта. Съединяването на двете части (горна и долна) става с болтчета. Между тези части, както и между шар­нирната капачка и горната част на кожуха, има уплътнение от кау­чукова смес (гума). Тези контакти се употребяват за 220 и 380 V и 25 А в индустриални и др. помещения, където има влага.
Противовлажни контакти Protivovlazhni kontakti
Противовлажни контакти Protivovlazhni kontakti

Устройството на всички видове контакти трябва да е такова, че да няма възможност от допир до частите, които се намират под напрежение, при включване и изключване на щепселите. Освен това те трябва да са калибровани, т. е. в контакти, които са изработени например за до 6 А, да не може да се пъхне щепсел за повече от 6 А. Капакът на три­фазните контакти с пластина за заземяване трябва да има ръб, който да не позволява неправилно включване на щепсела при обратно по­ложение.

Освен контактите за неподвиж­но полагане произвеждат се и подвижни контакти. Това са раз­личните видове удължители и щекери. Първите се употребя­ват за удължаване на подвижни шнурове, а вторите — за скачване на подвижните шнурове към кот­лони, ютии и др.

ВИДОВЕ ЩЕПСЕЛИ

Щепселите се подразделят на двуфазни за 6 и 10 А и трифазни до 25 А. Освен това те биват със заземителна клема и без така­ва. Произвеждат се от бакелит или порцелан с месингови щифтове.

  1. Обикновени двуполюсни щепсели за 6 и 10 А (фиг. 1—50). Употребяват се при двуполюсни контакти, предимно за домакински нужди, при напрежение до 220 V.

2. Двуполюсни щепсели тип „шуко“ с цилиндрично тяло и заземителна клема (фиг. 1—51). Употребяват се за двуполюсни контакти тип „шуко“ в индустриални и битови сгради за напреже­ние 220 V и за ток 10 А.

Видове щепсели Vidove shtepseli
Видове щепсели Vidove shtepseli

Между другото, същият щепсел като втория на снимката е монтиран на ето ТАЗИ българска казан пералня.

3. Трифазни щепсели тип „шуко“ плоски, със зазе- мителна клема (фиг. 1—52). Употребяват се за трифазни инсталации в индустриалните предприятия за напрежение 380 V и за ток 25 А.

Трифазен щепсел Trifazen shtepsel
Трифазен щепсел Trifazen shtepsel

Щепселите трябва така да са устроени, че при включено състо­яние или в момента на включване да няма възможност от допир до металните им части, по които протича ток.

Всички представени видове контакти и щепсели са произвеждани в завод Н. Киров – Русе, но преди това производството е било в София. Ето тук можете да изтеглите и производствена номенклатура на ДСО Елпром от 1955 г., където са същите контакти и щепсели, плюс още доста, които не са изобразени в статията

==> Electroinstalationni materiali_1955.pdf


Литература:

Петров, Ал., А. Василев. Електроинсталационно дело. София, Техника, 1960.
Божков, Хр. Вътрешни електрически инсталации. София, Техника, 1962.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *