Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi АЕ1000

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 в Сандъците – Sandacite

Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi АЕ1000
Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi АЕ1000
 1. Предназначение

Тези прекъсвачи са от втората половина на 1970-те години. Производство са на Електроапаратурен завод Пловдив (ЕАЗ).

Автоматичните въздушни  еднополюсни прекъсвачи тип АЕ1000 са предви­дени за монтаж в еднофазни електрически осветителни вериги с номинално напрежение до 240 V. честота 50 или 60 Hz. Прекъсвачи­те са предназначени за защита на електрически мрежи на жилищни, административни и производствени сгради при претоварване, токове на късо съединение и за не чести /до 6 в час/ оперативни Включвания и изключвания на указаните вериги ръчно.

 1. Основни технически данни
 • Номинален ток 25А
 • Номинално напрежение 240 V, честота 50 или 60 Hz
 • Механическа износоустойчивост — 50000 цикли
 • Електрическа износоустойчивост — 25000 цикли

Комутационна възможност — при напрежение 1 -1,1 Uн и Cos φ= 0,9. Прекъсвачите притежават комутационна възможност, определена в долната таблица. Токът на късо съединение е ударен /ампли­тудна стойност/.

Изпълнение на максималното- Ток на късо Изпитателен цикъл
ковите изключватели съединение

А

а. Комбиниран или електромаг­нитен за токове 16 и 25А 2000 О-ВО-ВО-ВО-О
в. Комбиниран за токове 6 и 10А 1500 О-ВО-ВО-ВО-О
с. Топлинен 1000 О-ВО-ВО
 • Характеристика на електромагнитните изключватели — сработват моментно /отсечка/ при ток не по-малък от 12 Ін и не по-голям от 18 Ін.
 • Характеристика на топлинните изключватели. От студено работно състояние, при температура на околната среда 20°С,то­плинните изключватели притежават характеристика, показана на долната фигура.

Забележка: След изключване чрез изключвателите, при прето­варване или къси съединения, повторното включване е възможно след време не по-малко от 1 min.

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

Фиг. 1.

3. Стандарти и работни условия

Автоматичните еднополюсни прекъсвачи тип АЕ1000 отгова­рят на ТУ 41 152.00.00-69.

Работни условия — Автоматичните прекъсвачи тип АЕ1000 са предназначени за работа при:

а/ Температура на околната среда 5 до 40°С /без падане на роса и образуване на скреж/

б/ Височина над морското ниво — не повече от 2000 м. Относителна влажност на околния въздух не повече от 90 % при 20°С и не повече от 50 % при температура 40°С.

г/ Вибрации в местата на монтиране на прекъсвача — често­та до 25 Hz и ускорение не повече от 0,7 g

д/ Околната среда трябва да бъде взривобезопасна, да не съ­държа значително количество прах /в това число и токопроводящ/, агресивни газове и пари в концентрации, разрушаващи металите и изолацията.

е/ Мястото на монтаж на автомата трябва да бъде защитено от попадане на Вода, масло и други подобни.

ж/ Отсъствие на непосредствено въздействие на слънчева радиация.

з/ Работно положение на прекъсвача — на вертикална плоскост- вертикално с означението „I“ нагоре, с Възможност за завъртане Върху тази плоскост на 90° в двете страни. Допуска се отклонение от работното положение до 5° във всяка страна.

4. Конструкция

Прекъсвачът се състои от следните основни възли /фиг. 2/: основа /1/, капак /3/, механизъм за управление /2/, контактна сис­тема /6/, дъгогасително устройство /7/, максималнотокови из­ключватели /4 и 5/.

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

Механизмът за управление осигурява оперативно затваряне и отваряне на контактите.

Контактната система се състои от подвижни и неподвижни контакти и осигурява единично прекъсване на тока във Всяка фаза. Дъгогасителното устройство представлява камера от фибър с дейонна решетка, състояща се от стоманени дъгогасителни плас­тини.

Комбинираният изключвател за максимален ток се състои от електромагнит и биметална пластина.

Изводните клеми на автомата позволяват да се осъществи предно и задно присъединяване на външни проводници с медни и алу­миниеви жила със сечение до 6 мм2.

Операцията включване и изключване на прекъсвача се осъщест­вява чрез завъртане на ръкохватката нагоре В положение „I“ и на­долу В положение „0″.

Операцията Включване на прекъсвача след автоматично из­ключване се извършва чрез преместване на ръкохватката надолу В положение „0″, при което се осъществява зареждане, а след това завъртане нагоре в положение „I“.

5. Варианти на изпълнение

а/ По наличие на изключвателите за максимален ток

 • с електромагнитни изключватели
 • с топлинни изключватели
 • с комбинирани изключватели

б/ По номиналния ток на изключвателите 6; 10; 16 и 25 А

в/ По климатично изпълнение — нормално и тропическо /ТН ІІ/ По начин на монтаж и начин на присъединяване на външните проводници — според долната таблица:

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

6. Избор на автоматичен еднополюсен прекъсвач за защита на ел. инсталации

Номиналният ток на изключвателите на прекъсвача трябва да бъде избран така, че неговата стойност да не бъде по-ниска от стойността на тока на защищаваната верига при продължителен режим и предвидените технологични претоварвания да не преди­звикват изключване на прекъсвача.

Проверката за несработване на топлинния изключвател може да бъде направена по защитната характеристика, дадена на фиг.1. На тази характеристика е дадено времето на сработване от сту­дено състояние. Времето на сработване от топло състояние на прекъсвача, т.е. след продължително протичане на ток 1, ще бъде приблизително 1 – I2/I2 гр от времето на сработване от студено съcтояние. /I гр е граничният ток на прекъсвача./ При избора на пре­късвач с топлинен или комбиниран изключвател трябва да се държи сметка за температурата на околната среда. Различията във времетоковата характеристика при крайните температури, опреде­лени в т. 3, се дават в упътването за монтаж и експлоатация.

Друг фактор при избора на прекъсвач е стойността на въз­можния ток на късо съединение на защищаваната верига. Прекъс­вачът, снабден с комбиниран или електромагнитен изключвател, трябва да заработва моментно /отсечка/ при ток 12 ч- 18 Ін, където Ін е номиналният ток на изключвателя. Комутационната възмож­ност на прекъсвача е определена в първата таблица в статията.

7. Указания 3а монтаж

Прекъсвачите трябва да се закрепват на вертикална плоскост с винтове М4. Плоскостта, на която се закрепва прекъсвачът, тряб­ва да бъде равна.

Не се допуска при монтаж на прекъсвача външните проводници да създават усилия, които биха могли да повредят клемите. Места­та на присъединяване трябва да бъдат металически чисти.

Автоматичният прекъсвач е предвиден да работи беззачиства не на контактите и без смяна на частите.

А ето сега  и как се е осъществявала поръчката. В поръчката е трябвало да бъдат посочени:

а/ наименование на апарата

б/условно означение на типоизпълнението на прекъсвача в/номинален ток на прекъсвача в ампери/А/

г/номернаТУ411 52.00.00-69

За условното означение се ползва следната структурна схема:

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000

  Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

Обозначение изпълнението по начина на монтаж и присъеди­няване на външните проводници.
Автоматичен еднополюсен пре­късвач за защита на инсталации с номинален ток go 25А.

 1. — Закрепване на предната страна на панели с предно при­съединяване на външните про­водници.
 2. — Закрепване на предната страна на изолационна панела със задно присъединяване на Външните проводници.
 3. — Закрепване на задната страна на металическа панела със задно присъединяване на проводниците.

Обозначение на изпълнението по вида на изключвателя за мак­симален ток.

 1. — комбиниран
 2. — топлинен
 3. — електромагнитен

Пример за поръчка на автоматичен еднополюсен прекъсвач от серия АЕ1000 с номинален ток на изключвателя 10А, с комбиниран изключвател за максимален ток, за монтаж на прекъсвача на пред­ната страна на панела, с предно присъединяване на външните про­водници.

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

 

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000
Автоматични еднополюсни прекъсвачи АЕ1000 Avtomatichni ednopolyusni prekasvachi AE1000

Един материал на Сандъците – Sandacite.

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *