Български лампомер ИЛ-1 + схема

Български лампомер ИЛ-1 + схема

Най-сетне лампомерът ИЛ-1  в Сандъците – Sandacite!

Български лампомер ИЛ-1 + схема
Български лампомер ИЛ-1 + схема

Горе виждате първия български лампомер ИЛ1, който е производство на софийския завод Елек­троника от първата половина на 1960-те години. За всички, които работят с електронни лампи, това важен е сервизен апарат, предназначен за проверка на годността на приемно-усилвателни, детекторни и токоизправителни електровакуумни прибори. Той използван във всяка радиоремонтна работилница или сервиз­на служба, магазините за продажба на радиолампи, службите за тех­нически контрол, производствените предприятия, лаборатории и учебни за­ведения, радиоклубове на ДОСО и въобще навсякъде, където се ползват ра­диолампи. В момента също се търси от много хора, занимаващи се с конструиране и ремонт на електроннолампова апаратура, а също и от хобисти, които ползват любимите ни електровакуумни елементи. Затова си заслужава да му отделим едно хубаво статия! :)

Описание

Лампомерът ИЛ1  чрез превключване на отделни вериги осъществява схема, подходяща за дадена проверка при определен метод. Необходимите превключвания се извършват чрез командни устройства, изведени върху лицевата плоча на апарата.

Първо да разгледаме схемата на лампомера, която може може да се определи като съставена от две части: превключващо-измервателна и захранваща.

Превключващо-измервателната част се състои от:

  1. Поле със 7 лампови гнезда (цокли), чиито контакти (крачета) са свързани паралелно и са номерирани от 1 до 9 (долната фигура).
  2. Щепселно-п ревключващо поле То се състои от две части: горната част представлява една координатна система от кон­такти. В зависимост от разположението на изводите на ламповите елек­троди и гнездата, същите се свързват към съответните захранващи ве­риги. Чрез долната част се набират необходимите захранващи напреже- жзния, катодно съпротивление и обхват на милиамперметъра. Връзки­те се постигат чрез поставяне в гнездата на предвидените за тази цел щифтове.
  3. Галетни и бутонни превключватели. Централно място между тях заема галетният превключвател „Вид работа“ П4 (4). Той дава възможност за следните проверки и измервания:

а)  В първо положение „К. С.“ се проверява дали има късо съединение между електродите на лампата. В този случай милиамперметърът се изключва, а се включват веригите на електродите на лампата  към превключвателя „Късо съединение“ П1 (1). С помощта на този пре­включвател се проверява последователно за късо съединение между следните двойки електроди: „g2—а“, „g1 — g2“, „g1—а“, „к—а“ и ,,к—g1”. Индикация за късо съединение е светване на глимлампата „К. С.“ (7) Проверката се извършва с променливо напрежение 70 V.

Български лампомер ИЛ-1 схема
Български лампомер ИЛ-1 схема

б) При второ положение,,—Egl“ милиамперметърът се включва като волтметър към преднапрежението на първата решетка, подавано към измерваната лампа. Същото се регулира чрез потенциометъра „—Еg2“ (52),

в) При трето положение „IEg“ се измерва анодният ток при по­дадено фиксирано преднапрежение.

г)  При четвърто положение „IRК“ се измерва анодният ток при ав­томатично преднапрежение. Необходимото катодно съпротивление се набира в границите от 0 до 3100 ома през 10 ома от съпротивленията 54 – 63 с помощта на щепселно-превключващото поле 3. Предвидена е възможност и за външно включване на съпротивление в катодната верига чрез буксите „RK“ (66). При необходимост същото може да се прибави към съответното съпротивление, набрано чрез превключващо­то поле 3.

д)  При пето положение „Диод“ се проверява емисионната способ­ност на токоизправителни и детекторни лампи. Положението на буто­на „изпр/дет“ се избира според типа на изпробваната лампа.

Схемата за проверка на токоизправителни лампи съдържа: промен­ливо анодно напрежение 200 V, товарно съпротивление 5 и малиамперметър, включен като волтметър с предсъпротивление 9. Падението на напрежението върху съпротивлението 5 зависи от емисионната способ­ност на измерваната лампа и се установява с помощта на милиамперметъра. На скалата на същия има нанесени три цветни сектора за год­ността на лампата: годна -червен, използваема—зелен и негодна — не­оцветен.

Схемата за проверка на детекторни лампи съдържа: променливо анодно напрежение 50 V и товарно съпротивление (14 и 16). Милиамперметърът е включен последователно в анодната верига, като се из­ползува същата скала.

С бутона „220~“ (73) милиамперметърът се превключва на волт­метър, чрез който се проверява мрежовото захранващо напрежение. Проверката е индиректна, т. е. волтметърът измерва изправеното на­прежение 50 V, при което стрелката му трябва да се установи на репера „200~“. При отклонение от посочения репер регулирането на за­хранваното напрежение се извършва с помощта на реостата „220~“ (50).

Бутонният превключвател 10 съдържа следните 6 бутона:

С бутона f1—f2“ се превкючва отоплителната жичка на измервана­та лампа от захранващата намотка на трансформатора Тр към верига­та, показваща здрава отоплителна жичка, при което светва глимлампата „К. С.“ (7).

С бутона „К—f“ се прекъсва катодната верига на измерваната лампа за проверка на изолацията катод-отоплителна жичка. Проверката се извършва чрез измерване на анодния ток. Указание за добра изо­лация е рязкото връщане на стрелката на милиамперметъра в нулево положение при натискане на бутона. В противен случай изолацията е влошена.

С бутона „вакуум“ се включва високоомното съпротивление 33 във веригата на първата решетка на лампата. Значителното изменение на анодния ток е указание на влошен вакуум.

Бутонът „изпр/дет“ се използва за проверка на диодни лампи. При токоизправителни лампи бутонът трябва да е в ненатиснато положе­ние, а при детекторни лампи—в натиснато положение.

С бутона,—Eg1 50/10“ се изменят регулируемото с потенциометъра 52 решетъчно напрежение и обхватът на волтметъра от 50 на 10 V.

С бутона „индик.“ се включва високоомното съпротивление 11 в анодната верига при измерване на електроннолъчеви индикатори (маги­ческо око).

  1. Поле с букси. Буксите „Iа“ (15) са изводи от анодната ве­рига, дадени накъсо с контакта Ra в превключващото поле. При поста­вяне на щифт в буксата „Ra“ контактът се отваря, което позволява да се включи външно в анодната верига подходящо товарно съпро­тивление. Това дава възможност измерването да се проведе при усло­вия, близки до работните.

Буксите „If“ (68) са изводи от отоплителната верига, дадени на­късо с контакта Rf в превключващото поле. При поставяне на щифт в буксата „R“ контактът се отваря, което позволява да се включи вън­шно реостат за плавно изменение на отоплителния ток, амперметър или допълнителен и3точник за отоплително напрежение.

Буксите „RK“ (66), както знаем, са изводи от катодната верига, дадени накъсо с контакта R в превключващото поле. Те дават възможност да се включи външно катодното съпротивление последователно с на­браното от вътрешно вградените съпротивления 54 – 63 или външен милиамперметър за измерване на емисионния ток на проверяваната лампа.

Буксите 15, 17, 34, 66, 68 и 71 са изводи от веригите на електро­дите на проверяваната лампа, което позволява провеждане на допъл­нителен контрол или странично измерване на лампа.

Буксите 13, 37 и 36 са изводи съответно ва веригите на анода и решетката и —2 V. Използват се при лампи, на които електродите анод или решетка са изведени на качулка на балона.

Захранващата част на лампомера се състои от:

  1. Мрежов трансформатор Тр. Посредством изводи във вторич­ната си страна той осигурява стъпално изменение на напреженията, захран­ващи анодната, екранната и отоплителната верига на измерваната лам­па. В първичната страна на трансформатора е свързан реостатът „220~“ (50) за плавно регулиране на напрежението от мрежата.
  2. Изправител. Той е предназначен за подаване на фиксирано отргцателно преднапрежение на управляващата решетка на измервана­та лампа, но се използва и за индиректно измерване на мрежовото напрежение, захранващо първичната намотка на мрежовия трансформа­тор. Изправителят се състои от полупроводниковия диод Д7Ж (42), товарните съпротивления 40, 41, 48 и 49, филтровите кондензатори 46 и 47 и съпротивителните делители 43/44-52 и 38/39-35.

Схемата на лампомера ИЛ-1 можете да изтеглите в две части:

Български лампомер ИЛ-1 схема
Български лампомер ИЛ-1 схема
Български лампомер ИЛ-1 схема
Български лампомер ИЛ-1 схема

Ако ли пък поначало ви интересува да научите повече за този вид уреди и техния начин на работа, препоръчваме ви да прочетете друга наша статия тук ==>

Какво са лампомерите и как работят

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *