Български компютърен шах Партньор

Всичко за българския шах компютър Партньор от 1987 г.!

Опалаа, в Sandacite.BG намерихме и още един български шах компютър – нарича се Партньор!

Български шах компютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Ако си спомняте, преди време ви запознахме с ИЗОТ 1042С – първия български електронен шах. Две години след него българската компютърна промишленост произвежда второ такова устройство и днес ще поиграем точно с него. Заповядайте!

Шах компютърът Партньор представлява също електронен шахматист, срещу който да разигравате партии, но разполага с много повече функции в сравнение със своя предшественик. Новият компютърен шах е произведен от софийския Технологичен комбинат Приложни системи под шапката на добре познатото ни СО Програмни продукти и системи.

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Първото, което забелязваме при него, е окомплектовката – пристига опакован в специално черно кожено куфарче, което има отделения за всичко – самия електронен шах, фигурите му и захранващия адаптер 220 > 9 волта, който впрочем е същият като на калкулаторите Елка:

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Наистина са се постарали да изглежда добре! Размерите на Партньора са 355 х 252 х 14 мм и тежи 860 грама.

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Да извадим компютъра и да огледаме игралното поле.

Български електронен шах Партньор
Български електронен шах Партньор

Върху пластмасовата кутия са нанесени 64 шахматни бели и черни квадрата, осем по осем – досущ като в обикновен шах, фигурите пак са бели и черни. Както е в истинските шахматни табла, колоните са разграничени с букви от азбуката, а редовете – с арабски цифри.

Отдолу и вляво от квадратите са индикиращите светодиод:

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Вдясно пък са бутоните, като под всеки от тях има надпис:

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Какво означават всички тези неща обаче, ще разкажем по-нататък.

Разгледан хардуерно, Партньор е един истински компютър. В него е използван 3-мегахерцовият процесор 65C02 от Western Design Center, който представлява усъвършенствана CMOS версия на популярния 6502 на MOS Technology. RAM-та е 2 кб,  а ROM – 16.

Сега да включим електронния шах. :)

Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

Това става, когато включите щепсела на захранващия адаптер  (по същество стабилизиран токоизправител) в контакта. Партньорът изсвирва няколко пъти и индикиращият светодиод БЕЛИ започва да мига – компютърът е готов за работа, а първи започват белите фигури.

Компютърът разполага с 9 нива на трудност и 3 при решаване на поставени шахматни задачи. Важно е да знаем, че при всяко включване и изключване на захранването се брои начало на нова игра! Ако ще въвеждате в нея различни условия и режими (с каквито Партньорът разполага доста!), сега е моментът да го направите. Сетне, когато просто натиснете бутона НОВА ИГРА, тя ще започне, обаче въпросните условия и режими ще бъдат запаметени и ще бъдат валидни и при нея. Шах компютърът може да работи неограничено време, така че по всяко време можете да оставите партията, да го зарежете включен и после да я продължите. Трябва да знаем и че докато работи Партньорът, превключвателят М1 на захранването трябва да е на положение 9 V, защото иначе компютърът ще работи нестабилно.

Преди игра фигурите се разполагат в игралното поле по следния начин, стандартен при играта на шах въобще:

Български електронен шах Партньор
Български електронен шах Партньор

А как всъщност да играете с вашия Партньор? Както и при ИЗОТ 1042 – Вие ставате единият противник, той става другият. Вие правите ход и шахкомпютърът Ви отговаря с насрещен ход. Единствената разлика с игра срещу човек е, че Вие трябва да премествате не само своите фигури, но и тези на електронния шах. За да направите ход, вдигнете фигурата и леко натиснете с ръба ѝ центъра на квадрата, за да разбере Партньорът, че я взимате оттам. След това я сложете в квадрата, в който е нужно, а сетне докоснете с ръба и този квадрат – така компютърът пък ще разбере къде сте я преместили. При натисканията ще просветнат съответните индикационни светодиоди отляво и отдолу, означени с 1 – 8 или с буквите от азбуката съответно.

Български електронен шах Партньор
Български шах компютър Партньор

А сега да предположим, че първият Ви ход е: Е2 на Е4.

Български електронен шах Партньор
Български електронен шах Партньор

Стъпка 1. Натиснете пешката върху ква­драта Е2. Индикациите колона Е и ред 2 светват. Шах-компютърът е „разбрал“ коя фигура местите.

Стъпка 2. Вземете пешката, я поставете върху квадрата ЕА, като леко го на­тиснете. Индикациите колона Е и ред 2 загасват, което означава, че хо­дът Ви е приет и шахкомпютърът за­почва да „мисли“ върху своя ход. В случая Партньорът ще отговори момен­тално, така че няма да видите да мига индикацията ЧЕРНИ.

Български електронен шах Партньор
Български шах компютър Партньор

Стъпка 3. Партньор Ви показва хода си, като светва индикацията за реда и за колоната, ОТ пресечния квадрат на който мести фигура. Да приемем, че той мести пешката от Е7. В слу­чая ще светят индикациите колона Е и ред 7.

Български електронен шах Партньор
Български шах компютър Партньор

Стьпкa 4. Натиснете пешката на Е7. Инди­кациите ред 7 и колона Е угасват, а светват индикациите на квадрата, НА нойто шах-компютърът иска да преме­сти фигурата (например – Е5).

Български електронен шах Партньор
Български шах компютър Партньор

Стъпка 5. Вземете черната пешка от Е7, поставете я на квадрата Е5 и натис­нете. Индикациите за позицията, НА която е преместена фигурата угасват и сега Вие сте на ход.

Български електронен шах Партньор
Български шах компютър Партньор

И така при всеки ход трябва да извър­швате следните три основни действия:

  • натискане с фигурата;
  • преместване на фигурата;
  • ново натискане с фигурата

Да отбележим обаче, че шахкомпютърът приема само ходове, които са в съответствие с правилата на шахматната игра. Неправилните ходове се отхвър­лят, като Партньор Ви съобщава за това със звуков сигнал и ми­гане на индикациите за координати на натиснатия квадрат, ОТ който взимате фигурата.

За да поправите грешката, можете да използвате един от след­ните начини:

  1. Да вземете фигурата и да натиснете квадрата, НА който може да я преместите, без да нарушите правилата.
  2. Да вземете фигурата и отново да натиснете квадрата ОТ, чиито индикации мигат в момента, при което индика­циите ще загаснат и ще можете да направите друг ход.
  3. Да натиснете бутона ИЗЧИСТВАНЕ (при което индикациите за квадрата ОТ загасват) и да върнете фигурата на из­ходната й позиция. След това може да направите друг ход.

ЗАБЕЛЕЖКА. Третият начин не дава гаранция, че неправилно преместената фигура е върната автоматично на изходната й позиция – Вие трябва да се погрижите за връщането.

Обърнете внимание на следните ситуации, при които шах-ком­пютърът също ще сигнализира за неправилен ход:

  1. Натискане на квадрат с фигура от другия цвят (напри­мер на ход са белите, а Вие се опитвате да преместите черна фигура).
  2. Неправилно натискане на квадрат, когато изпълнявате хода на шах-компютъра (например шах-компютърът посочва квадрата D8, а Вие неволно натиснете квадрата D7).
  3. Натискане на празен квадрат (без фигура на него), ко­гато задавате квадрата, ОТ който ще преместите фигура.
Български шахкомпютър Партньор
Български шах компютър Партньор

В добавка към възможностите, описани до­сега, Вие можете да изберете и някои допълни­телни функции, които ще разнообразят общува­нето Ви с шах-компютъра. Тези функции може да бъдат избрани преди да се започне нова партия или по време на играта, но само когато Вие сте на ход. Функциите се активират чрез на­тискане на различни квадрати от игралното по­ле. За целта първо трябва да се включи режи­мът ,,Избор на условията на играта“ – което става чрез на­тискане на бутона ИЗБОР. Нормалната игра се преустановява и квадратите от А1 до Н1 сега служат за избиране на функциите.

В течение на играта ще забележите, че шахкомпютърът Партньор играе забележимо по- бързо, отколкото в по-късните й стадии. Причината за тези бързи отговори е наличието на фабрично запаметена в паметта на компютъра библиотека с почти 3000 дебютни хода от гросмайсторско ниво (дебютът е серия от ходове, използвани в началото на всяка шахматна партия). Ако в библиотеката съще­ствува текущата конкретна позиция, шахкомпютърът ще изиграе един от „стандартните” за тази позиция ходове и изобщо няма да „мис­ли“ над този ход. Ако пожелаете, можете да „забраните“ на ПАРТ­НЬОР да използва дебютната си библиотека.

Освен това, шахкомпютърът извършва анализ на позицията и „обмисля“ следващите си ходове през времето, когато Вие сте на ход – така както и Вие имате възможност да използвате времето, през което той подготвя своя ход, за анализ на позицията си и за обмисляне на следващите си ходове. Ако не желаете шахкомпютърът да „из­ползва“ времето, когато Вие сте на ход, може да му „забраните“ и това като включите режима ,,Облекчена игра“ на квадрат С1.

Както изяснихме, това е функция, която намалява силата на шах-компютъра на всички нива на трудност, като му забранява да „мисли” по време­то, през което Вие обмисляте хода си. Например: ако играете на ниво 2, той „обмисля“ ходовете си средно около 5 секунди. Ако мислите над следващия си ход 2 минути, шахкомпютърът анализира през тези 2 минути позицията, за да избере отговора на хода, който вероятно ще направите. Това означава, че в действителност ответният му ход ще съответства на ниво на трудност 6, а не на 2 – това е една от причините, поради които шах-компютърът е до­ста „труден“ партньор.

Ако тази функция е активна, шахкомпютърът ще „мисли“ само през времето, когато той е на ход. По този начин ще можете евентуално да играете успешно срещу него и на нива с по-висока трудност, отколкото обикновено.

Има и функция ,,Арбитър“ на квадрат С1. Ако играните ходове са в съответствие с дебютните, съдържащи се в дебютната библиотека, Партньорът ги следи и при натис­кане на бутона ПОМОЩ ще препоръча дебютен ход. След като играта излезе извън рамките на библиотечен дебют, от този момент ната­тък шах-компютърът няма да препоръча ход при натискане на буто­на ПОМОЩ. Чрез натискане на бутона ХОД обаче, Вие можете по всяко време да научите какъв ход би изиграл шах-компютърът в дадената позиция. След натискане на бутона ХОД, той ще започне да „мисли“ и ще играе ход така, както ако той е партньор в иг­рата. След като преместите както обикновено фигурата, функцията му на арбитър остава в сила.

За да изключите тази функция и да продължите играта срещу шах-компютъра, натиснете последователно бутона ИЗБОР, квадрата С1 и бутона ИЗЧИСТВАНЕ. След това направете следващия си ход и изчакайте както обикновено отговора на шахкомпютъра.

Изключен звук – ако искате да играете при „пълна тишина“, натиснете ква­драта В1, за да отмените звуковите сигнали, издавани от шахкомпютъра. За да ги включите отново, трябва да активизирате ре­жима ,,Избор на условията на играта“ и пак да натиснете квадрата В1. Тази функция може да бъде включвана и изключвана произволен брой пъти през време на играта. С натискане на квадрата С1 се активира специалният режим на игра, наречен Арбитър. Този режим позволява на двама души да играят както обикновено, докато шах-компютърът изпълнява ролята на ар­битър и проверява правилността на ходовете.

В действителност функцията се превключва след като натиснете бутона ИЗЧИСТВАНЕ, за да приключите режима ,,Избор на условията на играта“.

Интересна е и функцията на квадрат D1 – Черни фигури. С нейна помощ може да започнете игра при „обърнато разположение“ на фигурите. Това означава, че на редо­вете 7 и 2 са разположени не белите, а черните фигури. След ак­тивизирането на тази функция, разположете черните фигури на първия и втория ред, а белите – на седмия и осмия, като особено внимавате за правилното им подреждане (черен цар на бяло поле, бял цар на черно поле). Ако не сте сигурни, използвайте режима ПРОВЕРКА, за да се убедите, че фигурите са разположени правил­но.

Трябва да се отбележи, че при това положение Вие пак игра­ете с белите фигури и шах-компютърът очаква да направите своя първи ход. Ако искате да си размените фигурите, трябва-да на­тиснете бутона ХОД – тогава шах-компютърът ще изиграе първия си ход с белите фигури и Вие можете да продължите партията, игра­ейки с черните.

Не Ви препоръчваме обаче активирането на тази функция по време на партията.

Българският шахкомпютър Партньор крие още много интересни възможности и тайни, а пълноценната игра с него е невъзможна без подробното разучаване на ръководството, което ви предоставяме за изтегляне тук ==> Шахкомпютър Партньор – ръководство. Там можете да продължите запознанството си с това интересно апаратче, а ние ще ви припомним и неговия предшественик:

ИЗОТ 1042С – българският електронен шах

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *