[1962] Системи и схеми в панелното строителство

[1962] Системи и схеми в панелното строителство [1962] Системи и схеми в панелното строителствоВ зависимост от усъвършенствуването на индустриалните методи на домостроене се подобряват архитектурно-конструк­тивните и технологичните параметри на жилищните сгради. Основни показатели, които характеризират този прогрес в едро­панелните жилищни сгради, са: подобряване на обемно-планировъчното решение, повишаване на степента на сглобяемост...

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България

[1958] Монтажът на първия панелен блок в България 1958-Монтажът-на-първия-панелен-блок-в-България Монтирането на елементите за едропанелната и едроблоковата сграда се извърши от една монтажна бригада, съоръжена с един мон­тажен механизъм. Трябва да отбележим, че сменяването на работните положения на стрелата изискваше доста време — около 4 часа. Това обстоятелство наложи да се измени първоначално приетият ред...

[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България

[1958] Заварки и връзки на първата панелна сграда в България Заварки и връзки на първата панелна сграда в България Днес е време за малко непосредствена история! Ще приведем обширен цитат от прецизна книга издание 1960 г., в която е отразен строежът на първия панелен блок в България (знаете го къде се намира, нали?...

[1962] Видове едропанелно строителство

[1962] Видове едропанелно строителство [1962] Видове едропанелно строителствоВ своето първоначално развитие строителството със сгло­бяеми стоманобетонни конструкции, детайли и възли преминава няколко стадия. Така употребата на отделни готови стомано­бетонни и бетонни елементи води своето начало още с открива­нето на стоманобетона, съществува още при традиционния монолитен начин на строеж. Но това са изготвяни...