Български пристанищен кран

Български пристанищен кран

Първият пристанищен кран в Сандъците – Sandacite.

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

Вижте го, като пиле е с тази човка! Неслучайно думата crane на английски означава и ,,жерав“. :)

Производството на този кран (т.н. кран тип Ганц) започва в Корабостроителния завод «Иван Димитров» — Русе през втората половина на 60-те г.

Показаният на снимката пристанищен кран има товароподемност 50 kN и обсег на стрелата 25 м. Мо­же да работи с кука за товарене и разтоварване на пакетирани стоки или с грайфер — за насипни материали.

КОНСТРУКЦИЯ и УСТРОЙСТВО на крана

Портална част. Конструкцията й е изработена от профилна стомана чрез заваряване.Опорната част има четири кра­ка, за които са закрепени ходовите колички. От едната страна на портала е закрепена стълбата за изкачване, а от другата стра­на — механизмът и противотежестта на барабана на кабела за електрозахранване. Механизмът има краен изключвател, ограни­чаващ движението на крана, тъй като кабелът има дължина 45 м. С този кабел кранът може да се движи по подкранов път с дължи­на 90 м. Към горната част на портала, където се срещат гредите, е закрепена централната ос, около която се върти платформата. Оста е куха и през нея минава към машинното отделение електро- захранващият кабел. Към портала оста се крепи от осодържачи, а към въртящата се част — посредством напречна греда.

На горния пояс на портала е закрепена кръгла нормална релса с диаметър 5000 mm, по която се движат ходовите колички на въртящата се платформа. Под нея е закрепен ролковият венец на механизма за въртене. Около ролковия венец има площадка, обградена с парапет.

Ходова част. Към четирите крака на портала са за­крепени шарнирно балансирни ходови колички с по две ходови колела. От тях четири са водещи и четири водими. Водещите хо­дови колички са закрепени от двете страни на портала т. е. за­движването е двустранно. Към външната част на ходовите колички са закрепени опорни греди на височина 15 mm над подкрановата релса. Освен това към ходовите колички има чистачи на подкрановия път и дървени буфери. Кранът се закотвя ръчно от две ко­тви, разположени странично към портала. Коловозът е широк 10 500 mm, което позволява под крана да преминава двоен жп. състав.

Въртяща се платформа. Представлява рама, изработена от заварени стоманени греди, които се съединяват в средата посредством главната централна ос. Страничните пло­щадки са изработени от ъглова стомана, заварена конструкция. Ходовите колички поддържат платформата във вертикално поло­жение.

Върху рамата на въртящата се платформа са разположени машинното отделение и кабината на крана. В машинното отделе­ние са монтирани: механизмът за повдигане на товара, механизмът за въртене на платформата, електрическите табла за захран­ване на електрическите съоръжения на крана и малка шлосерска работилница. За кабината на крана се минава през машинното отделение. То е остъклено за по-добра видимост. Към рамата е закрепен горният скелет на платформата, който е изработен от ъглова стомана, заварена конструкция. На него е закрепена площадка, върху която е монтиран механизъм за изменяне обсега на стрелата. Зад този механизъм за скелета е закрепена шарнирно стреловата противотежест, която уравновесява теглото на стрела­та и повдигнатия товар. Към противотежестта води обезопасена пътека.

Стрела на Български пристанищен кран. Изработена е от ъглова стомана и има заварена прътова конструкция. Стрелата се съединява с въртящата се платформа с помощта на две оси, които имат диаме­тър 130 mm и позволяват на стрелата да променя положението си във вертикално направление. Към стрелата са закрепени направляващи въжетата ролки. На края на стрелата е закрепено чупещото рамо (хоботът), което увеличава обсега на стрелата по­средством два обтегача, свързващи стрелата и механизма.

За хобота са свързани два въжени обтегача, които го поддър­жат. Към хобота има канали, в които въжето се намотава или раз­мотава при изменяне обсега на стрелата. Вторият край на въжени­те обтегачи е съединен към оста на двойката сектори на механизма. Така съставената шарнирна конструкция осигурява хоризонтал­но преместване на товара при промяна на обсега на стрелата.

Хоботът има същата конструкция, както на стрелата; дължината му е 6,650 mm. Към двата края на хобота са закрепени ролки, през които минават двете въжета. По дължина на цялата стрела (без хобота) е монтирана обезопасена пътека, която дава възмож­ност за обслужване и поддържане (на стрелата). Стреловата про­тивотежест изменя положението си в зависимост от положението на стрелата, т. е. тя е изменяща се. Така например, когато стрелата е в хоризонтално положение, противотежестта е най-отдалечена и се намира високо спрямо оста на крана и обратно, което стабили­зира крана при всяко положение на стрелата. Недостатък на тази конструкция противотежест е, че излиза извън габаритите на кра­на и не му дава възможност да работи в близост с друг кран.

Кабина на крана. Разположена е в непосредствена близост до машинното отделение. Стените на кабината включи­телно и горната й част, с изключение на страната към машинното отделение, са остъклени, което дава възможност за добра видимост през време на работа. В кабината са монтирани всички уреди за управление на крана (командо-контролери за управление на меха­низмите, педал за изключване на автоматичната работа на грай­фера, главен прекъсвач и различни контролни уредби за управле­ние). Пред кабината е поставен ветромер, който отчита налягане­то на вятъра. При налягане 259 N/m2 се включва сирена (клаксон), която предупреждава, че ще бъде прекъсната работата на крана. При налягане на вятъра 400 N/m2, което отговаря на скорост при­близително 66 km/h, ветромерът изключва главния прекъсвач в кабината. Кабината е обезопасена по всички правила.

МЕХАНИЗМИ на пристанищния кран

Механизми за движение на крана (фиг. 237 а). Те са два еднакви и са разположени двустранно на двете предни ходови колички. Всеки механизъм се състои от електродвигател 1 (N 13,5 kW, п = 960 oб/min), еластичен съединител, комби­ниран със спирачка тип КМТ 2. двустепенен конусно-цилиндри­чен редуктор 3. На изходящия вал на редуктора е закрепено зъбно колело, което предава въртеливото движение на друго колело. То от своя страна предава движението на междинно зъб­но колело 4, което върти зъбните венци на двете ходови колела 5. Движението на крана по крановия път се ограничава от крайни изключватели, действащи върху барабана на главния захран­ващ кабел.

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

Механизъм за повдигане на товара (фиг. 237 б). Повдигането на товара може да става с кука или грай­фер. Механизмът се състои от два електродвигателя 1 (N = 2 х 35 kW, п = 735 об/min, свързани един с друг с еластичен съеди­
нител 2 (когато кранът работи с кука), две електромагнитни спи­рачки тип КМТ, комбинирани с еластични съединители, два хо­ризонтални редуктора с цилиндрични зъбни колела 4 и два бара­бана 5, свързани с изходящите валове на редукторите. Диаметърът на барабаните е 750 mm.

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

На единия барабан се навива и развива въжето за повдигане на товара (поддържащо),а на другия — грайферното въже (това, което отваря и затваря грайфера). Конструкцията на спирачки­те е такава, че може да работи при спус­кане на товара с помощта на педал, мон­тиран в кабината на краниста. В този слу­чай контролерът трябва да бъде включен в положение на спускане. При работа с грайфер еластичният съединител между електродвигателите се демонтира, но се монтира автоматичният диференциален превключвател 6 между двата барабана, който затваря автоматично грайфера. В този случай двата електродвигателя дей­ствуват независимо един от друг, като задържат въжетата на барабана. Еди­ният електродвигател служи за повдига­не и спускане на товара (заедно с грай­фера), а другият — за отваряне и затва­ряне на грайфера. На всяко въже за пов­дигане на товара е прикрепена тежест, която предпазва въжето от усукване, а товара—от завъртане. Диаметърът и на двете въжета е 24 min. Крайните положения из навиване и развиване на въжетата се ограничават от крайни изключватели с броячно устройство, монтирано до механизма. Механизъм за въртене на платформата (фиг. 237 в). Въртящата се част на крана се движи по кръгова релса 6 (диаметърът на кръга е d = 5000 mm), монтирана към горната част на портала. Към главните греди на въртящата се рама са закрепени четири ходови колички от лята стомана. На всяка от тях има по две ходови колела с диаметър d 400 mm и с конусност на работната им повърхност.

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

Механизмът  е монтиран в машинното отделение. Състои се от електродвигател 1 (N = 25 kW, п — 960 об/min), крачна механич­на спирачка 2, комбинирана с еластичен съединител, конусно- цилиндричен тристепенен редуктор 3. Изходящият вал извежда движението под машинното отделение и чрез звездата 4 се зацепва вътрешно към ролковия венец 5.

Въртенето на платформата на пристанищния кран не е ограничено.

Механизъм за изменяне обсега на стре­лата (фиг. 237 г). Монтиран е на площадката, закрепена към горното скеле на въртящата се платформа. Състои се от електро­двигател 1 (N = 9,8 kW, п = 960 об/min), който се съединява посредством еластичен съединител, комбиниран с електромагнит­на спирачка 2 тип КМТ, с редуктора 3. Редукторът е хоризонта­лен двустепенен с цилиндрични зъбни колела. Еластичен съедини­тел 4 с голям диаметър (d = 450 mm) съединява изходящия вал на редуктора с един къс вал, на който е закрепено малко зъбно колело (с брой на зъбите z= 17), което предава движението на голямо колело (z = 90), закрепено на дълъг вал; на двата кра­на дългия вал 5 са закрепени зъбните колела 6, зацепени с два зъбни сектора 7, които от своя страна са свързани към стрелата посредством двата обтегача 8 (щанги). На оста на секторите са монтирани два винтови обтегача 9, с които се регулира дължина­та на въжените обтегачи, поддържащи стрелата. Най-големият и най-малкият обсег на стрелата се ограничават от краен изклю­чвател, монтиран към късия вал на механизма.

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

Автоматичен диференциален включва­тел.

Той е предназначен за:

а)  изключване на товароповдигащня механизъм при крайно Долно и крайно горно положение;

б) автоматично включване на механизма за вдигане на товара при затваряне на грайфера и обратно, след което барабаните се въртят едновременно.

Включвателят представлява спомагателен комбиниран токов уред, монтиран в чугунена кутия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на крана

Български пристанищен кран
Български пристанищен кран

Литература:

Балканджиев, Росен Анастасов,  Бъчваров, Георги Ив.. Кранове /. София :, Техника,, 1965, 163 с., 1 л. сх. :

Йорданов, Светослав,  Попов, Ангел Й.,  Чеуз, Ищван. Електрозадвижване и автоматизация на кранове :. [Ръководство] /. София :, Техника,, 1974., 406 с. :

Маркова-Игнатова, Мария,  Трендафилов, Георги Д.. Кранове :. Учебник за професионално-техническите училища по механизация на строителството, специалност машинисти на кранове /. София :, Техника,, 1975, 364 с., 2 л. черт. :

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *