Български стабилизатор Стабил 220

Български стабилизатор Стабил 220

Стабил 220 е на линия в Сандъците – Sandacite!

Български стабилизатор Стабил 220
Български стабилизатор Стабил 220

Този стабилизатор се произвежда от 1987 г. в завод Електроакустика Михайловград (дн. Монтана). Това е електронен стабилизатор на напрежение за битови це­ли и е предназначен да се използва като захранвал източник на про­менливо напрежение с автоматично регулируем изход по отношение на промяната на захоанварата мрежа. Намира приложете за захранване на черно-бели и цветни телевизионни приемници и други електрически консуматори, ненадвишаващи 350 VA.

Основен елемент в стабилизатора е автотрансформатор Т 1, който е конструиран като повишаващ и понижаващ, така че да покрива зададения диапазон на изменение на мрежовото напреже­ние.

Релетата К 201, К 202, К 203 и К 204 комутират на­мотките на автотрансформатора за да се получи на изхода напреже­ние в границите от 209 V до 231 V.Захранващото напрежение на ре­летата е 12 V и се осигурява от три токоизправителя изпълнени на диода V 201 и пилтровия кондензатор С 201.

Стабил 220 Stabil 220
Стабил 220 Stabil 220

Релетата се задействат от съответниее тригери на Шмит-ТШ.Входното напрежение за ТШ1, ТШ2 и ТШЗ се подава от упра­вляващия усилвател, изпълнен на диода V 208 и транзисторите V 207 и V 208, следящ изменението на мрежовото напрежение. Той е конструиран така, че промяната на изходното му управляващо напрежение да е обратнорропорционално на изменението на мрежовото. По този начин в момента на включването на стабилизатора на изхода му няма да се получи високо напрежение,което да повреди захранвания уред:

Другият управляващ усилвател, изпълнен, на диода V 214 и транзистора V 213 следи изменението на изходното напрежение и управлява четвъртия тригер на Шмит-ТШ4. ТШ4 е настроен да включи пий напрежение на изхода 231 V и да изключи при 209 V.

Тригерите на Шмит и управляващите усилватели се за­хранват. от стабилизиран токоизправител с изходно напрежение 25 V, изпълнен на диода V 202, ценеровпя диод У 205 и транзисторите V 203 и V 204.

Стабилизаторът Стабил 220 се установява за работа в помещения, осигуряващи нормални работни условия:

– работен температурен диапазон – минус 5°С до + 35°С

– относителна влажност на въздуха 60 +/- 15 %, при темпера­тура 25°С.

Стабил 220 Stabil 220
Стабил 220 Stabil 220

Стабилизаторите са предназначени за работа в среда с нормална пожарна опасност. Не се допуска замърсяване на окол­ния въздух с прах, дим, агресивни пари и газове, разяждали мате­риалите и електрическата изолация или повишено съдържание на со­ли.

Стабилизаторът се поставя в работно положение на крачетата си.

На стабилизатора се поставят предпазители, отгова­рящи на оказаната стойност – 4A/250V,  както е показано на поз. 3 фиг.2.

Посредством ключа поз. 2, фиг. 1, .стабилизаторът се включва за работа, при което трябва да светне светодиодът поз. 1, фиг. 1.

Включването на консуматора към регулатора се осъ­ществява чрез щепселно съединение поз. 5, фиг. 2.

Стабил 220 Stabil 220
Стабил 220 Stabil 220

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Присъединяването на стабилизатора Стабил 220 към захранващата мрежа се осъществява посредством мрежов шнур поз. 4 фиг. 2. Съгласно изискванията по техника на безопасността на лицевата страна е поставен надпис:

„ВНИМАНИЕ НЕ ОТВАРЯЙТЕ СТАБИЛИЗАТОРА ПРЕДИ ДА ГО ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ МРЕЖАТА !“

На стабилизатора е инсталиран предпазител миниатюрен стопяем БДС 4957-79 – 4A/250V – 4 броя.

Стабилизатор Стабил 220 Stabilizator Stabil 220
Стабилизатор Стабил 220 Stabilizator Stabil 220

УКАЗАНИЯ ЗА КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Контролно-измервателна апаратура

Автотрансформатор за плавно регулиране на мрежовото напрежение – 1 брой. –

  • регулираща способност от 0 до 260 V.

Волтметър – 2 броя

  • обхват на напрежението – 3 до 300 V.
  • клас на точност – ± 1,5 %

Стабилизаторът се включва към автотрансформатора.Еди­ният волтметър измерва нходнато напрежение, а другият изходнато.

Чрез автотрансформатора се изменя входното напрежение от 170 V до 260 V. Изходното трябва да бъде в границите от 209 V до 231 V.

Стабилизатор Стабил 220 Stabilizator Stabil 220
Стабилизатор Стабил 220 Stabilizator Stabil 220

ГАРАНЦИОННИЯТ срок, в който заводът производител се е задължава чрев своите сервизи, с които е сключен договор за подър­жане и ремонт, да отстранява появилите се пввреди, е 18 месеца от датата на закупуването съгласно БДС 2.01-78.

Предприятието производител не носи отговорност за повре­ди, предизвикани от неправилна експлоатация на уреда.

Схема на стабилизатора Стабил 220:

Стабил 220 схема Stabil 220 shema
Стабил 220 схема Stabil 220 shema

ГАРАНЦИОННА КАРТА – Приложение 2

СВЕДЕНИЯ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И ОПАКОВКА

Всеки регулатор трябва да се опакова в каса от вълно­образен картон по БДС 5382-80 и с размери по БДС 4703-76.

Върху касата се нанасят следните данни:

Наименование и/или/ знак на производителя.

Фабричен номер и година на производство.

Манипулационни знаци „ПАЗИ ОТ ВЛАГА“ и ГОРНА СТРАНА – НЕ ОБРЪЩАЙ по действащия тогава стандарт на СИВ 257-80.

https://www.sandacite.bg/стабилизатор-за-напрежение-стабитро/

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *