телевизионна-игра-турнир

Български телевизионни игри от 80-те

Български телевизионни игри от 80-те

Български-телевизионни-игри-от-80-те
Български-телевизионни-игри-от-80-те

Статията препечатваме от списание Нови стоки и реклама

През последните няколко години го­лямо разпространение получиха електрон­ните устройства, позволяващи да се ими­тират на екрана на домашния телевизор различни ситуации, съответствуващи на спортни, военни, детски и други игри. Тези електронни устройства са наречени телевизионни игри. С тяхна помощ пър­воначално двама, а сега вече четири или осем души могат да играят едновременно, манипулирайки с отделни бутони за упра­вление. На екрана на черно-бял или цве­тен телевизор могат да се разиграват съ­стезания по футбол, хокей, волейбол, бас­кетбол, тенис, хандбал, стрелба по дви­жеща се цел. а така също автомобилни състезания по шосе и танков бой. Телевизионните игри са оформени като от­делна приставка и се включват към антен­ния вход на телевизионния приемник или са поместени вътре в самия телевизор, с изведени навън органи за управление, ка­то преди да започне играта каналният превключвател се поставя на някой от свободните канали. На екрана на телеви­зионния приемник се появява изображе­ние на игрално поле с разделителни ли­нии и врати, „играчи“ и „топка“. Отбеляз­ва се и резултатът за всеки играч. Звуков сигнал от вградения в играта високогово­рител индикира вкарването на „гол“ или излизането на „топката“ извън очертания­та на игралното поле.

Важно качество на съвременните телеви­зионни игри е възможността да се проме­ня тяхната сложност. Така например уча­стниците н играта могат да изменят ско­ростта на движение и посоката на „топка­та“.

В последните модели на телевизионните игри се осигурява цветно изображение на различните атрибути на играта — граници на полето, топка, ракета, а в някои модели дори фигурите на играчите — в съответния цвят. Съществуват телевизион­ни игри, при които управлението се из­вършва дистанционно, посредством ултра­звук или инфрачервени лъчи.

Според прогнозите на специалистите, коли­чеството на продадените телевизионни игри ще превиши продажбите на електронни ча­совници и на джобни калкулатори. Само през 1976 г. на световния пазар са про­дадени 3.5 милиона комплекта телевизион­ни игри. У нас. както и в Съветския съюз, се произвеждат телевизионни игри като приставка към домашния телевизор. В за­вод Оргтехника в Силистра, се произ­вежда

ТЕЛЕВИЗИОННАТА ИГРА ТУРНИР

с черно-бяло изображение на хода на иг­рата. С нея двама души могат да играят тенис, футбол, волейбол, баскетбол, ханд­бал. Приставката дава възможност за реа­лизиране на няколко хиляди игрови ком­бинации. за индикация на резултата вър­ху телевизионния екран, както и за раз­лични звукови ефекти при гол. отражение и наказателна топка. Посредством бутоните на командния пулт може да се проме­ня сложността на играта – да се изменят скоростта и ъгълът на отражение на топ­чето. както и движението му по праволи­нейна или по балистична траектория: освен това може свободно да се програмират броят и мястото на играчите, наличието или липсата на дясно очертание, както и височината на средната осева линия. Упра­влението на играта се осъществява чрез вградените в приставката потенциометри, отделни за всеки участник.

В телевизионната игра Турнир са пред­видени изводи за включване на въниши управляващи органи, така че всеки играч да може да управлява играта отделно, от удобно за него положение и място. При­ставката се включва към антенния вход на телевизионния приемник, като канал­ният превключвател се поставя на някой от свободните канали. Теглото на пристав­ката е 1,6 кг. а размерите 260 Х 270 Х 60 мм. Захранва се от електрическата мрежа с напрежение 220 волта и консу­мира мощност 8 вата.

Телевизионната игра Турнир е оформена в красива кутия, изработена от удароустойчива пластмаса в различни цветове – червено, жълто и зелено.

инженер-христо-стойчев
инженер-христо-стойчев

Конструкторът на играта Турнир – в средата

Заводът за телевизори и радиоприемници във Велико Търново произвежда  телеви­зори с черно-бяло изображение София 23, при които телевизионната игра е монтирана в самия приемник. Играчите из­ползуват миниатюрни командни пултове, удобни за манипулиране. В Съветския съюз също така се произвежда подобна приставка за телевизионни игри. Тя поз­волява на екрана на. домашния телевизор да се имитират спортни игри като тенис, хокей и футбол. Предвидена е възможност за усложняване на играта чрез изменение скоростта на топчето и ъгъла му на отражение. както и за звуков съпровод. При­ставката се включва към антенния вход на телевизора. Захранва се от 6 батерии Салют, тип 343 или от външен стаби­лизиран токоизточник за напрежение 9 V, тегло 2.5 кг. Цена 150 рубли.

Нов тласък н развитието на телевизионни­те игри. в разширяване на възможности­те им. а оттам и на увеличения интерес ч тях даде използуването на

МИКРОПРОЦЕСОР.

Микропроцесррът е елентронен елемент, който представлява завършено във функционално отношение устройство за обработка ­на на цифрова информация, реализирано чрез една интегрална схема. т. е. устройство. което в минимален обем притежава огромни логически възможности и много ниска цена.

Телевизионните игри на базата на микропроцесор имат много по-широки възможности както по брой на вариантите, така и по степента на сложност, а това увеличава интереса към тях.

Досега един от проблемите при телевизионните игри бе, че те бързо остаряват морално, т. е. омръзнат. Използуването па микропроцесори разрешава този проблем. Така например микропроцесорът позволя- на да се създават програми за различни игри. които да се записват в цифрова фор­ма на магнитна лента и да се съхраняват в касети, наречени видеокарти. Притежа­телят на такава телевизионна игра само трябва да постави видеокартата в съответ­ния отвор на приставката. Броят на про­грамираните игри практически е неогра­ничен.

компютърна-игра-бекгемън
компютърна-игра-бекгемън

Използуването на микропроцесор в теле­визионните игри ни дава възможност да ги характеризираме като програмирали игри от следващото поколение, които осъ­ществяват преход към домашния компю­тър.

Точна дефиниция за

ДОМАШЕН КОМПЮТЪР

още няма. но някои специалисти го опре­делят ..едновременно като действено изчис­лително устройство и като система за съ­храняване и използуване на информация“. Тази информация най-често се записва и съхранява на магнитна лента в касети и се възпроизвежда чрез обикновен касето­фон.

Домашният компютър ще може да изобра­зява на телевизионния екран текстове и графики, при това в различни цветове. Членовете на семейството ще могат да учат чужд език или да програмират се­мейния бюджет. Освен това той ще служи и като чудесно средство за развлечение с над 1000 варианта игри. Някои модели дават възможност на собственика им сам да програмира различни игрови ситуации, да ги записва на касета и да ги разменя с приятели, които имат същия модел до­машен компютър. Предвижда се в бъдеще този процес да се универеализира. както и възможността притежателите на домашни компютри да обменят програми по теле­фонната линия, посредством телефонния апарат.

Така функциите на нашия стар приятел домашния телевизор силно ще се раз­ширят: той ще бъде не само средство за забавление, но и за общуване. Използуването на микропроцесорите дава възможност за създаване на

ЕЛЕКТРОННИ КОМПЮТЪРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ,

които не изискват задължително телеви­зионен екран. Тук можем да споменем игра­та Бакгамон, електронния боулинг, както и шахматния тренажор. Той се състои от шахматна дъска с фигури, бутонно полей индикация и може да се програмира за игра с различен по опитност противник например „ниво I“ е за начинаещи, „ни­во 4“ — за напреднали, а „ниво 10“ обу­славя игра на равнището на шахтурнир.

При игра на ..ниво 1“ отговор се дава за около 1 сек., а при игра на „ниво 4″ за около 30 сек. При игра на най-високо­то. десето ниво. когато броят на възмож­ните ходове е огромен, отговор може да се получи след няколко часа. Ако играе­щият започне да се опасява от превъзход­ството на шахматния тренажор, в процеса на играта може да се смени степента й.

Телевизионните игри, домашният компютър и другите електронни устройства за за­бавление ще навлизат все повече в на­шия бит. И надяваме се. че няма да е да­леч времето, когато поднасянето на ком­пютъра като подарък за рожден ден ще бъде нещо съвсем обикновено.

Инж. Райно Загорски

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *