Български фризер Мраз ЗД 70

Български фризер Мраз ЗД 70

Новото в колекцията на Сандъците – Sandacite е българският домашен фризер Мраз ЗД 70! :)

Български фризер Мраз ЗД 70
Български фризер Мраз ЗД 70

Тогава са го наричали ,,домашен замразител“.

Домашният фризер Мраз ЗД 70 служи за замразяване на пресни хранителни продукти и за съхранение на такива в за­мразено състояние за продължителен период при температура – 18°С и по-ниска. Произвежда се от 1979 г. в хладилния завод Антон Иванов в София.

[1970] Хладилен завод Антон Иванов

Изпълнен е като правоъгълен шкаф, боядисан по специа­лна технология с бяла боя. За топлоизолационен материал е използуван високоефективен твърд пенополиуретан. Вътрешни­ят изглед и устройството на фризера са показани на фиг. 2.

Охлаждането в хладилната камера се осъществява от хер­метичен фреопов агрегат, компресорен тип, зареден с хлади­лен агент фреон 12. За смазване на компресора се използва специално масло, количеството на което, както и на фреона, не се изменя в процеса на експлоатацията на замразителя.

Регулирането и поддържането на температурата в хладил­ната камера се осъществява с помощта на термостат.

Електрическата инсталация на фризера, включваща ко­мандно табло за контрол и наблюдение на режимите на рабо­та, е напълно електрообезопасена.

Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70
Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70

Фиг. 2. Разположение на елементите:

 1. Врата
 2. Командно табло
 3. Отделение за замразени продукти
 4. Кошница за замразени продукти
 5. Регулируеми крачета
 6. Шкаф
 7. Отделение за замразяване на пресни продукти
 8. Изпарител
 9. Указание за продължителността на съхранение в месеци

 

Пускане в експлоатация и режими на работа:

Пускането и контрола на различните режими па работа на фризера Мраз ЗД 70 се осъществява чрез командното табло, нами­ращо се на лицевата страна под вратата в дясната страна.

Включването за работа се извършва с помощта на дясното копче от таблото, при което светват зелената и червената лампички. При достигане на температура —18°С червената лампичка изгасва. Поддържането на желаната температура в замразителя, в зависимост от определения режим па работа, се осъществява автоматично чрез термостат.

Режим на консервация:

Този режим се прилага, когато във фризера има само замразени продукти. При режим на консервация температурата в хл. камера се поддържа автоматично около —18°С. При установен режим на консервация свети само зелената лампичка от командното табло.

Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70
Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70

Режим на замразяване:

Режимът на замразяване се задейства чрез включване и на лявото копче, при което светва и жълтата лампичка. При­лага се когато в замразителя се поставят пресни продукти. Агрегатът заработва непрекъснато и температурата в хл. камера се понижава и поддържа около —-24°С.

Замразяването на пресни продукти във фризера Мраз ЗД 70 се осъществява само в изпарителя.. Продуктите трябва да бъдат добре почистени w опаковани в пластмасово или алуминиево фолио, в разфасовка, удобна за еднократна употреба. Препоръчва се при подрежда­нето отделните пакети да не се допират един до друг. След замразяване на продуктите лявото копче се изключва и жълтата лампичка изгасва, а замразителя започва да работи автоматично в режим на консервация.

Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70
Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70

Ориентировъчното време за замразяване на пресни продукти при околна температура около 25° С е както следва:

5 кг за 12 — 14 часа

9 кг за 18 — 22 часа

12 кг за 26 —- 29 часа

При околна температура 32°С времетраенето за замразя­ване на домашния фризер Мраз ЗД 70 се удължава с около 4 часа. Замразените продукти се съхраняват в кошницата, а когато няма пресни за замразяване, това може да става и в изпарителя.

Червената лампичка свети само при първоначално включ­ване на фризера, до понижаване на температурата в хла­дилната камера под — 15*С. При установен режим на замра­зяване или консервация, същата лампичка може да свети за кратко време при едновременно поставяне па по-голямо коли­чество пресни продукти.

Ориентировъчните срокове за съхранение на някои про­дукти са дадени в показаната таблица:

Наименование Приблизително време на съхранение в месеци
Телешко месо, Говеждо месо, Агнешко месо, Пилета (цели и парчета), Зеленчуци 12
Яйца

Пуйка

Заек

Фазан

Дива патица, Плодове

10
Кълцано месо, Кайма 8
Свински котлети

Сирене

Кашкавал

Хляб

Кейк

6
Масло

Патица

5
Свинско месо 4
Риба

Гъска

Наденица, суджук, луканка (преспи) Печено (месо, кюфтета)

Млеко, Крем, Сладолед, Готвени ястия

3
Торта

Паста

2

Българският фризер Мраз ЗД 70 притежава много добра термостабилност, благодарение на което при спиране на електрическия ток, температурата в камерата се повишава сравнително бавно, като за около 12 часа достига около —9 гр. С. В такива слу­чаи е желателно вратата на фризера да не се отваря, а ако се наложи, това да става за много кратко време.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА фризера Мраз ЗД 70:

Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70
Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70

Българският домашен фризер Мраз ЗД 70 е произвеждан в два варианта:

 • С командно табло, ЗД-70
 • Без командно табло, ЗД-70А

Вариантът с командно табло е подробно описан по-горе,

ВАРИАНТ БЕЗ КОМАНДНО ТАБЛО – МРАЗ ЗД 70А

По-късно внедреният нов вариант на замразителя се характери­зира с много по-висога надеждност в експлоатацията. Същевремешо, по този начин се предоставя елементарна простота за неговото обслужване и поддържане, а вероятностите за де­фектираме са сведени само до теоритичния минимум.

Регулирането и поддържането на температурата в хладилната камера се осъществява с помощта на специален тер­мостат напълно автоматизирано. Той е регулиран и на­строен в завода да поддържа постоянна температура от минус 18°С.

В процеса на експлоатацията не се предвижда потре­бителят да променя настройката на термостата, установена при заводски условия. Именно във връзка с горното, термостатът не е комплектован с настройващ диск /копче/.

Пускането на замразителя в работа става чрез включ­ване на захранващия му шнур в ел. мрежата /контакта/.

Всички технически данни и указания за експлоатация на фризера Мраз ЗД 70, остават валидни и за варианта без командно табло.

За този вариант има отделна ел. схема:

Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70
Фризер Мраз ЗД 70 Frizer Mraz ZD 70

[1982] Хладилник Мраз 270 + схема, описание и ръководство

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *