Безшумни пишещи машини

Безшумни пишещи машини

Чували ли сте за безшумни пишещи машини? Вижте в Сандъците – Sandacite!

Безшумни пишещи машини
Безшумни пишещи машини

Въпросът за безшумната работа на пишещите машини е занимавал техните изобретатели, като Мителхофер, Прогин, Брокс, Джаксън и други. Правени са най-различни приспособления за намаляване на работните шумове на съществуващите тогава машини, но първият сериозен опит за производството на безшумни пишещи машини е бил направен през 1924 год. от американската компания ,,Ремингтон“ с модел ,,Ремингтон Нойслес“ (на първата снимка). След това са произвеждани безшумни пишещи машини и от други фирми, предимно в САЩ. В Европа само заводите на „Континентал“ са произвеждали през 1934 г. безшумно пишещата машина „Континентал-Силента“.

При изследване работните шумове на една пишеща машина се установява, че най-характерният и силен шум се получава от удара на буквените чукчета върху гумения вал. Другите типични шумове се получават от спирането на шейната, от сътресенията на цялата ма­шина и от трептенията на всички останали подвижни и неподвижни части.

Безшумни пишещи машини
Безшумни пишещи машини

Скоростите и ускоренията, които има буквеното чукче в момента на удара, са от порядъка на десетки сан­тиметри в секунда за скоростите и десетки хиляди см/сек2 за уско­ренията. Доведеното до такава скорост буквено чукче при удара в гумения вал намалява внезапно скоростта (кинетичната си енергия) си на нула. При това енер­гията на буквеното чукче се трансформира в налягане върху гумения вал и в трептения на буквения лост; шейната, носеща гумения вал и останалите части на пишещата машина. Следователно, за да се избяг­нат тези трептения, е необходимо да се намали скоростта на букве­ния лост, без да се промени налягането върху гумения вал. Ето защо буквената лостова система при безшумните пишещи машини  има устройство, коренно различно от устройствата на буквените ло­стове на всички останали системи пишещи машини.

Безшумни пишещи машини
Безшумни пишещи машини

При безшумните пишещите машини буквените лостове се носят от сложни лостови системи. При тях има съчетанието на два фактора, влияещи върху работата на буквеното чукче. Първият фактор разре­шава въпроса за скоростта на буквеното чукче, а вторият разрешава въпроса за налягането на буквеното чукче върху гумения вал. Тук е използван принципът на коляно-мотовилковия механизъм. Известно ни е, че въртеливото движение на коляното в един коляно-мотовилков меха­низъм, което при нашия механизъм приемаме за равномерно, се транс­формира от мотовилката в праволинейно. От диаграмата на скоро­стите на точката от мотовилката (показана на чертежа по-долу), която се движи в паралелите, се вижда, че когато коляното на механизма сключва 90° с мотовил­ката, скоростта на точката Б има своя максимум, след което настъпва нейното постепенно намаляване. Когато точката А1, оста на въртене 0 и точката В1 лежат върху една права, скоростта е равна на нула. Ясно е, че за да има безшумно писане, скоростта на буквеното чукче в момента на удара върху гумения вал трябва да бъде много малка. Следователно този механизъм се явява удо­бен за случая.

Безшумни пишещи машини
Безшумни пишещи машини

За да се извърши отпечатване обаче, е необходимо налягане на буквеното чукче върху гумения вал. Налягането при буквената лос­това система на безшумните пишещи машини се получава от допъл­нителен чуков лост. Неговото разположение в буквената лостова ве­рига е такова, че в мо­мента, когато буквено­то чукче достига гуме­ния вал, той притежава максимално ъглово ус­корение и инерционна­та му сила се трансфор­мира в натиск на букве­ното чукче върху гу­мения вал.

За да се избегне рязкото спиране на шейната, острите и удари и създаване на го­леми сътресения в машината, опорните точки на транспортния блок са многопластинчати пружинни възглавнички. Такива пружинни въз­главнички могат да бъдат поставени и на други части, подложени на удари от части с по-голяма маса и движещи се със сравнително по-голяма скорост. По отношение на останалите механизми на без­шумните пишещи машини освен подбиране на подходящи конструк­ции обръща се особено внимание върху всички съединения и тяхната плътност. Тук се прави всичко възможно при сглобките да се по­стигне минимум хлабина и все пак максимум свобода при движение на частите.

А ето и как пишещите машини преместват лентата, докато човекът работи:

Лентите за пишещи машини

Един материал на СандъцитеSandacite!

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *