ВАРИТАБ - българският EXCEL

ВАРИТАБ – българският EXCEL

ВАРИТАБ – българският EXCEL

ВАРИТАБ - българският EXCEL
ВАРИТАБ – българският EXCEL

ППП ВАРИТАБ`86 е българска програма за електронни таблици, пусната в разпространение през 1986 г. от ТК Национален програмен и проектен фонд.

Към 5 1/4-инчовите дискети, на които е записана програмата, са се разпространявали няколко големи книги във формат А4, които съдържат описание на приложението, описание на контролния пример, ръководство за работа, между които и глава ,,ВАРИТАБ за 10 минути“. Всичко това е насочено към хора, на които се налага да овладеят бързо програмата от равнище напълно начинаещи.

Пакетът от приложни програми (ППП) за таблично молелиране ВАРИТАБ-86 е предназначен за лица, подготвящи решения (проекти на планове, разпределяне на ресурсите, справки, отчети) и представлява прост за използване, нагледен и гъвкав, интерактивен инструмент за администра­тивно-управленския и инженеро-техническия персонал на предприятие или организация във всеки отрасъл на народното стопанство.

За разлика от ППП ВАРИТАБ-16, ВАРИТАБ-86 притежава редица допълнителни функции като управление на данни, сортиране на редове от таблицата и графично изобразяване на резултатите от табличната обработка. Освен това значително са увеличени и размерите на таблицата. Тези качества на ППП позволяват използването му като едно от основните програмни средства за.създаване на АРМ за специалисти с широк профил.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Размерът на таблицата, разработвана с помощта на ППП ВАРИТАБ-86 не трябва да превишава 127 колонки и 9999 реда.

За функционирането на ППП ВАРИТАБ-86 е необходима 16-битова микро-ЕИМ (съвместима с IBM-PC) например, ЕС-1840 или IntelleXT със следната конфигурация:

 • оперативна памет не по-малко от 256 КБ;
 • цветен или черно-бял графичен видеотерминал с разрешаваща способност на екрана не по-малко от 200×320 точки;
 • две устройства за гъвкави магнитни дискове с обем не по-малко от 256 КБ всеки;
 • графично програмируемо печатащо устройство и/или плотер (не е задължително).

ППП ВАРИТАБ-86 работи под управлението на операционна система, съвместима с PC-D0S.

Основна задача на ППП за таблично моделиране ВАРИТАБ-86 е съставянето на таблични модели (представяне в таблична форма на взаимовръзките на входните данни), решение на модела с цел получаване на резултата от математическата (напр., аритметична, статистическа, логическата и пр.) обработка на входните данни, съхраняване на разработената таблица за многократно използване, модифициране на таблицата с цел отразяване на измененията на входните условия и представяне на резултата в удобна за потребителя форма.

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ

ППП ВАРИТАБ-86 се състои от:

 • основни програми – програми за таблично моделиране;
 • обслужваща програма за трансформация на таблици отв формата ВАРИТАБвъв файл с открита структура;
 • обслужваща програма за разпечатване на таблици по дължината на листа.

Функционалната област на ППП ВАРИТАБ-86 е много широка. В общи линии тя се определя от универсалното предназначение на ППП, което конкретно се състои в приемане на въвежданите от клавиатурата на ЕИМ данни (текст, числа, формули), поместването им в паметта на ЕИМ, изчисляване на формулите и представяне в таблична или графична форма на стойностите на въвежданите данни и резултатите от изчислението върху екрана на микро-ЕИМ.

Основната програма осигурява запазване на въведените данни върху диска, прехвърляне на данните (таблиците) от диска в оперативната памет, извеждане на АЦПУ, върху екрана на терминала или диска на съдържанието на таблицата, поекранно редактиране на поместената в паметта на ЕИМ таблица, сортиране на редове или колонки по два ключа, както и подбор на данни от таблицата по зададено условие.

Програмата изпълнява изброените функции по указание на потребителя-оператор на ЕИМ, Указания на програмата се дават с помощта на команден език в диалогов режим.

Благодарение на този режим, от оператора не се изисква знание на какъвто и да е програмен език. Програмата самa подсказва на оператора вариантите за действие.

ВАРИТАБ VARITAB
ВАРИТАБ VARITAB

ППП ВАРИТАБ-86 може да бъде иползван от всяко предприятие или организация, разполагащи с персонална ЕИМ за изпълнение на такива функции, като:

 • технико-икономическо планиране;
 • оперативно управление на производството;
 • отчетност;
 • материално-техническо снабдяване;
 • технологична подготовка на производството;
 • определяне на показателите на стопанската сметка и отчитане резултатите от социалистическото съревнова­ние .

Конкретни примери за приложението на ППП ВАРИТАБ-86 в предприятията могат да бъдат:

 • инженеро-технически разчет в САПР;
 • отчитане на вариантите на производствената програма;
 • изчисляване на преките и косвени разходи в произ­водството, съставяне на баланси и т. н.

Много важно качествво на ППП е това, че всички задачи могат да бъдат решени от непосредствения изпълнител-плановик или инженер, без помощта на програмист. Освен тсва гъвкавостта на ППП дава възможност за бързо и безболезнено изменение на съдържанието на задачата и приспособяване към новите условия, което позволява да се автоматизира решава­нето и на такива задачи, чиято окончателна формулировка е неизяснена и ще бъде уточнена едва след оценяване на резултатите от решението.

Основната част от отчетите, плановете, справките, графиците и сведенията – документите с таблична форма, разработвани в министерствата и ведомствата, могат да бъдат подготвени с помощта на предлаганото средство, т.е.много функции на учрежденската дейност могат да бъдат решени с помощта на ППП ВАРИТАБ-86.

Описание на функциите на основните програми на ВАРИТАБ-86

Основната програма на ППП реализира следните функции:

 • осигурява на потребителя таблица с размер 9999 реда и 127 колонки, една от клетките на която е активна;
 • позволява да се зададе нужната позиция за въвеждане с помощта на клавиш за посока или чрез указване на координатите на позицията;
 • въвежда в активната клетка набрания от потребителя текст, числови данни или формула за изчисляване;
 • редактира въвежданото, позволявайки поправката на грешки;
 • отразява визуално всички действия на потребителя и съответната реакция на програмата;
 • премества екрана според позицията на активната клетка, показвайки произволно място от таблицата и съдържанието на указаната позиция;
 • изпълнява логически и аритметични действия във формулите;
 • подсказва всички команди и правилата за написване на всяка команда;
 • след въвеждане на поредните данни или формула започва автоматично изчисляване и преизчисляване на модела; с помощта на команди освобождава позицията за въвеждане, изтрива цялата таблица, изтрива, вмъква, премества редове и колонки, определя формата на данните, ширината на колонката и последователността на преизчисляване, отпечатва цялата таблица или част от нея;
 • съхранява таблбицата върху диск или я възстановява от диска обратно в паметта, фиксира заглавието на редовете и колонките, повтарящи съдържанието на указана позиция на посочено място в таблицата, едновременно с това показва върху екрана двете раз­лични части от таблицата, позволявайки преместването на активната позиция от едната в другата част;
 • изпълнява предварително създадена и поместена във файла командна последователност;
 • съдържа вградени функции: сумиране, определяне на минимална и максималн стойност,
 • пресмятане на количество на елементи, изчисляване на средна стойност, намиране на елемент с указана стойност, отбелязване на грешните стойности при изчисляване на формули (деление на нула), посочване на числото Пи, определяне на абсолютна стойност, определяне на цяла част от число, тригонометрични функции, определяне на натурални и десетични логаритми, повдигане на степен, извличане на квадратен корен и изчисляване на календарна дата;
 • отразява във вид на линейна графика числовите стойности на зададена колонка и във вид на различни диаграми стойността на коя да е таблица;               !
 • автоматично преобразува числа в нормализиран вид в случай, че значността им превишава ширината на колонката;
 • осъществява сортиране на редове и колонки от таблицата по два ключа;                .  ,
 • извършва подбор на данни от таблицата по зададени условия;
 • обединява съдържанието на няколко таблици, като едновременно   извършва   и    зададените аритметични действия;
 • извежда за отпечатване седем различни вида диаграми, като ги оформя с необходимите надписи и пояснения.

ППП ВАРИТАБ-86 е построен така, че усвояващият го го възприема като нова игра, в която ЕИМ изпълнява ролята на партньор, който с реакцията си  подпомага   разбирането на правилата на играта, окуражава при неуспех и подканва към изпробване на нови, по-сложни комбинации.

Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi
Програмни продукти и системи Programni produkti i sistemi

Функции на обслужващата програма ТФВ

ППП ВАРИТАБ-86 включва програма за трасформиране на формата на таблицата ВАРИТАБ (ТФВ), която представлява обслужващо средство на ППП, осигуряващо връзката на ППП с други приложни програми и ППП. Тя трансформира таблицата
формат, достъпен за приложната програма, написана потребителя или друг ППП и обратно, от формата на приложната програма във формата на таблицата ВАРИТАБ.

В частност програмата ТФВ позволява да се изполняват следните преобразувания:

 • файл със структура „значения разделенние запятой“ (ЗРЗ) в двоичен файл със структура ВАРИТАБ;
 • файл със структура DIF (Data Interchange Format), в който’ всяка клетка се определя от три полета, във файл със структура ВАРИТАБ;
 • файл със структура Visi Calc във файл със структура ВАРИТАБ, при запазване на формулите и форматите на изображението;
 • файлове на ППП Lotus 1-2-3 във файлове ВАРИТАБ;
 • файлове със структура ВАРИТАБ във файлове със структура ЗРЗ;
 • файл със структура ВАРИТАБ във файл със^ структура SDI (Super Data Interchange), който е разширена версия на формата DIF.
 • Фунции на обслужващата програма ОБРЪЩАНЕ

Програмата ОБРЪЩАНЕ прави обръщане на таблицата на 90°, така се  отпечатват много широки таблици.


Ако искате да следите всеки ден статиите по история на българската техника, ще се радваме да харесате страницата на сайта ни във Фейсбук – https://www.facebook.com/сандъците/?fref=ts

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *