Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

Български хладилник Мраз 140

Всичко за Мраз 140 в Сандъците – Sandacite!

Български хладилник Мраз 140
Български хладилник Мраз 140

Домашният хладилник Мраз 140 се произвежда от 1968 г. в Хладилния завод Антон Иванов в София. Служи за съхраняване на хранителни продукти, охлаждане на напитки и за получа­ване на малки количества лед на бучки. Със своя 140-литров полезен обем, икономична работа и привлекателен модерен вид намира място във всяко съвременно домакинство. Външната част на шкафа е от ламарина, боядисана с печена бяла карбамидно-меламинова боя придаваща му хубав гланцов вид. Вът­решната страна на капака е изработена от удароустойчив по­листирол, който се чисти много добре. Между външната и вътрешна облицовка е поставена изолация. В горната част на хладилната камера се намира отделението на изпарителя. В него са поставени две алуминиеви ванички с прегради за по­лучаване на чист лед и за съхраняване на замразени продукти.

За увеличаване използваемата площ на хладилника, в ка­мерата има поставени 3 подвижни метални скари покрити с пластмаса, които могат да се поставят на различна височина.

Под изпарителя е поставен пластмасов съд за събиране на водата от разскрежаването на изпарителя, а на дъното на камерата — пластмасов съд за плодове и зеленчуци.

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

Хладилната камера се затваря плътно с врата посредством магнитен уплътнител със специален профил. Вратата е от ла­марина, боядисана с печена бяла карбамидно-меламинова боя. Отвътре е монтиран капак от удароустойчив полистирол, офор­мен с гнезда за яйца, отделение за масло и бутилки. Отделе­нията за маслото се затварят с декоративен капак от поли­стирол, а отделенията за бутилки са снабдени с подвижни пластмасови балкони.

В хладилния шкаф е монтирана осветителна инсталация, като лампата се включва при отваряне на вратата и изключва при затваряне.

Температурата на хладилната камера се регулира с по­мощта на термостат.

Мраз 140 се комплектова с херметичен фреонов агре­гат А-120.

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

ЧАСТИ НА ХЛАДИЛНИКА

 1. Хладилен шкаф — 1 бр.
 2. Хладилен агрегат—1 бр. (на схемата се вижда изпарителят на агрегата).
 3. Ваничка с прегради за получаване на лед — 2 бр.
 4. Скари за поставяне на продуктите — 3 бр.
 5. Термостат — 1 бр.
 6. Осветителна инсталация — 1 бр.
 7. Полица стъклена — 1 бр.
 8. Съд за плодове — 1 бр.
 9. Вратичка за масло — 2 бр.
 10. Балкони за отделенията за бутилки и яйца — 3 бр.
 11. Съд за събиране на разскрежителната вода — 1 бр.
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

 

ЕЛЕМЕНТИ НА АГРЕГАТА

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

 

ПО-ВАЖНИ ДАННИ за Мраз 140:

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

 1. Забранява се използването на неизправен контакт. Задължи­телно трябва да се ползва само занулен контакт „Шуко“.
 2. Забранено е удължаването на захранващия кабел и другите проводници на ел. инсталацията. Задължително да се ползва щепсел „Шуко“.
 3. Не се препоръчва хладилникът да се поставя в болнични стаи и в та­кива помещения, където пребивават хора с намалена способност за движение.
 4. Почистването на хладилника се извършва след като се изважда щеп­села от контакта, със сух плат или четка.
 5. Почистването на хладилника с киселини или пясъчни материали е заб­ранено.
 6. По време на работа вратата на хладилника да се отваря само когато се налага и то за кратко време.
 1. При първоначално пускано на хладилника да се освободят опорните пружини на компресора — фигурата по-долу
 2. При обезскрежаване на изпарителя да не се използват остри и твърди предмети за сваляне на леда.
 3. При справка в сервиза, клиентите трябва да съобщават фабричния но­мер на хладилника и датата на закупуването му.
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

УКАЗАНИ! ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ХЛАДИЛНИКА

 1. Хладилникът да <е пренася к оригиналната му опаковка и във верти­кално положение.
 2. По време на пршасяне върху горната плоскост да не се поставят други предмети.
 3. При товарене д: не се накланя повече от 45°.
 4. Хладилникът да се предпазва от дъжд, влажност и всякакви външни въздействия.
 5. Опорните прунини на компресора се натягат от завода-производител за избягване люлеенеи на компресора при транспорт.
 6. За повредите, ;оито произтичат от неспазване на горните указания, заводът не поема отпворност.

 

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

 1. Хладилникът да се разопакова грижливо, безповреждане на боядиса­ната повърхност и другите елементи.
 2. След грижливо разопаковане на принадлежностите, същите се поставят на местата си в хладилника.
 3. Хладилникът Мраз 140 се гоставя, колкото се може по-далеч от всякакви източ­ници на топлина (напр. слънчеви лъчи, печки, ел. котлони и др.) Гърбът на хладилника да отстои на 100—150 мм от стени и др. предмети, за да се оси­гури необходимата циркулация на въздуха около кондензатора.
 4. Хладилникът да се постави на равна плоскост с оглед избягване на денивелация и люлеене при работа.
 5. Преди да се включи в ел. мрежа трябва да се провери изправността на контакта и налице ли са предписанията от т. 2 и 4 от раздел .Важни указания“, а също така и напрежението на инсталацията.
 6. След установяване на хладилника на съответното му място и нивели­рането му, да се отпуснат опорните пружини на компресора — фигурата по-горе.
 7. Ако горните условия са изпълнени, изключва се термостата и се включ­ва щепсела на хладилника в контакта. Завърта се копчето на термостата на дясно до включване ел. двигателя на компресора. След това се установява копчето на положение, в зависимост от желаната температура.
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

УПОТРЕБА НА ХЛАДИЛНИКА

 1. За по-доброто съхранение на хранителните продукти и за икономично използване на ел. енергия трябва да се изпълни следното:

а)   принадлежностите да се поставят на съответния им места ;

б)  скарите да не се покриват с хартия и друга материя, защото това ще влоши циркулацията и режима на работата в камерата

в) по време на работа на хладилника вратата да се отваря само при нужда и за кратко време, тъй като това увеличава заснежаването на изпари­теля и разходът на ел. енергия;

г)  в хладилника да не се поставят горещи ястия, зццото те предизвикват бързото заскрежаване на изпарителя. Същите преди псставяне в хладилника да се охлаждат до стайна температура;

д)  продуктите, които имат мирис да се опаковат в целофан, пластмасова кесия или да се поставят в закрит съд;

е)  в отделението на изпарителя може да се приготв! сладолед при нали­чието на машинка, осигуряваща бъркането.

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА в Мраз 140

Регулирането на температурата в хладилната камера става чрез монти­ран в дясната й страна термостат, а неговото нагласяван- за постигане на различни температури — чрез въртене на поставеното раграфено копче.

Термостатът се характеризира с три основни работни шожения, показани на фиг. 5, при съответствуващо положение на копчето.

Въртенето на копчето става между две крайни положения, по дъга при­близително равна на 270°, като лявото крайно положение се придружава с леко щракане, означаващо изключването на термостата.

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ в Мраз 140

В таблицата по-долу са дадени температурата и времето за съ­храняване на някои по-важни хранителни продукти :

а)  различни видове меса се съхраняват в затворен съд, за да се запази вкуса им. За предпочитане е опаковката за месото и рибата да бъде от цело­фан или полиетиленово платно ;

б)  маслото се съхранява в оформената част на вътрешната страна на вратата, в специалното отделение закрито с капак;

в)   яйцата се съхраняват в специално оформените за тази цел гнезда на вътрешната страна на капака. При продължително време яйцата се съхраня­ват в затворен съд;

г)    приготвените ястия се съхраняват на скарите в затворени съдове;

д)  продуктите могат да се поставят на скарите, в отделението на изпа­рителя или във вътрешната страна на вратата;

е)  замразени плодове и зеленчуци се съхраняват върху скарите или в отделението на изпарителя. Пресни плодове и зеленчуци се съхраняват в пластмасовия съд след добро измиване. Съдът трябва да бъде покрит със стъклената полица, за да се запази свежестта им.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Наименование на продуктите Температура на съхранение – „с Време на с ранение в
Прясно месо 0 до + 4 2- – 4
Замразено месо —2 до + 4 3- – 5
Пилешко месо 0 до + 4 2 – 3
Замразено телешко месо —2 до   0 3- – 5
Приготвени ястия +2 до + 4 3- – 5
Риба 0 до + 4 2- – 3
Мляко + 1 до + 4 1- – 2
Каймак и сирене + 2 до + 5 5- -10
Яйца + 2 до + 10 20- -30
Пресни яйца + 1 до 4- 10 3- – 8
Бира до -L 10 10- -20
Вино бяло + 8 до + 10 10- -15
Вино червено + 6 до   8 8- -10

СЪХРАНЕНИЕ НА НАПИТКИ И ТЕЧНИ ХРАНИ

Млякото и други напитки се съхраняват в специално оформеното отде­ление за тази цел, което при хладилника Мраз 140 е удобно и компактно

Ваничките за добиване на лед се наливат с вода, така че нивото на во­дата да бъде с 5 мм под горния им ръб и след това се поставят в отделе­нието на изпарителя. Копчето на термостата се поставя на положение „макси­мум“ и след получаването на лед, ваничката се изважда от отделението, по­ставя се дъното й в течаща вода, при което ледените кубчета леко се осво­бождават от преградите. Кубчетата се използват за охлаждане на питиета като сироп, шампанско, мастика, ракия, бира и др.

Любопитно – на гърба на упътването намерихме и ето тази модификация. Изглежда по-съвременна от масово разпространената (каквато виждате по-горе), вероятно е била в някаква съвсем малка серия:

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

ПОЧИСТВАНЕ на хладилника Мраз 140

Почистването на хладилника се извършва след изваждане на щепсела от контакта.

 1. Външната страна на корпуса и вътрешната пластмасова страна на ка­мерата и вратата, както и принадлежностите му, се почистват с намокрен в хладка сапунена вода плат или гъба, след това се избърсват с мек сух плат. Да не се използват материали със силно алкално или киселинно въздействие, или пясъчни материали, защото това води до преждевременно повреждане на боядисаните и пластмасови плоскости.
 2. Хладилният агрегат и ел. инсталация се почистват с мек и сух плат или четка.
 3. През 10—15 дни трябва да се отстранява леденият пласт, който се образува на изпарителя. Това се извършва при изключен термостат в крайно ляво положение на копчето. След разскрежаване на този пласт, съдът с во­дата се излива, хладилната камера се избърсва със сух плат и след това коп­чето на термостата се поставя отново на желаното положение.

Забележка: абсолютно се забранява вкарването в хладилника на на­гревателни тела за по-бързо обезскрежаване на изпарителя.

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

НЕРЕДНОСТИ, КОИГО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА, И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Хладилникът не работи, ако:

а)   няма напрежение в мрежата. Трябва да се установи причината и да се извърши необходимата поправка;

б)   напрежението е по-ниско от допустимото. Хладилникът работи най-добре, при номинално напрежение 220 волта, като запазва работоспособността си и при отклонения от номиналния ток не по-големи от +10% и —15%. При по-големи отклонения от горепосочените, не гарантираме работата на хладилника;

в) термостатът е изключен при крайно ляво положение на копчето. Включ­ването на термостата става при завъртане копчето надясно;

г)   поради повреди в ел. инсталация;

д)   поради повреди в хладилния агрегат.

Забележка: Отстраняването на повредите да се извършва от съот­ветните специалисти.

РАБОТНА СХЕМА на хладилния агрегат в Мраз 140:

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И МОНТАЖНА СХЕМА  на хладилника Мраз 140:

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

А ето сега и ГАРАНЦИОННОТО ПИСМО на нашия Мразчо:

,,Домашен компресорен хладилник Мраз 140

Фабр, №………………………………

За хладилника с тип и заводски номер, означени по-горе, приемаме двугодишна гаранция, считана от датата на прода­ването и поправяме безплатно всички повреди, които се поя­вяват при работа на хладилника, когато същият е експлоати­ран и използван само за своето предназначение. Не се г.рие /ат рекламации при загубване на гаранционното писмо, и когато повредата се дължи на използуването на хладилника не за своето предназначение, на неправилна експлоатация и под­държане, на стихийни бедствия или причини, които са незави­сими от нас, като например: неправилно превозване, разглобя­ване на хладилника и махане на пломбата. Дали повредите са гаранционни, са меродавни констатациите на нашия сервиз. При повреда се уведомява нашият сервиз, който от своя страна изпраща специалист. Специалистът прави проверка и ако пов­редата е гаранционна, отстранява я на място или в завода, като превоза до завода и обратно се осигурява от сервиза. Приемаме само такова гаранционно писмо, на което датата на продаването е означена с мастило, химически молив или хими­калка и продажбата е удостоверена с подпис и печат от ма­газина. Молим, запазете гаранционното писмо и го предста­вяйте при всяка рекламация.

За констатирани нередности и дефекти при експлоатацията на хладилника, употребителят се умолява да се обади на адрес : ХЗ „АНТОН ИВАНОВ“ — София, ул. Каменоделска“ № 4, тел. 83-56-91 или 83-24-34, като се посочи обезателно но­мерът на хладилника.

Домашният хладилник се продава на купувача със след­ните принадлежности:

Хладилен шкаф; хладилен агрегат; скари — 4 бр.; (едната стъклена); пластмасова ваничка за разскрежителната вода — 1 бр.; пластмасов съд за плодове — 1 бр.; ваничка с прегради за лед — 2 бр.“

Нашият Мраз 140 е имал изключително примерно работно поведение – отбелязаните дефекти в списъка за евентуални такива са… НУЛА на брой! :)

Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140
Хладилник Мраз 140 Hladilnik Mraz 140

Един материал на Сандъците Sandacite, написан с любов към българската техника!

[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *