Антени-на-завод-Ком-Годеч

Антени на завод Ком Годеч

Антени на завод Ком Годеч

Антени-на-завод-Ком-Годеч
Антени-на-завод-Ком-Годеч

ШИРОКОЛЕНТОВА ТЕЛЕВИ­ЗИОННА АНТЕНА ОТ ШЕСТ ЕЛЕМЕНТА – предназначена за работа в Ш-ти диапазон (от в до 12 канал). Обхватът й е от 174 до 230 мегахерца. Направена е от дуралуминий и е дело на колектив от завода. Усилването е от шест до осем децибела. Хоризонталният ъгъл на насочване е 60 градуса. Антената е дълга 90 сантиметра и тежка 1 кило­грам. По своите възможности тя надвишава досегашните ан­тени от подобен тип. поради което интересът към нея от страна на купувачите е голям. Цена на дребно 10.50 лева.

КОЛЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИОН­НА АНТЕНА – може да вклю­чи до 100 абоната и се монти­ра на покривите на коопера­ции. блокове и обществени по­стройки. Презназначена е за ултракъси вълни (УКВ). както и за двете програми на Бъл­гарската телевизия. Разполага с преобразувател (конвертор) от II и I програма (от дециметров на метров обхват). Работи безотказно при диапа­зон от минус 15 до плюс 40 градуса Целзий и влажност на въздуха до 93 процента.

Усилвателите и преобразувателят са поставени в обща усил­вателна кутия, която се мон­тира в таванското помещение на подходящо място. Външната антена се състои от: комбини­рана антена за радио (всички вълни и УКВ), антена за мет­ров обхват — ІІІ диапазон (от 6 до 12 канал) и антена за дециметров обхват — IV и V диапазон (от 21 до 60 канал). Всичко това е разположено на стоманена мачта, дълга 2.20 метра и заземена. За монтира­нето на мачтата е предвидено всичко необходимо — скоби, метална керемида за наклонен покрив и други приспособле­ния. Материалът е дуралуминий. Важно техническо предимство е това. че колективната анте­на разполага с индивидуални шнурове, които не позволяват обратно излъчване на смущава­щи сигнали за другите абона­ти.

Колективната антена е съвме­стна разработка на колектив от завода и на Института по радиоелектроника в София. Ориентировъчна цена – око­ло 300 лева.

АНТЕНА ЗА УКВ петелементна, предназначена за за­паден стандарт (CCIR). Обхва­тът А е от 93 до 108 мегахерца. Дължината на вибратора е 145 см, хоризонталният ъгъл на насочване — 60 градуса. Прътът е дълъг 2.20 м. Дя­лате конструкция е от дуралуминий. разработката е на заво­да. Цена 14.70 лв.

На Пловдивския международен мострен панаир завод ,,Комще се представи с няколко но­вости. които ще влязат в про изводство до края на тази го­дина. От търговска гледна точ­ка те представляват значителен интерес, въпреки че проце­сът на разработване още ие е завършил окончателно и точни технически данни не могат да се посочат.

На първо място заслужава да се отбележи автомобилната ан­тена с усилвател, който позво­лява външните размери на ан­тената да се намалят до 30— 40 сантиметра. Това е така на­речената активна автомобилна антена. Тя ще зарадва много собствениците на леки коли в цялата страна.

Ще бъде завършена и удобна стайна антена с и без усилва­тел – за дециметров и метров обхват, т. е. за I и II програ­ма. Усилвателят ще увеличи чувствителността на сигнала от 6 до 7 пъти.

Между новите изделия на за­вода. предвидени да се появят в магазините най-късно през следващата година, е и индиви­дуалният антенен усилвател. Той ще може да се монтира на всяка антена от самите кли­енти съвсем лесно и ще подо­брява значително сигнала.

Тук можете да изтеглите техническо описание на антена АТК 186-12, производство на завод Ком Годеч – тв антена респром атк 186-12

 

Facebook страница на сайта ни – https://www.facebook.com/sandacite

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *