АСУТО 077-310 – електрониката в помощ на търговията

АСУТО 077-310 - електрониката в помощ на търговията АСУТО-077-310-електрониката-в-помощ-на-търговията За бързата и ефикасна автома­тична обработка на търговската информация и за многократното повишаване на производителност­та на труда при управлението на търговската дейност завод Елек­троника София, вече произ­вежда новата и надеждна българ­ска автоматична система за упра­вление на търговските обекти . Тя намира прило­жение във...