Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е

Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е

Справка за бормашините Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е в Сандъците – Sandacite.

Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е

Тези устройства са произвеждани от началото на 80-те години в завод Елпром Ловеч.

Бормашините са предназначени за работа в за­крити помещения или на открито. Не се допуска използването й:

 • във взривоопасна среда;
 • в химически активна среда;
 • при температура на околния въздух над 40°С;
 • в особено влажна среда или при наличието на валежи.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Патронникът се присъединява към машината както следва:

 • Б8Е посредством Борзов конус В12 БДС2926-76
 • Б10Е посредством Морзов конус В1 /816/ БДС2926-76
 • Б2-10Е посредством Морзов конус В12 /В16/
 • БДС2926-76
 • УП112-20Е посредством резба -1/2 “ x 20

Бормашините работят при захранване от мрежата с променливо напрежение 220 V.

При УПМ2-20Е с включване на ударния механи­зъм, пробиването на отвори в бетон, камък и тухли се осъществява чрез въртеливо или възвратно-постъпателно движение на свредлото.

Да се използват свредла с твърдосплавни пластини.

При пробиване на отвори в метал и дърво удар­ният механизъм се изключва.

По отношение защитата от поражение от елек­трически ток машината е от II клас съгласно БДС 8592-77/СЕЕ20/, т.е. частите й под напре­жение притежават двойна или усилена изолация и нямат приспособление за зануляване и зазе­мяване.

ИЗИСКВАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

 • С бормашините могат да работят лица, запознати с методите за безопасна ра­бота с ръчните електроинструменти.

При експлоатация на бормашините спазвайте следните изисквания:

 • не работете при резки изменения на темпера­турата, предизвикващи кондензация на водни пари по повърхността на изолацията на маши­ната;
 • не пробивайте отвори по машината, тъй като това може да доведе до повреди на защитната изолация;
 • не поставяйте и не сваляйте патронника и свредлото при включена към мрежата машина;
 • не допускайте допиране на шнура до горещи предмети, влажни и маслени повърхности и ос­три ръбове;

Преди започване на работа проверете:

 • затягането на винтовете, закрепването на патронника и свредлото;
 • изправността на редуктора – при завъртане на шпиндела с ръка /при включен електродвига­тел и поставен патронник/ по посока на часо­вата стрелка /гледана от страната на шпинде­ла/ през вентилационните отвори трябва да се види, че вентилаторът се върти;
 • изправността на захранващия шнур с щепсел. Той трябва да бъде здрав, без снаждания или наранявания, дори на външната обвивка;

Преустановете работа с машината при възникване на някоя от следните повреди:

 • интензивно, силно искрене на четките;
 • изтичане на смазка от вентилационните от­вори;
 • повреда на щепсела, на захранвания шнур или предпазителя на шнура;
 • повреда на прекъсвача или регулатора;
 • поява на дим или миризма, характерна за изгоряла изолация;

Подготовка и последователност на работа

 • Снемете консервиращата смазка от шпин- дела и патронника.

Поставяне на патронника

 • Правилното положение на патронника може да се осигури, ако конусните повърхнини /резба­та – при ударните пробивни машини/ не са за­мърсени и няма следи от смазка.

Поставяне на свредлото.

 • Отворете челюстите на патронника с ключа. Поставете и затегнете свредлото.
 • Поставяне на ръкохватката комплект Поставете ръкохватката /поз. 3/ на машината и затегнете в желаното положение. Поставете ограничителя /поз. 4/ в отреза на гривната и затегнете на желаната дълбочина на пробива­не.
 • Включване към мрежата Проверете преди включване на щепсела дали напрежението на мрежата отговаря на напреже­нието, указано върху табелката на машината.
 • Включване, регулиране честотата на въртене и изключване /фиг. 1/.

Нагласете регулиращия диск /поз. 6/ в желаното от Вас положение и включете машината чрез прекъсвача /поз. 7/ – широката част на стрел­ката върху регулиращия диск съответства на висока честота на въртене.

Отпуснете лоста на прекъсвача – бормашината спира. Натиснете лоста на прекъсвача и бутона на застопоряване /поз. 8/ – машината се върти без непрекъснато натискане на лоста на прекъсвача. Натиснете лоста – бутонът се освобождава.

Със завъртане на регулиращия диск в указаната посока се осъществява регулиране честотата на въртене. Крайното положение на регулиращия диск съответствува на най-голямата честота на въртене на машината. При достигане на крайно положение се чува леко щракване.

 • Превключване на механичните скорости /фиг. 2/

Превключващият лост/поз. 5/ е разположен върху редукторната кутия.

Превключване да се извършва само когато маши­ната не работи!

Придвижете превключващия лост към положение I- машината работи на ниската скорост.

Предвижете превключващия лост към положение II – машината работи при висока скорост.

 • Включване и изключване на ударния меха­низъм /фиг.З/

Издърпайте напред накатения пръстен /поз. 2/, който се намира в края на редуктора, завърте­те го наляво или надясно до фиксирането му в предно положение /към патронника/ – ударният механизъм е изключен.

Издърпайте напред накатения пръстен и го за­въртете наляво или надясно до фиксирането му в задно положение /към машината/ – ударният механизъм е включен/.

 • Сваляне на патронника
 • За патронници с Морзов конус /фиг. 4/ Патронникът поз.1 се сваля с помощта на подхо­дящо приспособление. Не се допуска удряне с чук направо върху патронника или свалянето му с неподходящо средство.
 • За резбови патронници /фиг. 5/ Затворете челюстите на патронника с ключ. От­вийте патронника с лек удар по ключа.

1.5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

1.5.1. Смяна на шнур с щепсел /фиг. 6/

Свалете капака на тялото, свалете скобата на шнура и отвийте винтовете, свързващи проводни­ците на шнура с прекъсвача. Извадете шнура от предпазителя, монтирайте новия шнур с щепсел в обратен ред.

1.5.2. Смяна на четките /фиг. 7/.

Свалете капака на тялото, извадете четкодържа- телите и отстранете износените четки. Поста­вете новите четки свободно в четкодържаталите. Монтирайте всичко в обратния ред. Да се използу­ват само предписаните от завода производител четки.

1.5.5. Поддържане на бормашините

За да използвате бормашините продължително вре­ме с максимален ефект трябва да полагате за нея съответни грижи.

Почиствайте двигателя и сменяйте греста в редукторната кутия след всеки 100 часа работа. Предайте машината за преглед или ремонт в специализиран сервиз.

Не се допуска ремонт на намотката на кутията и колектора /с изключение на престъргването му/ поради опасност от повреда на двойната изолация.

При поддържане на машината използвайте след­ните четки и греси:

Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Ръчната електрическа бормашина с елек­тронно регулиране честотата на въртене е предназначена за пробиване на отвори в ме­тал и дърво, а при наличието на ударен ме­ханизъм и в бетон. Електронният регулатор дава възможност за работа с постоянна често­та на въртене при различни натоварвания /осо­бено в областта на ниските честоти на върте­не/.

Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е

ИЛЮСТРАЦИИ:

Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е
Бормашини Б10Е, Б8Е, Б2-10Е, УПМ-20Е Bormashini B10Е, B8Е, B2-10Е, UPM-20Е

ЛЕГЕНДА:

 1. Общ вид
 2. Включване, регулиране честотата на въртене и изключване
 3. Превключване на скоростите
 4. Превключване за работа в ударен режим
 5. Сваляне на патронници с Лорзов конус
 6. Сваляне на резбови патронници
 7. Смяна на шнура с щепсет
 8. Смяна на четките

Български бормашини реколта 1990 г.

Един материал на – Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *