Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Български хладилник Мраз 80

В Сандъците – Sandacite притежаваме първия вариант на легендарния хладилник Мраз 80.

Български хладилник Мраз 80
Български хладилник Мраз 80

Той е пуснат в производство през 1962 г. от Хладилния завод Антон Иванов София. Предназначен е за запаз­ване на бързоразвалящи се хранителни продукти при до­машни условия, а така също и за добиване в малки коли­чества на чист лед на бучки.

Домашният хладилник Мраз 80 (фиг. 1) се състои от: хладилен шкаф — 1; хладилен агрегат (на фигурата по-долу се вижда изпа­рителят на агрегата) —4; термостат за автоматично регу­лиране на температурата в хладилната камера — 2; скари (3 броя) за поставяне на продуктите — 7; пластмасова ваничка за събиране на разскрежената от изпарителя вода — 5; алуминиева ваничка с прегради за лед — 6; осветителна инсталация — 3; вратичка за маслото —8; преграда — 9 и съд за зеленчуци и плодове — 10.

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Тип на хладилника домашен
Хладилен агрегат абсорбционно дифузионен
Габаритни размери на хладилния шкаф:
а) височина 850 мм
б) широчина 570 мм
в) дълбочина 625 мм
Площ, която хладилникът заема от пода 0,35 m2
Тегло на хладилника 50 кг
Размери на хладилната камера:
а) височина 580 мм
б) широчина 400 мм
в) дълбочина 345 мм
Полезен обем заедно с вдлъбнатината
на вратата 80 л
Обща площ на скарите в хладилната камера 0,40 m2
Обем на нискотемпературната камера
на изпарителя 1 л
Електронагревателен патрон:
а) мощност 140 вт.
б) напрежение                                        150 или 220 в.
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладилен агент – водоамонячен разтвор

Неутрален газ – водород (Н2)

Работно налягане – от 16 до 18 атм.

Средногодишен разход на електро­енергия – 1,4 до 2,2 квт/24 ч

Средна температура на нискотемпературната камера в изпарителя – от -4 до -9 градуса Целзий

При средна стайна температура:

а)   + 20° С, температурата на хладилната камера е равна на – 1 гр. Целзий

б)  +25°С, температурата на хладилната камера е равна на 4 гр. Ц.

в)  +30° С, температурата на хладилната камера е равна на 8 гр. Ц.

г)   +25° С, хладилната камера се охлажда от момента на включването – до +6° С/7 ч

д)  +25°С и охладено състояние на хладилната камера +6°С, лед на бучки се получава за 6 ч.

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

УСТРОЙСТВО на хладилника Мраз 80

Той има безупречен външен вид на домашна мебел. Състои се от:

 • хладилен шкаф и
 • хладилен агрегат.

Хладилният шкаф представлява винкелова металическа конструкция, в която е експандирана изолация-стиропор. Отвън хладилникът е облицован с две страници от двойно декапирана ламарина, боядисана с печена карзамидно-мела- минова бяла боя. Горната част на хладилния шкаф е офор­мена като работна маса посредством талашитов плот, по­крит с влагоустойчив декоративен гетинакс. Вътрешната част на хладилника представлява хладилна камера, изра­ботена от удароустойчив полистирол.

Хладилната камера се затваря плътно с врата посред­ством механична брава и еластичен гумен уплътни­тел със специален профил. Вратата е винкелова конструк­ция, в която също е експандирана изолация-стиропор. Отвън е облицована с двойно декапирана ламарина, боядисана с пе­чена бяла карбамидно-меламинова боя; отвътре — с капак от удароустойчив полистирол. Вътрешният капак е офор­мен с гнезда за яйца, отделения за масло и бутилки. От­делението за масло се затваря с декоративен капак от по­листирол, а отделението за бутилки е снабдено с две под­вижни прегради.

За увеличаване на използуваемата площ на хладилната камера има три подвижни скари, върху които се поставят хранителните продукти. Едната от тях е стъклена и по­крива съд, в който може да се поставят плодове и зелен­чуци.

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

В горната част на хладилната камера се намира изпари­телят на хладилния агрегат, вътрешността на който е офор­мена като нискотемпературната камера. В нея е поставен алуминиев съд с прегради за лед.

Под изпарителя на най-горната скара е поставен пласт­масов съд за събиране на водата, която се получава при разкрежаване на изпарителя.

В хладилния шкаф е монтирана осветителна инсталация, където лампата се включва при отваряне на вратата.

Температурата на хладилната камера се регулира с по­мощта на термостат, монтиран вътре в камерата.

Абсорбционният агрегат на хладилника Мраз 80 представлява тръбна конструк­ция от газово заварени безшевни тръби, които образуват херметически затворена система, Той се закрепва към гърба на шкафа.

Агрегатът е от абсорбционен дифузионен тип и работи с електроенергия. Електронагревателният патрон е с мощ­ност 140 вт.

Абсорбционният агрегат (фиг. 2) се състои от следните части: генератор— 5; кондезатор—1; изпарител—4 (вж. фиг. 1); абсорбер—4; ректификатор— 2; газов топлообмен­ник—3; течностен топлообменник—7; ресивер— 6 и елек­трически нагревател—8.

Главната особеност и преимущество на абсорбционния агрегат пред компресорния е в неговата безшумност, лип­сата на каквито и да са движещи се части и простота в експлоатацията и обслужването.

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

ПРАВИЛА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ на хладилника Мраз 80

 • Преди включването на контакта хладилникът трябва да се нивелира добре. При липса на нивелир може да се използува чиния, напълнена с вода. Нивелирът или чинията се поставят отгоре на средата на хладилника.
 • Поставянето на хладилника на място трябва да се извърши при извадени скари, пластмасови съдове и форми за лед.
 • За да се осигури правилната циркулация на въздуха, необходима за работа на абсорбционния агрегат, домаш­ният хладилник трябва да се постави на разстояние от стената най-малко 70 —100 мм.
 • Домашният хладилник трябва да се постави по въз­можност по-далеч от отоплителни тела, печки, радиатори паропроводи и т. н. Това намалява консумацията на елек­троенергия.

Хладилникът трябва да лежи стабилно на пода.

 • Хладилникът се включва само на такова напрежение, каквото е указано в табелката на генератора.
 • Включването на хладилника трябва да стане в здрав контакт — клемите да дават плътен и сигурен контакт.
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА хладилника Мраз 80

 • Не се препоръчва покриване на скарите с хартия и др.
 • Не се препоръчва натрупване на продуктите непо­средствено до стените на хладилната камера, също и плът­ното им нареждане един до друг. Това пречи на правил­ната циркулация на въздуха.
 • Продуктите, ястията и напитките да се поставят в шкафа, след като добият стайна температура.

Не се разрешава поставянето на горещи ястия и пи­тиета в хладилника.

 • Зареденият с продукти хладилник трябва да бъде по­стоянно включен.
 • Не се препоръчва хладилникът да работи при отво­рена врата. Тя трябва да бъде плътно затворена.
 • Поставянето и изваждането на продуктите от хладил­ника трябва да става по възможност за по-кратко време.
 • Продуктите с остра миризма (салати с лук, сирене, кафе, риба и др) обязателно трябва да се поставят в за­творен съд или да се увият в пергамент, целофан или во­съчна хартия, за да се изолират добре останалите про­дукти от поглъщане на миризмата.
 • Когато в хладилника има продукти, изключването му дори за кратко време не се препоръчва. Изключването може да става, след като се извадят продуктите от хла­дилната камера.
 • Преместването на хладилника от едно място на друго трябва да става внимателно и при изключен контакт.
 • Преместването и транспортът на домашния хладил­ник трябва да става във вертикално положение.
 • Водата, която се събира водоизпарителната разскрежителна вана, трябва периодично да се изхвърля.
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

На горната фигура е указана температурата в хладилната камера при положение на термостата 7 и външна температура 25 гр. Целзий

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕД с хладилника Мраз 80

 1. Получаването на лед става в специална за целта алуминиева ва- ничка с прегради, коя­то се напълва с чиста вода и се поставя в нискотемпературната камера на изпа­рителя.
 1. За по-бързо получаване на лед стрелката на термо­стата обезателно трябва да бъде завъртяна в крайно дясно положение.
 2. Бучките лед се освобождават след като преградите се извадят от ваничката. За да стане това по-лесно ваничката може да се постави във вода от водопровода.

ТАБЛИЦА за най-благоприятни температури на съхранение на хранителни продукти

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

 

ОХЛАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНАТА КАМЕРА
И РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В НЕЯ

Целесъобразно е в домашни условия хранителните продукти да се съхраняват при температура от —2 до + 8°С (с изключение на виното).

Регулирането на температурата в хладилната камера става чрез термостат 2 (фиг. 1). Със завъртането на ключа на термостата по посока обратна на часовниковата стрелка, температурата в хладилната камера се повишава. Ако продължаваме въртенето на ключа наляво, ше пос­ледва щракане, което показва изключване на хладилника. Тогава стрелката показва .Stop“. А при въртенето на ключа надясно се осигурява по-ниска температура в хладилната камера.

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

 

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

 

РАЗМРАЗЯВАНЕ И ЧИСТЕНЕ на хладилника Мраз 80

При продължителна работа повърхността на изгарителя се покрива със скреж, сняг или лед, които намаляват в значителна степен студопроизводството на агрегата.

За нормална работа на хладилника изпарителят трябва да се разскрежава (размразява) периодично през 10—15 дни.

Разскрежаването на изпарителя става по следния начин :

а)   изважда се щепселът (електрическите контакти);

б)  изваждат се продуктите;

в)   изважда се алуминиевата ваничка за лед;

г)   така хладилникът се оставя до пълното му разскрежаване; за ускоряване на процеса изпарителят може да се измие с топла вода или ваничката за лед да се напъл­ни с топла вода и постави в камерата за получаване на лед;

д)  изхвърля се водата от пластмасовата ваничка под изпарителя и

е)   изсушава се изпарителят с мек и сух парцал.

Едновременно с разскрежаването на изпарителя е не­обходимо да се почисти и хладилната камера. За това е необходимо:

а)   скарите да се извадят, да се измият и изсушат;

б)   ваната за лед да се измие и изсуши;

в)   пластмасовите съдове да се измият и изсушат ;

г)   ваната да се измие и добре да се изсуши ;

д)  вътрешният капак на вратата, гнездата за яйцата, капакът за маслото добре да се измият и изсушат и

е)   гуменият уплътнител да се избърши с мокър парцал и да се изсуши.

Отвън шкафът да се избърши с мокър насапунисан мек парцал и да се изсуши.

Агрегатът да се избърши от прах с парцал, а прахът между кондензаторните пластини да се изчисти с четка.

 

ТАБЛИЦА на по-често срещаните повреди в хладилника Мраз 80 и тяхното отстраняване

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Ето и оригинален технически паспорт на хладилник Мраз 80:

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Ето и един интересен художествен фрагмент от ръководството на хладилника:

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80
Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Един материал на Сандъците – Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *