Автомобилни превози Avtomobilni prevozi

Автомобилните превози през социализма

Тази статия на Сандъците – Sandacite ще ни даде информация как са организирани автомобилните превози в България през 50-те години.

Автомобилните превози през социализма
Автомобилните превози през социализма

Разбира се, ясно е,  че автомобилните превози се изпълняват от подвижния състав на автомобилния транспорт. В тогавашния момент това са преди всичко камиони (тогава широко се използва терминът ,,товарни автомобили“) съветско и чехословашко производство. Един от широко популярните съветски камиони е бил ЗИС 150, който виждате на снимките, а по-късно се внасят и други. Към тях съществува подвижен състав без собствена тяга, предназначен за увеличаване на функционалността им.

Според това, дали ще извършва обикновена транспортна ра­бота — превоз на пътници и товари, или специална работа, подвижният състав освен влекачи и ремаркета включва още авто- и микробуси (,,пътнически автомобили“), товарни и специални автомобили.

Специалните автомобили имат най-разнообразно предназначе­ние и устройство. Такива са автомобилите за т.н. комунални нуж­ди (за поливане и почистване на улиците, за смет и др.), по­жарните автомобили, санитарните линейки, автомобилите, снабдени с кино, радио и други специални уредби или с меха­низми и съоръжения за извършване на строителни работи.

От своя страна самите автомобилни превози се делят на пътни­чески и товарни.

По своето предназначение пътническите превози се под­разделят на: градски (автобусни и таксиметрови), околоградски (за свързване на големите населени центрове с предгра­дията им), междуградски (шосейни), туристически, курортни и специални (превозите за конференции, конгреси и др.).

По териториалния си признак товарните превози биват градски, околоградски, районни (за обслужване на товарооборота между селата) и шосейни, които свързват районите без жп. съобщения помежду им или отделни населени места от тях с близките жп. станции.

Според това, какви нужди задоволяват и от кото се извър­шват, автомобилните пътнически и товарни превози биват: за общо ползване и за ведомствени нужди.

Автомобилни превози Avtomobilni prevozi
Автомобилни превози Avtomobilni prevozi

Автомобилните превози за общо ползване обслужват предприятията, учрежденията, организациите и от­делните граждани. Извършват се срещу заплащане на такси по определени тарифи и са главният вид превози в страната, които служат за основа при изготвяне на автомобилния пре­возен план на държавата.

Изпълняват се по стопански райони от автомобилните управления, които са самостоятелни държавни предприятия на самоиздръжка, организирани към системата на тогава действащото Министер­ство на комуналното стопанство, благоустройството и пъти­щата.

Автомобилни превози за общо ползване могат да извърш­ват още Съюзът за обществен автомобилен транспорт (COAT) и предприятията на „Пренос-превоз“ към народните съвети. Те са организации на частни стопани и кооперативни сдруже­ния — притежатели на товарни автомобили и автобуси за общо ползване, които се ръководят и контролират от държа­вата.

Предприятията на COAT извършват всякакви видове пре­вози по държавния народостопански план, а предприятията на „Пренос-превоз“ — случайни непланови превози в чертите на населените места.

Пътнически превози за общо ползване в чертите на насе­лените места могат да извършват още и поедприятията на комуналния автотранспорт към съответните народни, съвети.

Автомобилните превози за ведомствени нужди обслужват отделните министерства, ведомства и тех­ните поделения. Извършват се със собствени на тези мини­стерства и ведомства автомобили при изчисляване на превозни­те разходи по нормите на превозите за общо ползване без елемента печалба (!).

Автомобилни превози Avtomobilni prevozi
Автомобилни превози Avtomobilni prevozi

Автомобилни превози за ведомствени нужди са и прево­зите, които се изпълняват от отделните автомобили, притежа­вани от предприятията, учрежденията и организациите по ме­ста за задоволяване на вътрешните им нужди. Товарните ав­томобили на предприятията за т.н. комунален автотранспорт към местните народни съвети могат да извършват само ведомствен товарен превоз за задоволяване нуждите на съвета, към който се числят, и на неговите стопански, търговски, комунални и др. предприятия.

Превозите, които извършват автомобилите на трудово-коо­перативните земеделски стопанства (ТКЗС) и селските коопиративи, спа­дат също към превозите за ведомствени нужди.

По изключение и за задоволяване на нуждите от превози, които имат случаен или кампаниен характер, на ТКЗС и селските коопиративи, е било разрешено да извършват случайни (незапланирани) превози на други ТКЗС и селски кооперативи от същата околия, на съот­ветния районен кооперативен съюз, а също така на учрежде­нията, предприятията и организациите в местонахождението на стопанството или селския кооператив.

 

 

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *