АСУТО-077-310-електрониката-в-помощ-на-търговията

АСУТО 077-310 – електрониката в помощ на търговията

АСУТО 077-310 – електрониката в помощ на търговията

АСУТО-077-310-електрониката-в-помощ-на-търговията
АСУТО-077-310-електрониката-в-помощ-на-търговията

За бързата и ефикасна автома­тична обработка на търговската информация и за многократното повишаване на производителност­та на труда при управлението на търговската дейност завод Елек­троника София, вече произ­вежда новата и надеждна българ­ска автоматична система за упра­вление на търговските обекти . Тя намира прило­жение във всички видове мага­зини, свързани с продажбата на стоки на едро и на дребно. С нейна помощ се решават множе­ство задачи, от които живо се интересуват търговските работни­ци, и които имат пряка връзка с оборота и запасите на стоките, проучването на потребителското търсене, отчета на стоковия и фи­нансовия оборот, статистиката за натовареността на търговския обект в произволно взети откъси от време, автоматичното управле­ние на заявките за един ден или за определен период от време, отчета за натовареността на ка­совите места, грешките на ка­сиерките, незапълненото време в системата и др.

Системата АСУТО-77/О310 включ­ва електронни каси — термина­ли ЕЛКА 77 ТЛ 2-02 и мини- компютър ИЗОТ 0310. Касата-терминал извършва регистрация на реализираните продажби, из­готвя отчета за върнатите стоки (амбалаж), за дневния оборот на касата или за определен период, за броя на клиентите и т. н., след което автоматически подготвя (без участието на оператора) и изпраща необходимите данни в централния процесор за по-ната­тъшна обработка.

Системата е построена на прин­ципа на едновременното и само­стоятелно обслужване на касите. За индентификация на стоките се използува така наречената ценова система, която позволява да се запази в основни линии метода на работа на касиера-опера- тор, обучен за работа с електро- механмчески каси и да се съкрати до минимум необходимата рабо­та по маркирането на стоките. Използува се цената на дребно. В случай на съвпадение на цени­те касите-терминали изпращат двуцифрен знак за група от 00 до 99. Това дава възможност да се различат до 100 разнородни стоки с еднаква цена. Данните от всяка продажба се подреждат и изпращат за обработка на касата във вид на блок от 28 байта, съ­държащи цената на дребно, ко­личеството, поредния номер на клиента, номера на служебните данни за контролиране на точ­ността на предаденото съобще­ние. Всички данни се предават по международната кодова система (таблица ISO-7). Системата обез­печава предаването на 10 типови служебни съобщения на касите- терминали:  датата номерът на касата, съобщението за корекция на грешно въведени данни и т. н.

Приложението на системата в търговските обекти, както това се потвърди от експеримента, напра­вен в супермаркета на ул. „Г. А. Насър“ в кв. „Младост“ — Со­фия, дава възможност за опти­мално управление на търговската дейност, за увеличаване на про­дажбите и печалбата на обекта, за по-пълно задоволяване на по­требителското търсене, за осъ­ществяване на автоматичен кон­трол върху дейността на търгов­ските работници.

Касите-терминали се програми­рат, което дава възможност да се променя техният алгоритъм на работа по желание на притежате­ля й в съответствие с наличната библиотека от варианти на мате­матическото осигуряване. В този смисъл, касите-терминали по спе­циална поръчка могат да се пре­устройват и в произволни тер­минали за индивидуално прило­жение на системата (в банковото дело, работническите столове и АР)

Основни технически данни:

СИСТЕМА ON-LINE

брой на обслужващите каси-терминали — до 32

брой на регистрираните видове стоки — 1000—1200

максимално отдалечаване на касата-терминал от централния про­цесор — 1500 м

контрол върху точността на пре­даването.  I

Състав на централния процесор:

 миникомпютър ИЗОТ 0310-8К – Модул 1/0310

 каса-терминал ЕЛКА 77 ТЛ 2-02; ИЗОТ 132 Д

 Могат да се включват до 2 устройства ИЗОТ 132 Д към  Модул 8/0310.

СИСТЕМА OFF-LINE

брой на обслужващите каси-тер­минали — до 128

брой на регистрираните видове стоки — 4000/4800

Състав на централния процесор:

миникомпютър ИЗОТ 0310-3K Модул 1/0310

Могат да се включват до 2 устройства ИЗОТ 132 Д към Модул 1/0310

Внедряването на автоматичната система в търговските обекти ще им даде възможност да повишат няколкократно обема на своята дейност.

Цена на системата 240 000 лева.

–-

От списание Нови стоки и реклама, 1977 г.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *