Монитор Правец Monitor pravec

Български монитор ВММ 3102 + схема

Български монитор ВММ 3102 + схема

Български монитор ВММ 3102 + схема
Български монитор ВММ 3102 + схема

ВММ 3102 е още един монитор, използван в различни варианти на Правец 8М, затова решихме да Ви го представим. Произвеждан е от 1987 г. в завод Аналитик Михайловград.

Мониторът ВММ 3102 е предназначен за работа в системата на компютър Правец 8М като средство за наблюдаване на буквено-цифро­ва и на графична информация. Входният му сиг­нал е комплексен видеосигнал с положителна полярност и с ниво 1 V. Захранва се с напреже­ние от мрежата, което го прави самостоятелно изделие и с възможност да се използва и за дру­ги компютърни системи със съответни параметри на изходния сигнал. В съответствие с противо­речивите изисквания за висока разрешаваща способност и ниска цена е избрано компромисно решение. Мониторът ВММ 3102 работи с електроннолъчева тръба със средна разрешаваща способност — може да изобразява 1920 символа на екрана си (80 знака по 24 реда), което задово­лява напълно потребностите на Правец 8М.

Блоковата схема на монитора ВММ 3102 е дадена на долната фигура:

Монитор ВММ 3012 схема Monitor VMM 3102 shema
Монитор ВММ 3012 схема Monitor VMM 3102 shema

Чрез предварителния усилвател и крайния видеоусилвател КВУ входният сигнал се усилва до необходимото ниво. Усилвателите са реали­зирани с високочестотни транзистори, работещи в ключов режим, тъй като предаваната информа­ция е двутонова. Приложена е емитерна високо­честотна корекция, за да се увеличи усилването на крайното стъпало, като се запази формата на честотната и на фазовата характеристика.

Амплитудният селектор АС е реализиран с един транзистор, който отделя сложния синхросигнал от информационния сигнал.

Монитор Правец 8 Monitor Pravec 8
Монитор Правец 8 Monitor Pravec 8

Блокът за разделяне на синхронизиращите им­пулси БРСИ и блокът за хоризонтално откло­
нение БХО са осъществени с процесорната схе­ма ТВА 920 S. Чрез включване на външни па­сивни елементи схемата генерира сигнали с че­стота 15625 Hz, която се синхронизира с отделе­ните от БРСИ импулси, подавани от компютъра. В схемата за хоризонтално отклонение е въведена допълнителна бобина, за да се подобри линей­ността на отклонителння ток през времето на правия ход на лъча. Тя се включва последова­телно на регулатора за линейност, като по този начин се получава S-образна форма на тока и се намалява скоростта на отклонение на електрон­ния лъч в двата края на екрана.

Правец монитор Pravec monitor
Правец монитор Pravec monitor

В блока за високо напрежение БВН се фор­мират напреженията, необходими за захранване на електроннолъчевата тръба.

Блокът за вертикално отклонение е изгра­ден с интегралната схема TDA 1170. Тя включва и крайното стъпало на генератор. Различава се от класическата схема на свързване, тъй като е предвидена и възможност за местене на изоб­ражението по фаза във вертикална посока.

Монитор Правец Monitor pravec
Монитор Правец Monitor pravec

Захранващият блок ТЗУ е конструиран като линейно компактно устройство, реализирано чрез два интегрални стабилизатора МА 7812 и МА 7824. По този начин трансформаторът за хори­зонтално отклонение се натоварва по-малко, из­лъчванията на системата са значително по-малки, което води до повишаване на качеството на изоб­ражението. Чрез стабилизиране на захранващите напрежения се осигурява устойчива работа на генераторите за развивка.

Монитор за Правец Monitor za Pravec
Монитор за Правец Monitor za Pravec

Ето и техническия паспорт на монитора: Монитор ВММ 3102

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *