Български нивелир Ни-020

Български нивелир Ни-020

Български нивелир Ни-020 в Сандъците – Sandacite!

Български нивелир Ни-020
Български нивелир Ни-020

Нивелирът НИ-020 е производство на Развойното пред­приятие за геодезически прибори при Управление ’’Геодезия и кар­тография” и е вторият модел от групата нивелачни инструменти, които са пуснати в серийно производство в България в края на 1950-те години. Този нивелир, както и по-предният модел, пуснат под означение НИ-010, е изработ­ва нс вносна оптика.

На горната илюстрация е показан външният вид на ин­струмента. Той се произвежда от началото на 1962 год. и има реди­ца преимущества по отношение на първия, който се свеждат главно до неговата конструкция и оптиката на зрителната тръба.

НИ-020 е с неподвижна тръба и неподвижно съединена с нея либела. Въртящата се горна част на инструмента се състои от зрителна тръба, цилиндрична либела с призмена система и лупа за наблюдаване на либелното мехурче,  елевационен винт за накло­няване на тръбата около хоризонталната ос, кръгла либела и затегателно устройство.

Зрителната тръба е с вътрешно фокусиране. Нишковият кръст с хоризонтални далекомерни нишки дава възможност за опти­ческо измерване на разстояния по вертикална лата. За да се уве­личават светлосилата и разделителната способност на зрителната тръба, определени повърхности от някои оптически елементи, кои­то имат допир с въздуха, са покрити с противорефлексен слой.

Нивелачната либела е монтирана в специално гнездо, отлято заедно с тръбата, което я предпазва от механични повреди и от непосредственото действие на слънчевите лъчи. Лупата за наблюдаване на либелата позволява бърза, удобна и точна коенцденция на двата края на либелното мехурче.

Тръбата, либелата и призмената система към нея са добре херметизирани и защитени, което ги предпазва от проникване на влага и от други вредни атмосферни влияния. Това дава възможност нивелирът да бъде използван и при значително неблагоприятни условия в подземни галерии, тунели и др.

Български нивелир Ни-020
Български нивелир Ни-020
Български нивелир Ни-020
Български нивелир Ни-020

Хоризонталната ос за наклоняване на тръбата е пос­тавена в предния край на носача, така че елевационният винт действа на сравнително дълго рамо. Това увеличава възможността за по-точно подравняване на цилиндричната либела. Елевационният винт е с добре затворена конструкция, която го „предпазва от повреди“. Неговото плавно микрометрено движение и устройство поз­воляват подравняването на цилиндричната либела да се извърши с точност до 0,5 сек., каквато точност се изисква за инженерните нивелири.

Носачът на зрителната тръба, върху който са монти­рани елевационният и микрометреният винт, покрива напълно хомута на затегателния винт, с който се затяга тръбата в опреде­лено положение около вертикалната ос на инструмента.Това удава, възможност да се намали значително височината на нивелира, без да се намалява височината на вертикалната ос. Затегателният и микрометреният винт са поставени един до друг под обективната част на тръбата, с което се подобряват експлоатационните каче­ства на нивелира. Разположението на работните винтове е в такъв ред, в какъвто се извършват отделните операции при работа с инструмента, а именно; грубо насочване на тръбата и затягане със затегателния винт, точно насочване върху целта с микрометрения винт, фокусиране и подравняване на либелата с елевационния винт, Затегателният, микрометреният и елевационният винт са със закрита конструкция, а ходът им се регулира посредством централни регулиращи гайки, благодарение на което се постига много точно регулиране.

Носачът на повдигателния апарат има правилна три­ъгълна форма. Същата форма имат и пружиниращата и основна пло­чи към него. Това му придава по-прибран вид, модерна линия в здрава връзка между отделните възли и детайли. Основната плоча към повдигателния апарат дава възможност нивелирът да се пос­тави на всякаква тринога, а не само на нивелачна.

Повдигателна го винтове имат закрита конструкция, която предпазва оста им от прах, песъчинки и други вредни външни влияния и следователно от бързо износване.

Вертикалната ос на инструмента е цилиндрична и има това преимущество, че тежестта на нивелира се поема от един централен лагер, докато цилиндричната повърхност не поема ни­какви сили от тежестта или само минимални такива, когато ин­струментът не е добре хоризонтиран, Цилиндричната повърхност на оста има предимно водещо значение. Извънредно простата конструкция на вертикалната ос позволява бързото й и леко изваждане от лагерната втулка, когато е необходимо почистване и смазване на оста.

Техническите данни на нивелира са следните:

Български нивелир Ни-020
Български нивелир Ни-020

При изчисление на нивелира като цяло, а така също и на някои отговорни възлови детайли, е взета предвид необходимостта да се осигури възможност за непрекъсната работа на инструмента при температура от -20° до +40°С. При тези температурни граници нивелирът ще може да се използва през всички дни на годината и да се работи с него при различни условия.

Проектната и достигната практически точност на ниве­лира е от 3 до 5 мм на 1 км двойно пронивелирано разстояние,

С тези данни и особености на конструкцията нивелирът се явява един напълно съвременен инженерен нивелир със сравнително широки граници на използване. С този инструмент успешно се извършват всички видове нивелачни работи в строителството, а така също и основна нивелация на населени места и полски имо­ти.

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *