[1985] Младите пред компютъра

[1985] Младите пред компютъра [1985] Младите пред компютъра ,,Обучението и работата на под­растващите и младежта с елек­тронноизчислителна техника е задача със стратегическо значе­ние за цялостното социално-ико­номическо развитие на нашата страна".." Из решението на Политбюро на ЦК на БКП за осигуряване на комплекс­ни условия за обучение и работа на младежта с електронноизчисли­телна техника. Програмиране на...