Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie

Видове ключове за осветление

Видове ключове за осветление

Видове ключове за осветление
Видове ключове за осветление

Подобно на тази  публикация, в която Ви запознахме с първото широко произвеждано поколение български щепсели и контакти за открити и скрити инсталации, сега ще разгледаме същата гама, но по отношение ключовете за осветление. Или както обичаме да им казваме – ключове за лампа. Те са произвеждани най-напред в Слаботоковия завод Климент Ворошилов в София, а след това – в Елпром Кубрат, завод Найден Киров Русе и някои други.

Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie

Приятно четене! :)

Да започнем с малко лекция. Както знаем, инсталационните ключове служат за включване и изключване на осветителите. Обикновено те се състоят от тяло с кон­тактна част, механизъм за моментно включване или изключване и ка­пак. Контактната част има за задача да про­вежда електрическия ток. Механизмът за моментно включване или изключване служи да осигури включването или прекъсването на токовата верига с достатъчна бър­зина, за да не се допусне искрообразуване и обгаряне на контактите. Капакът е предназначен да изолира и оформи ключа. По конструкция се под­разделят на ключове с врътка (въртящи) и тип „цека“. При ток с по-малка сила (до 6 А) контакт­ната част на ключове с врътка се състои от под­вижен диск с контактни сектори и от неподвижни контактни пружини, към които са прикачени про­водниците. За ток с по-голяма сила (10, 15 и 25 А) подвижният диск е снабден с двойни контакти. Ме­ханизмът за моментно включване или изключване не позволява на подвижния диск да застане в междинно положение, при което контактните части биха имали непълно допиране. Конструктивно механизмът е най-различно оформен. При ключовете с врътка механизмът за бързо включване и изключване се състои от делителен диск 1 и притегателни пластинки 2 (фиг. 1—67).

Електрически ключ схема Elektricheski klyuch shema
Електрически ключ схема Elektricheski klyuch shema

Делителният диск има по периферията канали, в които попадат краищата на притегателните пластинки. Дискът е свързан с оста на ключа, към която е прикрепена врътка със спирална пружина. Когато врътката се завърти с оста, делителният диск не следва превъртането на оста, защото е възпрепятствуван от притискащите се в периферните му канали притегателни пластинки. Единият край на спиралната пружинна е прикрепен към оста, а другият край —към диска, с който се натяга. Когато натягането е стигнало до такава сте­пен, че триенето между диска и притегателните пластинки се преодолее, дискът рязко се завърта на следващото положение.

В някои конструктивни изпълнения контактната част и механизмът за моментно включване и изключване се сливат в едно. В този случай контактните пружини играят ролята и на притегателни пла­стинки, а дискът с контактните сегменти се оформя като делителен диск.

При ключовете за осветление тип ЦК неподвижните и подвижните контакти, както и механизмът за бързо включване и изключване, имат друго устрой­ство (фиг. 1—68). Върху тялото на тези ключове са монтирани не­подвижно V-образни вибриращи месингови контакти. Лостчето за включ­ване е монтирано шарнирно и ексцентрично към оста на ключа. В дол­ния край на оста има спирална притегателна пружина. При премест­ване на лостчето от едната страна на другата спиралната пружинка се натяга и когато лостчето стигне до изправено положение, тя бързо изтласква оста с подвижните контакти в другата страна.

Ключ цека схема Klyuch ceka shema
Ключ цека схема Klyuch ceka shema

Освен тези конструктивни изпълнения има и много други такива. Всичките се свеждат до тяло с подвижни и неподвижни контакти и механизъм за бързо включване и изключване.

Видове ключове за осветление

В зависимост от вида на електрическите разкло­нения, за които се употребяват, ключовете за осветление се подразделят на обикно­вени, групови, серийни, девиаторни и кръстати.

  1. Обикновени ключове за осветление. Те са двуполюсни с две положения на подвижните контакти — включено и изключено. Конструктивно се изпълняват с врътка или тип „цека“. Подразделят се за скрита или открита електрическа инсталация в сухи помещения. На фиг. 1—69 е представен обикновен ключ с врътка, а на фиг. 1—70 — обикновен ключ ЦК за скрити инсталации. Тези ключове се монтират в кон­золните кутии на инсталациите и служат за включване и изключване на една или повече лампи едновременно. Произвеждат се с кръгъл или правоъгълен бакелитов капак и порцеланова или бакелитова основа за 6 А, 250 V. Прикрепването им в конзолите се извършва чрез две вилки с болтчета, както при контактите.
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie

Ето ги и наживо от колекцията на Sandacite – Сандъците:

Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie
Видове ключове за осветление Vidove klyuchove za osvetlenie

Обикновените ключове за осветление, предзназначени за открити електрически инсталации са също двуполюсни и с положения „включено“ и „изключено“. На горната фигура е представен обикновен ключ с врътка, а на долната —тип ЦК за открити инсталации. Произвеждани са с кръгъл бакелитов капак и порцеланово или бакелитово тяло за 6 а и 250 в. Монти­рането се извършва с винтове за дърво в предварително загипсирано дървено кол­че. Капакът на тези ключове за осветление в долния край има изтънена стена във форма на ок­ръжност. Това място от стената се отчупва при монтажа за поставяне на инста­лационната тръба.

Ключ за открита инсталация Klyuch za otkrita instalaciya
Ключ за открита инсталация Klyuch za otkrita instalaciya
  1. Групови ключове за осветление. Те са трифазни за две групи лампи със следните положения: 1) включена само първата гру­па лампи; 2) включена само втората група лампи и 3) изключено положение. Произ­веждат се с врътка за скрити и открити инсталации в сухи помещения, за ток бай напрежение 250 V. Външната форма на тези ключове е същата като на обикновените ключове за скрити и открити инсталации. Поради това, че и двете групи лампи не мо­гат да светят едновременно, употребяват се за икономия на енергия в обществени места, предимно в хотели, където е необходимо две мощности осветление. Наричали са ги хотелиерски.
  1. Серийни ключове за осветление. Те са тип ЦК и с врътка. С тип ЦК могат да се изпълнят следните положения: 1) из­ключено, 2) включена само една серия от лампите и 3) включени и двете серийни лампи. Освен това всяка серия от лампи може самостоятелно да се включва и изключва по желание на потребителя. Произвеждат се за скрити и открити ин­сталации за сухи помещения.

Серийните ключове с врътка имат съ­що три положения с тази разлика, че след положение на включена първата серия лампи следва положение на включени и двете серии. Отделните серии лампи не са независими, както при тип ЦК. И двата вида серийни ключове се употребя­ват в жилищни и обществени сгради за полилеи или за две мощности осветление.

Едната серия лампи може да бъде цветно осветление, а другата обикновено. Както груповите, и тези ключове имат три затегача за прикачване на проводници.

  1. Девиаторни ключове за осветление. Имат две положения на подвиж­ните контакти, но устройството им е така пригодено, че когато са в положение „изключено“, те превключват токовата верига на един или група ключове. Употребяват се в токови вериги предимно за стълбища с една или повече електрически крушки, които могат да се запалят или угасят от няколко места. Произвеждани са за скрити или открити инсталации с врътка или тип ЦК и имат три затегача за прикреп­ване на проводници. По външна форма не се различават от обикно­вените ключове за скрити и открити инсталации.
  2. Кръстосани (кръстати) ключове. Употребяват се като междинни за осветление на стълбищата при многоетажни сгради, при които е необходимо електрическите лампи по стълбището да се запал­ват или угасват от всеки етаж. Те имат четири затегача за прикреп­ване на проводници и четири положения на подвижните контакни пла­стинки. При всяко положение тези ключове превключват четирите про­водника — два по два последователно. Произвеждат се само с врътка за скрити и открити инсталации. Външната им форма е същата като на обикновените ключове за осветление.
  3. Противовлажни ключове (фиг. 1—74). Подвижните и непод­вижни контакти са поставени в бакелитова или порцеланова кутия с уплътнен капак. В долната част кутията има две уши за монтиране върху стена и един отвор с резба и гайка за монтиране към стома- нено-панцерови инсталационни тръби или към самостоятелни провод­ници (антигрон и др.). Капакът се прикрепва към кутията с две болтчета. Всички съединения са уплътнени с каучукова смес. Употребвят се за противовлажни инсталации в бани, кожарската промишленост и др.
Противовлажни ключове Protivovlazhni klyuchove
Противовлажни ключове Protivovlazhni klyuchove

Вътрешното им устройство не се различава от това на останалите видове ключове за осветление. Те също биват обикновени, серийни, девиаторни и кръстати.

  1. Бутонни ключове. Вместо врътка или лостче (палец) тези ключове имат бутонче за включване и изключване на веригата. Разли­чават се два вида бутонни ключове: висящи и за вграждане. И двата вида нямат механизъм за бързо включ­ване и изключване. Висящите клю­чове се употребяват предимно за нощни лампи, а тези за вграждане — за настолни лампи и др.

Едни от най-усъвършенстваните инсталационни ключове от това поколение, които всъщност са превключватели за по-голяма сила на ток, са пакетните ключове (фиг. 1—75). Конструкцията на тези ключове е съвсем различна от досега разгледаните. Съ­стоят се от отделни пакети, откъдето носят и наименованието си. Все­ки пакет образува един полюс или ве­рига на превключване. Пакетите на различните полюси се различават един от друг само по положението си към неподвижните контакти. Отделните пакети са свързани с притегателни капачки в общ пакет. Съществено­то при тези ключове е, че при малка повърхност превключват и изключват голям брой вериги със сравнително голяма сила на ток — до 35 а, при напрежение до 250 в.

Пакетни ключове Paketni klyuchove
Пакетни ключове Paketni klyuchove

Употребяват се като командни превключватели на съоръжения и др.


Литература:

Петров, Ал., А. Василев. Електроинсталационно дело. София, Техника, 1963.
Божков, Хр. Вътрешни електрически инсталации. София, Техника, 1962.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *